Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane w GIORIN

Główny Inspektor:

 1. koordynuje i nadzoruje działalność wojewódzkich inspektorów.
 2. w celu usprawnienia i ujednolicenia działania Inspekcji, może wydawać wojewódzkim inspektorom wiążące wytyczne i polecenia.
 3. ustala kierunki działania Inspekcji;
 4. inicjuje i organizuje szkolenia oraz doskonalenia zawodowego dla pracowników Inspekcji;
 5. kontroluje wojewódzkich inspektorów z zakresu spraw związanych z ochroną roślin i nasiennictwem;
 6. określa sposoby współdziałania Inspekcji z innymi organami administracji publicznej;
 7. reprezentuje Inspekcję na zewnątrz;
 8. upoważniania inne osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do wykonywania zadań Inspekcji w zakresie:
  1. przeprowadzania kontroli, w tym pobierania prób, oceny lub badań laboratoryjnych, roślin, produktów roślinnych, przedmiotów lub środków ochrony roślin,
  2. przeprowadzania kontroli warunków wykonania zabiegów zapobiegających rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych, wymaganych w przepisach innych państw,
  3. przeprowadzania kontroli w zakresie prowadzenia badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,
  4. przeprowadzania kontroli w zakresie wymagań dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009,
  5. zaopatrywania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów bądź dokumentów im towarzyszących w oznakowania wymagane w przepisach innych państw;
  6. przeprowadzania badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin lub badań laboratoryjnych środków ochrony roślin, na potrzeby kontroli prowadzonej przez organy Inspekcji.
 9. jest organem właściwym do prowadzenia rejestru umów w sprawach rozmnażania nasion w państwach trzecich, zgodnie z rozporządzeniem nr 2514/78/EWG z dnia 26 października 1978 r. w sprawie rejestracji w Państwach Członkowskich umów w sprawach rozmnażania nasion w państwach trzecich (Dz. Urz. WE L 301 z 28.10.1978, z późn. zm.);
 10. współpracuje i reprezentuje Inspekcję przed organami Unii Europejskiej i państw trzecich oraz innymi organizacjami międzynarodowymi, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem, właściwymi do spraw zdrowia roślin i nasiennictwa;
 11. przekazuje Komisji Europejskiej wszelkie informacje wymagane przez tę Komisję z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa;
 12. może występować z wnioskiem do Komisji Europejskiej o wsparcie finansowe na cele fitosanitarne i jest odpowiedzialny za prawidłowe wydatkowanie przyznanych środków;
 13. może inicjować, organizować i prowadzić działalność informacyjną dla podmiotów podlegających nadzorowi Inspekcji oraz prowadzić szkolenia z zakresu zwalczania organizmów szkodliwych, stosowania środków ochrony roślin i nasiennictwa;
 14. jest organem właściwym do przekazywania Komisji Europejskiej informacji o wdrożeniu systemu kontroli sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin;
 15. upoważnienia podmioty do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin;
 16. zatwierdza i udostępnia na stronie internetowej metodyki integrowanej produkcji roślin;
 17. prowadzi i aktualizuje na stronie internetowej wykaz upoważnionych wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa oraz  podmiotów certyfikujących integrowaną produkcję roślin.

 

Biuro Dyrektora Generalnego w zakresie:


spraw administracyjno-organizacyjnych:

 1. zabezpieczenie organizacyjno - techniczne w zakresie funkcjonowania Głównego Inspektoratu;
 2. ewidencja skarg, wniosków i listów obywateli oraz nadzór nad ich załatwianiem;
 3. prowadzenie rejestru delegacji służbowych krajowych i zagranicznych,
 4. nadzór nad pracą sekretariatu Głównego Inspektora;
 5. prowadzenie archiwum urzędu oraz nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej;
 6. zamawianie i prowadzenie ewidencji pieczęci służbowych;
 7. nadzór nad prawidłowym wykorzystywaniem telefonów służbowych i rozliczanie rozmów prywatnych;
 8. prowadzenie spraw majątkowych Głównego Inspektoratu, w tym ewidencja ilościowa środków trwałych i wyposażenia;
 9. zaopatrzenie w niezbędny sprzęt, wyposażenie i materiały;
 10. zapewnienie transportu osobowego i prowadzenie dokumentacji wykorzystania samochodów służbowych;
 11.  prowadzenie rejestru upoważnień wydanych przez Dyrektora Generalnego;
 12. prenumerata dzienników urzędowych oraz prasy;
 13. nadzór nad pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach pomocniczych; n) gromadzenie aktualnych aktów prawnych w zakresie obrony cywilnej, bhp i p.poż;
 14. prowadzenie całości zagadnień w zakresie obrony cywilnej dla Głównego Inspektoratu;
 15. nadzorowanie stanu przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków p.poż.;
 16. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami bhp wynikającymi z przepisów prawa pracy;
 17. prowadzenie spraw związanych z wypadkami w pracy oraz w drodze do i z pracy;
 18. wykonywanie innych prac o charakterze organizacyjno-administracyjnym zleconych przez Dyrektora Generalnego; 

