Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Status prawny

1. Wojewódzki Inspektorat jest aparatem pomocniczym Wojewódzkiego Inspektora, który wykonuje w imieniu Wojewody zadania i kompetencje określone w szczególności w ustawach wskazanych poniżej oraz w odrębnych przepisach prawa.

2. Wojewódzki Inspektorat realizuje zadania ustawowe, kierunki działań Inspekcji zgodnie z zasadami określonymi przez Głównego Inspektora, a także poleceniami Wojewody.

3. Wojewódzki Inspektorat jest jednostką budżetową, dysponentem III stopnia środków budżetowych.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin   (Dz. U.  z 2008 r. Nr 133, poz. 849  z późn. zm.),

2. Ustawy z dnia 26 czerwca 2003 roku o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271
z późn. zm.),

3. Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie  (Dz. U. Nr 31, poz. 206) z późn. zmianami,

4. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie  organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa  oraz legitymacji służbowej pracowników tej Inspekcji (Dz. U. Nr 142, poz. 1510),

5. Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 201/2010 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2010 roku,

6. Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi,

7. Przepisów szczególnych regulujących zadania Wojewódzkiego Inspektoratu.

 

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Dariusz Cyppel
Data publikacji informacji: 08.08.2014 10:50
Data aktualizacji informacji: 20.05.2019 10:35
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd