Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

dział nadzoru fitosanitarnego - wiorin lublin


 

 

Marek Wylaź
Kierownik Działu Nadzoru Fitosanitarnego

tel. 81-744-73-72  wew. 36

Grażyna Górska
Starszy specjalista

tel. 81-744-73-72  wew. 36

Beata Borzęcka
Starszy specjalista

tel. 81-744-73-72  wew. 36

Marek Engel
Starszy specjalista

tel. 81-744-73-72  wew. 39

Jolanta Szałas
Ekspert ds. nad zdrowiem roślin
 

 

Do zakresu działania Działu Nadzoru Fitosanitarnego należy:

1.planowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją przez komórki organizacyjne Inspektoratu zadań dotyczących:

  • kontroli fitosanitarnej roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, podłoży i gleby oraz środków transportu w miejscach wwozu i na terytorium województwa lubelskiego,
  • oceny stanu zagrożenia roślin przez organizmy szkodliwe oraz prowadzenia ewidencji tych organizmów,
  • wydawania decyzji w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych,
  • ustalania i doskonalenia metod oraz terminów zwalczania organizmów szkodliwych, a także zapobiegania ich rozprzestrzenianiu się,
  • kontroli fitosanitarnych przesyłek przeznaczonych do wywozu do państw trzecich i do obrotu wewnętrznego, wydawania świadectw fitosanitarnych i zaświadczeń,
  • kontroli zabiegów oczyszczania, odkażania i przerobu roślin, produktów roślinnych i przedmiotów,
  • nadzoru nad wprowadzaniem, rozprzestrzenianiem oraz nad pracami z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych, roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów porażonych przez organizmy kwarantannowe lub niespełniających wymagań specjalnych,
  • prowadzenia rejestru przedsiębiorców,
  • wydawania decyzji w sprawie postępowania z roślinami, produktami roślinnymi lub przedmiotami podlegającymi granicznej kontroli fitosanitarnej,

2.nadzór na prawidłowością pobierania prób do badań fitosanitarnych,

3.przygotowywanie decyzji administracyjnych z zakresu nadzoru fitosanitarnego,

4.prowadzenie rejestru przedsiębiorców,

5.drukowanie i wydawanie paszportów roślin,

6.prowadzenie szkoleń dla pracowników Inspektoratu,

7.przygotowywanie sprawozdań i informacji z wykonania zadań w zakresie nadzoru fitosanitarnego,

8.przygotowywanie innych pism dotyczących nadzoru fitosanitarnego,

9.współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu,

10.wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

Zgłoś błąd