 

spraw osobowych i socjalnych:

 1. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Głównego Inspektoratu;
 2. obsługa techniczna w prowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora i jego zastępców
 3. prowadzenie spraw związanych z naborami w służbie cywilnej;
 4. ewidencja czasu pracy oraz planowanie i koordynowanie urlopów;
 5. załatwianie spraw związanych z legitymacjami służbowymi oraz uprawniającymi do ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznej;
 6. przygotowywanie dokumentów związanych z awansowaniem, nagradzaniem, odznaczaniem i karaniem pracowników;
 7. prowadzenie zagadnień związanych z dysponowaniem środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 8. prowadzenie spraw związanych z okresowymi badaniami lekarskimi pracowników oraz zwolnieniami lekarskimi;
 9. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kwalifikacji i rozwojem zawodowym pracowników urzędu;
 10. prowadzenie spraw związanych z opisami i wartościowaniem stanowisk w służbie cywilnej
 11. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Generalnego, 

 

obsługi prawnej:

 1. opiniowanie aktów prawnych skierowanych do Głównego Inspektora do konsultacji;
 2. informowanie Głównego Inspektora i jego zastępców o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie dotyczącym działalności Inspekcji;
 3. uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, a zwłaszcza umów;
 4. pomoc prawna w postępowaniach egzekucyjnych;
 5. występowanie w charakterze pełnomocnika Głównego Inspektora w postępowaniu sądowym oraz przed innymi organami orzekającymi;
 6. prowadzenie rejestrów i zbiorów resortowych aktów prawnych oraz wykazu zarządzeń Dyrektora Generalnego;
 7. prowadzenie rejestru upoważnień wydanych przez Głównego Inspektora;
 8. opiniowanie projektów decyzji administracyjnych oraz wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Inspektora wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z póżn. zm.),

 

zamówień publicznych:

 1. obsługa Komisji przetargowej działającej w Głównym Inspektoracie;
 2. sporządzanie i prowadzenie dokumentacji postępowań w sprawach o zamówienia publiczne;
 3. nadzór nad realizacją zawartych umów;
 4. prowadzenie rejestru zawartych umów;
 5. prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie zamówień publicznych; sporządzanie analiz w zakresie stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);
 6. sporządzanie kwartalnych zestawień z przeprowadzonych postępowań o zamówienia publiczne;
 7. gromadzenie aktualnych aktów prawnych w zakresie zamówień publicznych;
 8. wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Generalnego. 

 

finansowym:

 1. obsługa finansowo-księgowa Głównego Inspektoratu, a w szczególności:
 2. sporządzanie planu finansowego budżetu w układzie tradycyjny i zadaniowym oraz ich realizacja,
 3. bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych,sprawozdawczość finansowa w układzie tradycyjnym i zadaniowym,naliczenie oraz wypłata wynagrodzeń, podatków, należności, świadczeń ubezpieczeniowych i socjalnych,
 4. prowadzenie innej dokumentacji finansowo-księgowej;opracowywanie informacji o sytuacji finansowej urzędu;prowadzenie spraw związanych z funduszami urzędu;opracowanie projektu budżetu państwa w części dotyczącej urzędu w układzie tradycyjnym i zadaniowym;
 5. sporządzanie układu wykonawczego budżetu w układzie tradycyjnym i zadaniowym;przygotowanie decyzji dotyczącej zmian w budżecie w toku jego realizacji w układzie tradycyjnym i zadaniowym;
 6. terminowe sporządzanie sprawozdawczości budżetowej (miesięcznej, kwartalnej, półrocznej, rocznej);
 7. planowanie inwestycji w ramach części budżetu urzędu;prowadzenie księgi środków trwałych i rozliczanie wartościowe inwentaryzacji;analizowanie stanu zobowiązań i należności urzędu;
 8. wykonywanie innych prac z zakresu finansów i księgowości zleconych przez Dyrektora Generalnego.

 

informatyki:

 1. koordynowanie całości zagadnień informatycznych w Inspekcji;
 2. wykonywanie bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Inspekcji w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania;
 3. administrowanie oficjalnym serwisem WWW Inspekcji;
 4. administrowanie domeną internetową Inspekcji;
 5. administrowanie serwerem pocztowym w zakresie poczty elektronicznej Głównego Inspektoratu oraz wojewódzkich inspektoratów;
 6. prowadzenie i administrowanie serwisem BIP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 7. wdrażanie nowych programów i systemów informatycznych;
 8. wdrażanie serwisów internetowych prezentujących istotne elementy pracy Inspekcji;
 9. wypracowywanie koncepcji mających na celu realizację zadań merytorycznych z pomocą technik informatycznych, celem usprawnienia pracy Inspekcji;
 10. prowadzenie dokumentacji związanej z licencjami sprzętu oraz oprogramowania używanego w Głównym Inspektoracie;
 11. bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego oraz konserwacja oprogramowania w Głównym Inspektoracie;
 12. wykonywanie  innych zadań zleconych przez Dyrektora Generalnego.

