PRAKTYKI STUDENCKIE

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. GIORiN we współpracy z uczelniami wyższymi zarówno publicznymi jak i niepublicznymi organizuje i koordynuje praktyki zawodowe, głównie dla studentów ostatnich lat studiów (4-5 rok jednolitych studiów magisterskich lub 1-2 rok studiów II stopnia-uzupełniających magisterskich) oraz studiów doktoranckich. Do odbywania praktyk w Głównym Inspektoracie zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.


Praktyki są bezpłatne. Główny Inspektorat nie pokrywa kosztów przejazdów, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania w czasie trwania praktyki. Organizowane są one w ciągu całego roku kalendarzowego, trwają minimum 2 tygodnie. 


Liczba miejsc i czas ich trwania praktyk są związane z bieżącymi pracami biur. Spełnienie przez studenta wymaganych kryteriów nie może być traktowane jako zobowiązanie Głównego Inspektoratu do przyjęcia na praktykę.

 

Podczas trwania praktyki studenci zapoznają się ze strukturą organizacyjną Głównego Inspektoratu oraz z zakresem działania komórek organizacyjnych, jak również włączają się w realizację bieżących zadań biur. Po zakończeniu Główny Inspektorat wydaje zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki.


Proces rekrutacji przebiega w dwóch etapach:

  1. Biuro Dyrektora Generalnego na podstawie dokumentów aplikacyjnych dokonuje wstępnej selekcji zgłoszeń pod kątem zgodności kierunku studiów oraz zainteresowań osoby ubiegającej się o praktykę z profilem działania biura, w którym będzie ona realizowana.
  2. Zaakceptowane w pierwszym etapie aplikacje zostają następnie wysyłane do deklarowanych w formularzu aplikacyjnym biur. Na tym poziomie podejmowana jest ostateczna decyzja o przyjęciu, bądź odrzuceniu oferty o czym studenci zostaną poinformowani przez Biuro Dyrektora Generalnego pisemnie lub telefonicznie.
     

Wymagany (w oryginale) komplet dokumentów:

  1. Formularz aplikacyjny dla praktykantów (do pobrania poniżej).
  2. CV.
  3. Zaświadczenie z uczelni o statusie studenta.
  4. Dowód ubezpieczenia NW na okres praktyki.
     

Powyższe dokumenty, na co najmniej trzy tygodnie przed preferowanym terminem rozpoczęcia praktyki, należy przesłać na adres:
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Biuro Dyrektora Generalnego
al. Jana Pawła II 11,
00-828 Warszawa
lub złożyć osobiście w Sekretariacie Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (adres jw.).


Aktualne oferty praktyk w GIORiN znajdą Państwo w zakładce: Oferty praktyk

Pliki do pobrania

Formularz aplikacyjny dla praktykantów
Informacje dla studentów
Informacje dla uczelni
Wzór porozumienia dotyczącego przyjęcia na praktykę studencką
Skierowanie na praktykę studencką
Formularz oceny praktyk studenckich - dla uczelni
Formularz oceny praktyk studenckich - dla studenta