Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dział Nadzoru Fitosanitarnego

 

1. Wniosek o wydanie paszportu roślin
2. Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego
3. Wniosek o wydanie świadectwa przedeksportowego
4. Wniosek o wydanie zaświadczenia
5. Zlecenie na pobranie prób/przeprowadzenie oceny organoleptycznej/przeprowadzenie badań makroskopowych/plombowanie w ramach eksportu
6. Zlecenie na pobranie prób/przeprowadzenie oceny organoleptycznej/przeprowadzenie badań makroskopowych
7. Wniosek o wpis/aktualizację do rejestru podmiotów profesjonalnych
8. Załącznik do wniosku o wpis/aktualizację do rejestru podmiotów profesjonalnych
9. Wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów profesjonalnych
10. Wniosek o udzielenie upoważnienia do wydawania paszportów
11. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie upoważnienia do wydawania paszportów
12. Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie upoważnienia do wydawania paszportów - oświadczenie o spełnieniu kryteriów
13. Karta zgłoszenia na egzamin
14. Rejestr zbytych/sprzedanych roślin, produktów roślinnych, przedmiotów
15. Rejestr nabytych/posiadanych roślin, produktów roślinnych, przedmiotów

 

Dział Nadzoru Nasiennego


Wpis do ewidencji podmiotów

 

1. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych / Zgłoszenie zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych, materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli
2. Załącznik do wniosku o wpis lub aktualizację do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych
3. Wniosek o wykreślenie z ewidencji przedsiębiorców / rolników / dostawców


Ocena polowa materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych

 

1. Wniosek o ocenę polową plantacji nasiennej
2. Upoważnienie do złożenia wniosku o dokonanie oceny polowej odmiany chronionej wyłącznym prawem
3. Wniosek o udzielenie akredytacji w zakresie oceny roślin rolniczych
4. Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie tymczasowego eksperymentu w zakresie wytwarzania materiału siewnego kategorii elitarny


Ocena polowa plantacji nasiennych ziemniaka

 

1. Wniosek o ocenę polową sadzeniaka ziemniaka
2. Wniosek o pobranie prób sadzeniaków ziemniaka do oceny weryfikacyjnej
3. Wniosek o ocenę cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka
4. Wniosek o ponowne dokonanie oceny weryfikacyjnej


Ocena materiału szkółkarskiego

 

1. Wniosek o dokonanie oceny drzew owocowych lub krzewów jagodowych lub podkładek generatywnych
2. Wniosek o dokonanie oceny plantacji truskawek
3. Wniosek o dokonanie oceny plantacji matecznych materiału szkółkarskiego
4. Informacja o produkcji materiału szkółkarskiego CAC (drzewka)
5. Informacja o produkcji materiału szkółkarskiego CAC (podkładki)
6. Informacja o produkcji materiału szkółkarskiego CAC (sad mateczny)
7. Dokument dostawcy
8. Szkółkarski dokument dostawcy
9. Szkółkarski dokument towarzyszący


Pobieranie prób materiału siewnego do oceny laboratoryjnej

 

1. Wniosek o pobranie prób materiału siewnego (ocena pierwotna, ocena powtórna, ocena okresowa, ocena tożsamości odmianowej)
2. Wniosek o pobranie prób materiału siewnego ISTA
3. Wniosek o ocenę laboratoryjną prób materiału siewnego w celu wystawienia świadectwa ISTA
4. Wniosek o udzielenie akredytacji do pobierania prób materiału siewnego z wyłączeniem sadzeniaków ziemniaka


Informacja o obrocie materiałem siewnym OMS

 

1. Informacja o obrocie materiałem siewnym w okresie sprawozdawczym 2023-2024
2. Informacja o ilości zaimportowanego materiału siewnego z państw trzecich za okres 2023-2024
3. Informacja o ilości materiału siewnego kategorii STANDARD za okres 2023-2024


Rolnictwo ekologiczne

 

1. Wniosek o zezwolenie na zastosowanie nieekologicznego materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin w rolnictwie ekologicznym wraz z klauzulą informacyjną


Drukowanie etykiet i paszportów oraz wydawanie plomb urzędowych

 

1. Wniosek o uzyskanie upoważnienia do wydawania etykiet urzędowych
2. Wniosek o wydanie etykiet dla materiału siewnego
3. Wniosek o wydanie plomb urzędowych dla materiału siewnego
4. Wniosek o wydanie paszportów roślin – etykiet urzędowych / plomb urzędowych dla sadzeniaków ziemniaka
5. Wniosek o wydanie paszportów roślin – etykiet urzędowych dla materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych kategorii elitarny i kwalifikowany
6. Wniosek o wydanie urzędowych etykiet dla materiału siewnego mieszanki nasiennej / mieszańca złożonego rzepaku
7. Wniosek o wydanie pustych etykiet urzędowych dla materiału siewnego
8. Wniosek o wydanie etykiet OECD
9. Wniosek o wydanie etykiet i plomb dla materiału siewnego niezakwalifikowanego ostatecznie – szare etykiety

Dział Ochrony Roślin i Nawozów

 

1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków.
2. Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu warunków wykonywania działalności w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków.
3. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
4. Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu warunków wykonywania działalności w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
5. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
6. Oświadczenie podmiotu o spełnieniu warunków wykonywania działalności w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
7. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
8. Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu warunków wykonywania działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
9. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
10. Oświadczenie podmiotu o spełnieniu warunków wykonywania działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
Zgłoś błąd