 

analizy i wdrożeń systemowych w ochronie roślin i nasiennictwa:

 1. inicjowanie i opracowywanie ogólnych koncepcji rozwiązań w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa;
 2. przygotowywanie opracowań i materiałów informacyjnych z zakresu problematyki objętej działalnością Inspekcji do akceptacji Głównego Inspektora;
 3. koordynowanie analiz i sprawozdawczości z zakresu działania Inspekcji;
 4. inicjowanie działań w zakresie rozwoju systemu informatycznego i jego efektywnego wykorzystania w Inspekcji;
 5. przygotowywanie projektów zasad i proponowanie metod współpracy z innymi instytucjami w ramach obowiązującego systemu bezpieczeństwa żywności;
 6. opracowywanie zasad realizacji przez Inspekcję przepisów dotyczących GMO;
 7. udział w opracowywaniu aktów prawnych oraz innych dokumentów wewnętrznych;
 8. prowadzenie wykazu zarządzeń Głównego Inspektora;
 9. obsługa Głównego Inspektora w zakresie kontaktów z mediami;
 10. wykonywanie innych prac zleconych przez Głównego Inspektora.

 

spraw ochrony informacji niejawnych:

 1. klasyfikacja i udostępnianie informacji niejawnych;
 2. organizowanie ochrony informacji niejawnych;
 3. prowadzenie spraw związanych z postępowaniem sprawdzającym;
 4. przeprowadzanie szkoleń oraz kontroli ochrony informacji niejawnych;
 5. ewidencjonowanie, przechowywanie oraz udostępnianie danych dotyczących postępowania o ustalenie rękojmi zachowania tajemnicy;
 6. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Generalnego.

 

koordynacji współpracy z zagranicą:

 1. uczestnictwa przedstawicieli Inspekcji w pracach komitetów i grup roboczych działających w ramach UE:
  1. Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin;
  2. Grup Roboczych Rady UE odnośnie zagadnień fitosanitarnych;
  3. Grupy Roboczej Rady UE ds. Nasiennictwa;
 2. współpracy z instytucjami unijnymi odpowiedzialnymi za zagadnienia fitosanitarne, ochrony roślin i nasiennictwo
 3. współpracy z instytucjami unijnymi odpowiedzialnymi za rejestrację środków ochrony roślin i z urzędami kwalifikującymi;
 4. uczestnictwa w pracach organizacji międzynarodowych, tj. ISTA, WTO, FAO, EPPO, w zakresie spraw ochrony roślin i nasiennictwa;
 5. współpracy bilateralnej ze służbami fitosanitarnymi i nasiennictwa krajów członkowskich UE i krajów trzecich;
 6. współpracy z komórkami organizacyjnymi zajmującymi się kwestiami współpracy międzynarodowej w innych resortach, w tym szczególnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Gospodarki;
 7. współpracy z placówkami dyplomatycznymi RP w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa, w tym szczególnie ze Stałym Przedstawicielstwem RP w Brukseli;
 8. składanie sprawozdań dla Głównego Inspektora z działań, o których mowa wpkt. 1,2,3,4 i 5;
 9. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu w zakresie realizowanych zadań;
 10. wykonywanie innych prac zleconych przez Głównego Inspektora.

 

audytu wewnętrznego:

 1. Niezależne badanie i ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemów zarządzania i kontroli, a w szczególności:
  1. przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli wewnętrznej w Głównym Inspektoracie,
  2. ocena procedur i praktyki sporządzania, klasyfikowania i przedstawiania informacji finansowej,
  3. ocena przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz programów, strategii i ustanowionych standardów,
  4. ocena zabezpieczenia mienia Głównego Inspektoratu,
  5. ocena efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów Głównego Inspektoratu
 2. ocena planu finansowego Głównego Inspektoratu w kontekście realizowanych zadań;
 3. wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie działania Głównego Inspektoratu;
 4. przedstawianie Głównemu Inspektorowi okresowych informacji o przeprowadzonych audytach oraz wniosków z nich wynikających;
 5. współpraca z właściwymi jednostkami administracji publicznej w sprawach dotyczących audytu wewnętrznego,
 6. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Generalnego,

 

kontroli::

 1. prowadzenie kontroli w wojewódzkich inspektoratach w zakresie realizacji zadań merytorycznych zgodnie z ustalonymi zasadami;
 2. przygotowywanie programów kontroli;
 3. sporządzanie sprawozdań i raportów z przeprowadzonych kontroli;
 4. sporządzanie okresowych planów kontroli;
 5. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu w zakresie prowadzonych kontroli;
 6. wykonywanie innych prac zleconych przez Głównego Inspektora. Szczegółowe zadania pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych
 7. oraz na pozostałych stanowiskach pracy określają indywidualne zakresy czynności.

 

Zadania realizowane przez Inspekcję dostępne są tutaj.

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Jerzy Ochnio
Data publikacji informacji: 08.08.2014 08:43
Data aktualizacji informacji: 01.10.2014 12:54
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd