01 Kwietnia 2019

Co to jest TRACES?

System TRACES jest to system informatyczny służący do obsługi importu m.in. towarów pochodzenia roślinnego. System TRACES dostępny jest pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/

 

Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych, w art. 56 stanowią, że każda przesyłka towarów pochodzenia roślinnego, regulowanych na podstawie przepisów fitosanitarnych UE, musi być zaopatrzona we wspólny zdrowotny dokument wejścia (Common Health Entry Document), w skrócie nazywany dokumentem CHED-PP.


W odniesieniu do każdej przesyłki regulowanych roślin i produktów roślinnych (wykaz w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2019/2072) podmiot odpowiedzialny za przesyłkę wypełnia elektronicznie w systemie TRACES pierwszą część dokumentu CHED-PP, udzielając informacji niezbędnych do natychmiastowej i kompletnej identyfikacji przesyłki i jej przeznaczenia. Dokument ten jest jednocześnie zgłoszeniem przesyłki do granicznej kontroli fitosanitarnej.

 

Powiadomienie właściwych organów kontrolnych (a więc wypełnienie dokumentu CHED-PP w systemie TRACES-NT) powinno nastąpić przed przybyciem przesyłki na przejście graniczne (podmiot ma obowiązek zgładzenia przesyłki do kontroli co najmniej 24h przed faktycznym przybyciem jej do UE, a w przypadku transportu lotniczego – 6h przed przybyciem przesyłki). Brak wypełnionego dokumentu CHED-PP spowoduje, że do czasu dopełnienia przez podmiot tego obowiązku nie zostanie wykonana graniczna kontrola fitosanitarna.

 

Wszystkie etapy kontroli granicznej oraz jej wyniki i decyzje Inspektorów PIORiN są również dokumentowane elektronicznie w dokumencie CHED-PP, który dla Służby Celno-Skarbowej stanowi podstawę do nadania przesyłce określonej procedury celnej. Dopuszczenie przesyłki do obrotu jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu organom celnym przez podmiot ostatecznie wypełnionego dokumentu CHED-PP potwierdzającego, że przesyłka jest zgodna z wymaganiami fitosanitarnymi.

 

Aby wypełnić dokument CHED-PP w części właściwej dla podmiotu odpowiedzialnego za przesyłkę, konieczne jest założenie bezpłatnego konta w systemie TRACES. Konto to musi zostać zatwierdzone przez właściwą jednostkę PIORiN.