08 Grudnia 2022

Drugi przetarg na sprzedaż samochodu. Drukuj

   

Treść komunikatu w postaci dźwiękowej:

  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ogłasza drugi przetarg na sprzedaż samochodu.

 

Samochód osobowy FIAT PANDA 1,1 benzyna nr rejestracyjny EL 4374S rok produkcji 2005 będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie sprzedającego w dniach od 08.12.2022 r. do 22.12.2022 r. po wcześniejszym umówieniu wizyty.

 

Dane techniczne pojazdu:

Zbędny składnik majątku ruchomego: samochód osobowy  FIAT PANDA 1,1 benzyna nr rejestracyjny   EL 4374S rok produkcji 2005 

Dane techniczne:

 • VIN ZFA16900000473308
 • rok produkcji: 2005
 • Typ nadwozia: HATCHBACK
 • Przebieg: 159 599 km
 • Silnik: 1108 cm3
 • Skrzynia biegów: manualna
 • Ilość miejsc siedzących: 5
 • Kolor: piaskowy
 • Rodzaj paliwa : benzyna
 • Przegląd techniczny do 08.02.2023
 • Stan techniczny: uszkodzony- wymiana paska rozrządu wraz
  z pompą wody , wymiana uszczelki pod głowicą, naprawa zamka centralnego – drzwi od strony kierowcy, zmatowiałe reflektory przednie, wymiana oleju silnikowego oraz filtra oleju i powietrza, zniszczona warstwa wyciszająca komory silnika, zużyte pióra wycieraczek, niska siła hamowania prawego tylnego koła, wymiana żarówek.

 

Cena wywoławcza: 2 450,00 PLN

 

Warunki udziału w przetargu:

1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 245,00  pln. Wadium należy wpłacić na rachunek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi  nr: 19 1010 1371 0016 0313 9120 0000  w terminie do dnia 22.12.2022 r. do godz. 12:00.

2. Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie WIORiN
w Łodzi przy ul. Siewnej 13a w dniach  od 08.12.2022 r.  do 22.12.2022 r. , w dni robocze , w godz. 7.30-15.00  po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny pod nr telefonu 42 611 66 60 wew.37  lub pisząc na adres: .

3. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej według załączonego wzoru (Załącznik nr 1) i powinna zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres i telefon kontaktowy oferenta,
 • oferowaną cenę (wyrażoną cyframi i słownie) i warunki jej wpłaty,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 • dowód wpłaty wadium.

4. Oferty pisemne (według załączonego wzoru – załącznik nr 1) wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w siedzibie WIORiN  w Łodzi, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem " II Przetarg FIAT PANDA  nr rej.  EL 4374S  – nie otwierać", w terminie do dnia 23.12.2022  r. do godz. 13:00.

5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji przetargowej siedzibie WIORiN w Łodzi przy ul. Siewnej 13a  w dniu 23.12.2022   r. o godz. 13:15.

6. Komisja wybierze oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę.

7. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane bądź zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

8. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

9. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, a także gdy nie będzie zawierać danych i dokumentów wskazanych w ogłoszeniu lub będą one niekompletne, nieczytelne lub będą budzić wątpliwości, zaś złożone wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

10. W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie  aukcji (licytacji) między tymi oferentami.

11. Nabywca zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy. Zawarcie umowy nastąpi nie później niż 10 dni od dnia otwarcia ofert.

12. Nabywca zobowiązany jest uiścić cenę nabycia przelewem na rachunek WIORiN : 30 1010 1371 0016 0322 3100 0000  najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Termin i miejsce podpisania umowy wyznacza sprzedający.

13. Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.

14. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zakupem przedmiotu przetargu ponosi nabywca. Nabywca przystępując do przetargu wyraża zgodę i zobowiązuje się do opłacenia wszelkich podatków i opłat .

15.  WIORiN w Łodzi  zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

16. WIORiN w Łodzi   nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

 


lista aktualności