Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział ochrony roślin i nawozów - wiorin lublin

e-mail : dorit-lublin@piorin.gov.pl
tel. 782 682 610


Mirosław Nakonieczny
Kierownik Działu Ochrony Roślin i Nawozów

tel. 782 682 610


Lidia Furtak-Rachańczyk
Starszy specjalista

tel. 782 682 610


Radosław Kuźniar
Starszy specjalista

tel. 782 682 610

 


Agata Gutowska-Pyda
Starszy specjalista

tel. 782 682 610


 


Dział Ochrony Roślin i Nawozów wykonuje zadania:

 1. Kontrola podmiotów prowadzących produkcję środków ochrony roślin w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach o środkach ochrony roślin oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającym dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG;
 2. kontrola jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań skuteczności działania środków ochrony roślin;
 3. nadzór nad wprowadzaniem do obrotu środków ochrony roślin;
 4. nadzór nad importem, wprowadzaniem do obrotu, przemieszczaniem i składowaniem środków ochrony roślin;
 5. nadzór nad kontrolą składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych środków ochrony roślin;
 6. nadzór nad prowadzeniem reklamy środków ochrony roślin w zakresie określonym w rozporządzeniu WE nr 1107/2009;
 7. prowadzenie rejestru i akt rejestrowych przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków;
 8. nadzór nad stosowaniem środków ochrony roślin;
 9. koordynowanie i nadzór działań związanych z realizacją urzędowej kontroli pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych;
 10. koordynowanie działań w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (RASFF);
 11. monitorowanie zużycia środków ochrony roślin;
 12. upoważnianie podmiotów do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin;
 13. wykonywanie działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin,
 14. nadzór nad systemem integrowanej produkcji roślin;
 15. dokonywanie wpisów do rejestru przedsiębiorców i podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin;
 16. nadzór nad przedsiębiorcami i podmiotami niebędących przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin;
 17. prowadzenie rejestru i akt rejestrowych przedsiębiorców oraz podmiotów wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin;
 18. nadzór nad prowadzeniem szkoleń w zakresie środków ochrony roślin;
 19. nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin;
 20. nadzór nad konfekcjonowaniem nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin;
 21. nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących znakowania i pakowania nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin;
 22. koordynacja i nadzór nad pobieraniem próbek nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin do badań laboratoryjnych;
 23. nadzór nad prowadzeniem oceny zgodności nawozów i środków wspomagających uprawę roślin w rozumieniu przepisów rozporządzenia UE nr 2019/515 w sprawie wzajemnego uznawania towarów.
Zgłoś błąd