Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zasady naboru

Wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w korpusie służby cywilnej w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.). Więcej informacji na  temat organizacji i funkcjonowania służby cywilnej oraz informacje o wolnych stanowiskach pracy znajdą Państwo na stronach Serwisu Służby Cywilnej http://dsc.kprm.gov.pl

 

 

Na co zwrócić uwagę, przygotowując aplikację

W ogłoszeniach określane są m.in. warunki pracy, niezbędne i dodatkowe wymagania związane z konkretnym stanowiskiem pracy oraz niezbędne oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań podanych w ogłoszeniu. Zachęcamy, aby przygotowując swoją ofertę, zwrócili Państwo uwagę na poniższe kwestie:
 

 1. Właściwe dokumentowanie spełniania wymagań dotyczących:
  1. doświadczenia zawodowego lub stażu pracy
   Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia, czyli wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę), potwierdzony świadectwem pracy lub stosownym dokumentem o przebiegu zatrudnienia. Przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej itp. Doświadczenie zawodowe jest zatem pojęciem szerszym niż staż pracy. W przygotowanej ofercie należy w sposób jednoznaczny wykazać długość i rodzaj wymaganego doświadczenia/stażu pracy, np. poprzez dołączenie kopii: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, ocen okresowych, opinii czy referencji
    
  2. wykształcenia
   Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie to wymóg formalny. Jeżeli zatem na danym stanowisku pracy wymagane jest posiadanie wykształcenia profilowego, np. prawniczego, kandydaci powinni udokumentować spełnienie tego wymogu, załączając kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia, np. kopię dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów na kierunku prawo. Na osobie składającej aplikację spoczywa obowiązek przedłożenia dokumentu, który w sposób niebudzący wątpliwości będzie potwierdzał posiadanie wymaganego wykształcenia – dotyczy to przede wszystkim dyplomów uzyskanych na zagranicznych uczelniach, zwłaszcza jeśli ogłoszenie zawiera wymóg wykształcenia kierunkowego.
    
  3. poprawności przygotowanych oświadczeń oraz własnoręcznego ich podpisania
   Z uwagi na częste błędy w oświadczeniach dołączanych do ofert pracy zalecamy skorzystanie wzorów dokumentów znajdujących się tutaj
    
  4. znajomości języka obcego
   Jeżeli na danym stanowisku pracy wymagana jest znajomość języka obcego i w ogłoszeniu podano ten wymóg jako niezbędny albo dodatkowy, składane oferty powinny zawierać kopie dokumentów potwierdzających znajomość tego języka na wskazanym poziomie, np. wskazany w ogłoszeniu poziom B2 – oferta powinna zawierać kopię odpowiedniego certyfikatu językowego na poziomie co najmniej B2. W przypadku gdy znajomość języka obcego na wskazanym poziomie jest wymogiem niezbędnym, aplikacje niezawierające ww. dokumentów są eliminowane z dalszych etapów naboru.
    
  5. terminowego składania dokumentów
   Ponieważ złożone dokumenty nie są zwracane, a po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych podlegają zniszczeniu, wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań podanych w ogłoszeniu (z wyjątkiem oświadczeń) należy przekazywać w postaci kopii.
    
 2. Tłumaczenie dokumentów sporządzonych w języku obcym
  Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.
   
 3. Jakość przygotowanych dokumentów
  Podczas naborów w GIORiN (m.in. na podstawie przesłanej aplikacji) weryfikowane będą również:
  1. ​kompetencje językowe kandydatów ( poprawność gramatyczno-stylistyczna formułowanych wypowiedzi),
  2. umiejętność rozumienia przekazu pisemnego (dot. to m.in. błędów w oświadczeniach składanych przez kandydatów),
  3. umiejętność poprawnego tworzenia pism urzędowych i pozyskiwania publicznie dostępnych informacji (dyskwalifikujące są np. błędy w nazwach własnych, określeniach funkcji i nazwiskach).

Termin i miejsce składania dokumentów

W ogłoszeniach o naborze do korpusu służby cywilnej podawana jest informacja o terminie i miejscu złożenia aplikacji. Dokumenty można składać osobiście w siedzibie urzędu – w sekretariacie  GIORiN al. Jana Pawła II 11 w Warszawie (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00) – lub przesłać pocztą. Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (z uwagi na wydłużenie ustawowego terminu składania dokumentów w ogłoszeniach decyduje data stempla pocztowego na nadesłanej aplikacji).

Informacje dla osób niepełnosprawnych

W każdym ogłoszeniu o naborze do korpusu służby cywilnej, w tym do GIORiN, znajduje się informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie wynosi co najmniej 6 proc. Gdy wskaźnik ten jest niższy, osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.). Jeżeli osoba niepełnosprawna ma zamiar skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, konieczne jest przedłożenie przez nią w aplikacji dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wszyscy kandydaci podlegają weryfikacji i ocenie na jednolitych i konkurencyjnych zasadach – osoby niepełnosprawne na poszczególnych etapach naboru traktowane są na równi z pozostałymi kandydatami ubiegającymi się o dane stanowisko. Wszyscy kandydaci muszą spełniać wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu, natomiast spełnienie w największym stopniu wymagań dodatkowych/pożądanych zwiększa szanse na znalezienie się w gronie wyłonionych najlepszych kandydatów. Komisja/zespół wyłania odpowiednio nie więcej niż pięciu i nie więcej niż dwóch (w przypadku wyższych stanowisk w służbie cywilnej) najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe/pożądane. Gdy w gronie wyłonionych najlepszych kandydatów znajdzie się osoba niepełnosprawna, przysługuje jej pierwszeństwo w zatrudnieniu (bez względu na wyniki pozostałych kandydatów).

 

W każdym przypadku ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje dyrektor generalny urzędu. Ponadto w treści ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej umieszcza się dodatkowy punkt: Warunki pracy. Zawarty w nim opis sposobu wykonywania zadań oraz charakterystyka miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego danego stanowiska pracy, oprócz innych informacji zawartych w treści ogłoszenia, pozwala osobom zainteresowanym pracą w służbie cywilnej – zwłaszcza osobom niepełnosprawnym – ocenić własne możliwości i podjąć decyzję o aplikowaniu na dane stanowisko.

Najczęściej popełniane błędy

 • brak wymaganych oświadczeń, brak podpisu pod oświadczeniami lub błędy w treści oświadczeń;
 • brak dokumentu lub oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • brak dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • brak dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub staż pracy, w tym ich długość i rodzaj;
 • brak tłumaczeń dokumentów złożonych w języku obcym, szczególnie dotyczących doświadczenia zawodowego;
 • brak dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń, studiów podyplomowych, posiadanie uprawnień – jeżeli wymóg
 • ich posiadania wynika z ogłoszenia;
 • aplikacje składane/wysłane/uzupełniane po terminie.

 

Wzory oświadczeń

Pliki do pobrania

Oświadczenia dotyczące ogłoszeń o naborze na stanowiska niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej
Oświadczenia dotyczące ogłoszeń o naborze na wyższe stanowiska w służbie cywilnej
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: GIORiN
Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Agnieszka Szymańska
Data publikacji informacji: 04.11.2014 13:31
Data aktualizacji informacji: 01.01.2021 18:44
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd