Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

BREXIT

Warunki przemieszczania towarów roślinnych po opuszczenia UE przez Wielką Brytanię

 

Z dniem 31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Tym samym, z dniem 1 lutego 2020 r. rozpoczął się okres przejściowy, określony w Umowie o wystąpieniu Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z UE, który będzie trwać do końca 2020 roku.

 

Okres przejściowy został ustalony w Umowie o wystąpieniu, między innymi aby zapewnić obu stronom czas na wynegocjowanie przyszłych relacji pomiędzy UE i Wielką Brytanią oraz dostosowanie się do nowych warunków współpracy. W okresie przejściowym przewiduje się utrzymanie obecnych relacji pomiędzy Unią a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej..

 

Okres przejściowy potwierdza w polskim porządku prawnym ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej.  Zgodnie z art. 1 ww. ustawy, w okresie przejściowym, Wielka Brytania będzie w polskim porządku prawnym traktowana nadal jak państwo członkowskie Unii.

 

Nowe planowane zasady kontroli dotyczące towarów, do których mają zastosowanie zasady Porozumienie w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych (SPS) - w tym towarów pochodzenia roślinnego - będą miały zastosowanie do towarów importowanych do Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej od 1 stycznia 2021 roku.*
 

Nowe zasady kontroli będą wprowadzane etapowo, wraz ze stosownymi procedurami i będą miały zastosowanie do importu żywych zwierząt, produktów zwierzęcych oraz roślin i produktów roślinnych, a także żywności i pasz wysokiego ryzyka pochodzenia niezwierzęcego.

 

Procedury i nowe zasady kontroli będą wymagały:

 • powiadomienia wstępnego;
 • stosownego świadectwa (takiego jak eksportowe świadectwo zdrowia lub świadectwo fitosanitarne);
 • kontroli dokumentów, identyfikacyjnej i bezpośredniej na granicy lub w głębi terytorium Wilk. Brytanii;
 • wprowadzenia towaru na terytorium Wlk. Brytanii przez wyznaczony punkt wejścia – od lipca 2021 r.


Do wstępnego powiadamiania o imporcie towarów będzie używany przez importerów system IPAFFS (informatyczny system obsługi importu).  
 

 • Od 2021 roku IPAFFS będzie używany do wstępnego powiadamiania, zanim towary podlegające kontroli fitosanitarnej zostaną wprowadzone z UE do Wlk. Brytanii. System zastąpi również używany dotąd m.in. w Wlk. Brytanii unijny system TRACES.
 • Wcześniejsze zgłoszenie będzie wymagane w przypadku importu z UE, zgodnie z etapowym wprowadzeniem kontroli w 2021:
  • od 1 stycznia 2021 r. dla żywych zwierząt, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wysokiego ryzyka i roślin o „wysokim priorytecie” (high-priority plants), oraz
  • od kwietnia 2021 r. - pozostałe.

 

Ze szczegółami informacjami w zakresie eksportu i importu roślin i produktów roślinnych, można zapoznać się także na stronie internetowej przygotowanej przez brytyjską służbę ochrony roślin: https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from-1-january-2021.

 

* przygotowano na podstawie informacji przekazanych przez Ambasadę Wlk. Brytanii (prezentacja z dnia 17.09.2020)

Pliki do pobrania

Prezentacja wygłoszona przez przedstawicieli Ambasady Brytyjskiej na podstawie której przygotowano niniejsze zasady.

Wymagania dotyczące importu z UE do Wlk. Brytanii roślin i produktów roślinnych

Od stycznia 2021 r. - wymóg dotyczący wstępnego powiadomienia i świadectwa fitosanitarnego dla roślin i produktów roślinnych „o wysokim priorytecie” (‘high priority’ plants).

 • Kontrole SPS będą odbywać się poza przejściami granicznymi, w miejscach przeznaczenia lub w innych zatwierdzonych miejscach.
 • Kontrole dokumentów będą przeprowadzane zdalnie.
 • Kontrole bezpośrednie będą przeprowadzane na roślinach o „wysokim priorytecie” obecnie nie podlegają systematycznym kontrolom w imporcie, ale stanowiących wysokie ryzyko fitosanitarne (zagrożenie wprowadzenia/przeniesienia agrofagów). Kontrole bezpośrednie będą odbywać się w miejscu przeznaczenia lub w innych wyznaczonych miejscach.
 • Eksporterzy będą musieli wystąpić o świadectwo fitosanitarne do odpowiedniego właściwego organu państwa członkowskiego UE (w Polsce - WIORiN); należy to wykonać przed wysyłką towarów, także aby można było przesłać świadectwo importerowi w UK do celów wcześniejszego zgłoszenia.
 • Importerzy będą musieli przedłożyć w systemie IPAFFS powiadomienia o przywozie - wraz z załączeniem świadectwa fitosanitarnego – w terminie, odpowiednio: co najmniej cztery godziny przed przybyciem przesyłki, jeśli wykorzystywany jest transport lotniczy lub co najmniej jeden dzień roboczy przed przybyciem przesyłki, w przypadku pozostałych sposobów transportu.
 • Pełna lista roślin i produktów roślinnych o „wysokim priorytecie” zostanie wkrótce udostępniona na stronie GOV.UK. Obejmuje wszystkie rośliny do sadzenia; ziemniaki do konsumpcji; niektóre nasiona; niektóre rodzaje drewna; używane maszyny rolnicze / leśne. Ponadto, w przypadku drewna opałowego, innego niż już objęte regulacjami fitosanitarnymi, wymagane będzie wcześniejsze zgłoszenie, ale nie będzie wymagane świadectwo fitosanitarne.

 

Od kwietnia 2021 r. - wymóg wstępnego zgłoszenia i świadectwa fitosanitarnego zostanie rozszerzony na wszystkie regulowane w krajowych (brytyjskich) przepisach rośliny i produkty roślinne, a nie tylko te sklasyfikowane jako obarczone wysokim ryzykiem. Pełna lista regulowanych roślin i produktów roślinnych zostanie udostępniona na stronie GOV.UK w późniejszym czasie.

 

Od lipca 2021 r. – towary podlegające kontrolom fitosanitarnym będą musiały być wprowadzane przez wyznaczone punkty wejścia z odpowiednim punktem kontroli granicznej (BCP); nastąpi zwiększenie liczby kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich, które będą wykonywane w punkach kontroli granicznej (BCP) w obecnie funkcjonujących punktach wejścia lub w nowych miejscach w głębi kraju.

Dodatkowe informacje na podstawie „Najczęściej Zadawanych Pytań” (FAQs) dotyczących kontroli roślin i produktów roślinnych

Jak wyglądają kontrole fizyczne takich towarów? Czy wszystkie towary będą poddane kontroli, czy za każdym razem będzie pobrana próbka z partii towarów?

Większość kontroli bezpośrednich roślin i produktów roślinnych o „wysokim priorytecie” z UE będzie początkowo odbywać się w głębi kraju i będzie oparta na ocenie ryzyka. Poziom kontroli wzrośnie w przypadku roślin i produktów roślinnych, w przypadku których poprzez wdrożenie kontroli bezpośrednich, możliwe jest skuteczne zmniejszenie zagrożeń fitosanitarnych związanego z importem roślin i produktów roślinnych z UE.

 

Rośliny i produkty roślinne będą fizycznie sprawdzane poprzez zweryfikowanie zawartości przesyłek w celu upewnienia się, że nie ma oznak wskazujących na obecność szkodników i chorób roślin. Nie zawsze będą pobierane do badań laboratoryjnych. Będzie to wykonywane w sposób wyrywkowy lub w przypadku podejrzenia niezgodności lub w przypadku, gdy będą to towary podlegający obowiązkowym badaniom laboratoryjnym lub w przypadku podejrzenia obecności patogenów, które mogą występować w formie utajonej (latentnej), tj. bez widocznych objawów porażenia/obecności agrofaga.

 

Czy importerzy poniosą dodatkowe opłaty z powodu nowych kontroli?

Opłaty będą naliczane za kontrole importowe towarów z UE, tak jak ma to miejsce obecnie w przypadku importu z krajów spoza UE.

 

Czy będzie to oznaczało również jakiekolwiek zmiany w imporcie z krajów spoza UE?

W przypadku roślin i produktów roślinnych jednolity (brytyjski) system importu będzie ostatecznie miał zastosowanie do wszystkich krajów trzecich dla Wilk. Brytanii, więc wszelkie zmiany będą miały zastosowanie w równym stopniu do państw członkowskich UE jak i krajów spoza UE.

 

Zgłoś błąd