a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w z

USA, Kanada, Meksyk

PRZEPISY USA

Wymagania fitosanitarne dla roślin i produktów roślinnych eksportowanych do Stanów Zjednoczonych Ameryki dostępne są pod tym adresem: www.aphis.usda.gov

Specyficzne wymagania i zakazy dla m. in. roślin do sadzenia, związane z występowaniem

 1. Anoplophora sp.
  1. część 1
  2. część 2
  3. Aktualizacja rozporządzenia federalnego w sprawie Anoplophora chinensis (Forster) i azjatyckiej kózki Anoplophora glabripennis
 2. Phytophthora alni
  1. część 1
  2. część 2
 3. Tuta absoluta
  1. FEDERAL ORDER - 28.04.2010
  2. Rozporządzenie federalne w sprawie kwarantanny importowej dla materiału żywicielskiego skośnika pomidorowego, Tuta absoluta (Meyrick)

 

EKSPORT ŻYWNOŚCI DO USA

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (U.S. Food and Drug Administration, FDA) wprowadziła obowiązek rejestracji m.in. zakładów przetwarzających, pakujących lub przechowujących warzywa, owoce, mrożonki, karmę dla zwierząt, itp. eksportowanych do Stanów Zjednoczonych oraz ich amerykańskich importerów, a także obowiązek powiadamiania FDA o planowanych przesyłkach żywności. Stosowne informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).


WYMAGANIA DLA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH W TYM PALET EKSPORTOWANYCH DO USA, KANADY I MEKSYKU

Od dnia 2 stycznia 2004 r. Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk planowały wprowadzenie nowych przepisów dotyczących wymagań fitosanitarnych odnośnie opakowań drewnianych, w tym palet, drewna sztauerskiego, skrzyń, itp. Wymagania te zgodne są z Międzynarodowym Standardem dla Środków Fitosanitarnych numer 15 ("Wytyczne dla unormowania drewnianych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym") Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin FAO (International Plant Protection Convention - www.ippc.int).

Standard ten zakłada m. in., że drewno, z którego wykonywane są opakowania drewniane powinno być poddawane obróbce termicznej, podczas której osiągana jest temperatura rdzenia minimum 56 oC przez minimum 30 min. Spełnienie tego wymogu potwierdza się umieszczeniem na opakowaniach specjalnego znaku zatwierdzonego przez IPPC oraz numeru zakładu wykonującego zabieg suszenia. Powyższe wymagania nie dotyczą opakowań złożonych w całości z elementów, które zostały przetworzone przy użyciu kleju, wysokiej temperatury lub ciśnienia, takich jak płyty wiórowe, sklejki, łuszczki, itp., jak również takich elementów jak wióry, trociny, wełna drzewna, drewno pocięte na cienkie kawałki (poniżej 6 mm), itp.

W celu zapewnienia realizacji powyższego standardu, prowadzony jest w naszym kraju specjalny rejestr zakładów, które produkują palety i spełniają ustalone wymagania. Rejestrację producentów, za akceptacją Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, prowadzi oraz nadzoruje Instytut Technologii Drewna w Poznaniu (www.itd.poznan.pl/), Zakład Badania i Zastosowań Drewna, tel. (061 84 92 425). Wpisanie zakładu do rejestru, uzależnione jest od wyników audytu wstępnego przeprowadzanego przez pracowników w/w Instytutu, a zarejestrowany podmiot otrzymuje indywidualny numer wykorzystywany do znakowania produktów.

Służby ochrony roślin Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku postanowiły jednak przesunąć termin wprowadzenia w życie w/w wymagań na dzień 16 września 2005 r. Do tego czasu wyznaczony został okres przejściowy w trakcie, którego dopuszczalne jest potwierdzanie w świadectwie fitosanitarnym wydawanym przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa wykonania zabiegów suszenia lub fumigacji wykonywanych dla opakowań drewnianych. Świadectwo fitosanitarne, po spełnieniu wszystkich wymagań, można uzyskać w oddziałach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, właściwym dla miejsca pochodzenia towaru.

Amerykańska służba fitosanitarna (Animal and Plant Health Inspection Service APHIS):
http://www.aphis.usda.gov/ppq/swp/

Północno-amerykańska Organizacja Ochrony Roślin (North American Plant Protection Organization NAPPO):
http://www.nappo.org/Standards/Woodpacking-bil.htm


PRZEPISY MEKSYKU

 1. Oficjalna Norma Meksykańska (Norma Oficial Mexicana) NOM-007-FITO-1995, w sprawie ustanowienia wymogów fitosanitarnych i kryteriów dotyczących importowania roślinnego materiału rozmnożeniowego
 2. Oficjalna Norma Meksykańska (Mexican Official Norm) NOM-051-SCFI/SSA1-2010 dotycząca etykietowania produktów spożywczych i napojów bezalkoholowych
 3. Warunki wwozu wybranych towarów na rynek meksykański w ruchy turystycznym
  1. wersja hiszpańska
  2. wersja angielska
 4. Importowe wymagania fitosanitarne dla ziarna pszenicy
  1. wersja polska
  2. wersja hiszpańska
  3. Lista firm


PRZEPISY KANADY

 1. Kanadyjska służba fitosanitarna (Canadian Food Inspection Agency)
 2. Wymagania dotyczące roślin żywicielskich Phytophthora ramorum
 3. Link do wyszukiwarki wymagań importowych w Kanadzie
 4. Wymagania handlowe obowiązujące w Kanadzie w zakresie woskowania owoców

 

W dniu 23 października 2014 r. służba fitosanitarna Kanady, poinformowała Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa o udzielaniu zezwolenia na wwóz świeżych jabłek z Polski do Kanady, na zasadach okresu próbnego. W trakcie tego okresu, wszystkie przesyłki polskich jabłek będą także poddawane ponownej kontroli w Kanadzie, przez tamtejszą służbę ochrony roślin. Ponadto, strona kanadyjska zastrzegła, że w przypadku wystąpienia nieprawidłowości przy eksporcie (stwierdzenie niezgodności z przepisami fitosanitarnymi Kanady), może zawiesić zezwolenie na obrót ww. asortymentem. 
Jednocześnie, służba kanadyjska poinformowała o wymaganiach, które będą musiały być spełnione, w przypadku eksportu jabłek z Polski do Kanady. 


Warunki konieczne do spełnienia, to m.in.:

 • uzyskanie przez kanadyjskiego importera zezwolenia importowego na wwóz jabłek z Polski na terytorium Kanady,
 • wyprodukowanie owoców jabłek w oparciu o System Integrowanej Produkcji,
 • wdrożenie procesów gwarantujących spełnienie wymagań fitosanitarnych Kanady, przez podmioty zaangażowane w produkcję, sortowanie, pakowanie oraz  transport ww. asortymentu, 
 • zagwarantowanie przez zaangażowane podmioty, możliwości śledzenia pochodzenia eksportowanego materiału, na każdym etapie produkcji, sortowania, pakowania i transportu (tak, aby istniała możliwość ewentualnego prześledzenia przesyłki niezgodnej z przepisami).

Powrót do listy