Zapytanie ofertowe na usługę rocznego wsparcia technicznego urządzenia UTM Stormshield.

Zapytanie ofertowe na usługę rocznego wsparcia technicznego urządzenia UTM Stormshield. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021

 1. .Zamawiający:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław
  NIP      :897-16-70-405, REGON 932791158
  WWW:
  telefon:(71) 371-84-35, fax: (71) 371-84-32
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest roczna usługa  wsparcia technicznego dla urządzenia UTM Stormshield SN510 w zakresie następujących opcji: UTM Security Pack, audyt podatności, secure return, serwis Next Business Day. Usługa wsparcia od 01.01.2022r.
 3. Termin składania ofert: 23.12.2021 r. do godz. 10:00, termin związania ofertą 7 dni.
 4. Termin realizacji zamówienia : dostawa certyfikatu potwierdzającego aktywność usługi nie później niż do 30.12.2021r.
 5. Osoba kontaktowa z ramienia Zamawiającego: Mariusz Łuczyk tel.  506-399-639,71/371-84-35, wew. 38.
 6. Wykaz dokumentów, oświadczeń i materiałów jakie muszą dostarczyć Oferenci:
  1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy  posiadający status partnera Dystrybutora  STORMSHIELD  w zakresie sprzedaży urządzeń UTM firmy STORMSHIELD i oprogramowania dedykowanego dla tych urządzeń, uprawnieni do podejmowania zobowiązania w imieniu Dystrybutora do udzielenia wsparcia technicznego Zamawiającemu.
  2. Warunkami koniecznymi do udziału w postępowaniu  jest  dostarczenie przez Wykonawcę  przed upływem terminu  składania ofert wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza oferty (załącznik nr 1) w jednej z dopuszczalnych postaci:
   1. zeskanowanej oraz wysłanej na adres e-mail .
   2. elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym oraz wysłanej na adres e-mail .
   3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat – półpiętro, pok. nr 2)
 7. Kryterium wyboru ofert: 100 % cena brutto - minimalizacja
 8. VIII.Inne istotne warunki zamówienia:
  1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r. (pobierz regulamin w formacie PDF).
  2. Zamawiający w przypadku realizacji zamówienia niezwłocznie podpisze umowę
   z Wykonawcą (preferowana wersja elektroniczna opatrzona kwalifikowanymi podpisami obu stron).
  3. Termin płatności : do 31.12.2021r.
  4. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO informujemy, iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudkiego 15-17,50-044 Wrocław;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - , tel. 71 371 84 35 wew. 31;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego postępowania oraz w przypadku wybrania Pani/Pana oferty za najkorzystniejszą w celu zawarcia umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z zawartej umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami (np. dotyczącymi archiwizacji dokumentów);
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (skorzystanie z prawa sprostowania nie może jednak skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego postępowania, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, ani naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego oraz jego załączników), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odrzuceniem oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu lub odmową zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2021-12-17
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

WIORiN we Wrocławiu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 23.12.2021 r. za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: SERVCOMP Dariusz Machoń, ul. Kobierzycka 10, 52-315 Wrocław za cenę 8413,20 zł brutto (słownie: osiem tysięcy czterysta trzynaście złotych dwadzieścia groszy). Szczegóły w załączeniu. Data:
opublikował:
2021-12-17
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2021-12-23
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 17.12.2021 09:19
Data ostatniej aktualizacji informacji: 23.12.2021 12:36
Sprawdź historię zmian