Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Toruniu

 

W budynku A przy ul. Żwirki i Wigury 73 w Toruniu, mieszczącym Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jest realizowany projekt pod nazwą: „Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Toruniu”.

 

Modernizacja budynku polega na ociepleniu przegród budowlanych, wymianie okien
i drzwi, wymianie opraw oświetleniowych i modernizacji systemu grzewczego.

 

Planowany całkowity koszt inwestycji to 1 048 828,93 zł:

 • 85% kosztów, w kwocie 891 504,59 zł będzie sfinansowane z Funduszu Spójności Unii Europejskiej,
 • 15% kosztów, w kwocie 157 324,34 zł będzie sfinansowane przez budżet Państwa.

 

Projekt przyczyni się do realizacji następujących wskaźników rezultatu bezpośredniego dla Działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

 1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) o 57,22 ton równoważnika CO2/rok.
 2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu o 417 GJ/rok.
 3. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej = 15,9 MWh/rok.
 4. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej = 359,8 GJ/rok.
 5. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 459,6 GJ/rok.
 6. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32)
  o 127 666 kWh/rok.

 Kontrola projektu

Projekty, które korzystają z dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podlegają obligatoryjnej kontroli. Kontrola taka może zostać przeprowadzona na różnych etapach realizacji projektu i może dotyczyć jego wszystkich aspektów, określonych w umowie o dofinansowanie. Zasady przeprowadzania kontroli, ich rodzaje, obszary objęte kontrolą, minimalny jej zakres, uprawnione do kontroli instytucje oraz prawa i obowiązki podmiotu kontrolującego i kontrolowanego określają wydane przez Instytucję Zarządzającą (MIiR) Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, zamieszczone na stronie internetowej:

(https://www.pois.gov.pl/media/10067/Wytyczne_w_zakresie_kontroli_15102015.pdf)

 

Przedmiotowe Wytyczne przewidują możliwość przeprowadzenia kilku rodzajów działań kontrolnych:

 1. Kontrole systemowe, w tym kontrole systemowe instytucji i kontrole zdolności do realizacji projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym;
 2. Weryfikacje wydatków:
 1. kontrole wniosków o płatność beneficjenta;
 2. kontrole krzyżowe;
 3. kontrole projektów, w tym: kontrole w trakcie realizacji projektu i kontrole projektów zaawansowanych finansowo przed dokonaniem pierwszego rozliczenia wydatków;
 4. Kontrole na zakończenie realizacji projektu;
 5. Kontrole trwałości projektu;
 6. Kontrole w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur,
  w tym w szczególności kontrole procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem;
 7. Wizyty monitoringowe;
 8. Kontrole instrumentów finansowych.

Ze względu na tryb prowadzone działania mogą mieć charakter kontroli planowych lub kontroli doraźnych (ad hoc).

Kontrole mogą odbywać się w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego, albo też w odniesieniu do weryfikacji wydatków ponoszonych przez beneficjenta, mogą być przeprowadzane na dokumentach.

Szczegółowy opis poszczególnych działań kontrolnych zawiera Rozdział 4 Wytycznych w zakresie kontroli.

Działania kontrolne, opisane powyżej będą realizowane przez NFOŚiGW – wyjątkiem są kontrole systemowe prowadzone przez inne instytucje oraz kontrole na miejscu realizacji projektów, które na mocy zawartych porozumień zostały powierzone WFOŚiGW.

Dodatkowo projekt może zostać poddany innym kontrolom lub audytom – realizowanym bezpośrednio przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Instytucję Audytową, Urzędy Kontroli Skarbowej lub Najwyższą Izbę Kontroli.

Z przeprowadzonych działań kontrolnych lub audytowych winna zostać sporządzona informacja pokontrolna, raport z audytu albo inny podobny dokument, zawierający w szczególności zakres działań kontrolnych i dokonane w ich toku ustalenia. Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostaną uchybienia, beneficjent otrzyma (jeśli tryb kontroli to przewiduje) zalecenia pokontrolne wraz z terminem ich wdrożenia. Zalecenia mogą dotyczyć również wprowadzenia pewnych usprawnień w procesie realizacji projektu i zarządzania nim. Jeśli wynik kontroli potwierdzi wystąpienie naruszeń o charakterze istotnym (nieprawidłowości), ich konsekwencją może być konieczność zwrotu przez beneficjenta części lub całości otrzymanego dofinansowania.

 

Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl.

 Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi IZ kieruje się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń

 1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.   
 2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.    
 3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.     
 4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Tomasz Leszczyński
Data publikacji informacji: 03.09.2019 09:47
Data aktualizacji informacji: 03.09.2019 10:37
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd