Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych, papieru do drukarek oraz artykułów higienicznych dla WIORiN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych, papieru do drukarek oraz artykułów higienicznych dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.4.2022). Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r.

 1. Zamawiający:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław
NIP: 897-16-70-405, REGON 932791158
WWW:
telefon: 71 371-84-35, fax: 71 371-84-32

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa do wskazanej w zamówieniach siedziby (WIORIN i/lub Oddziałów) Zamawiającego materiałów biurowych, papieru do drukarek oraz artykułów higienicznych.
 2. Szczegółowe wymagania dotyczące asortymentu, jego cech oraz szacowanych ilości zostały zawarte w formularzu oferty i specyfikacji cenowej (załącznik 1A oraz 1B). Materiały winny być tożsame (jakość, wydajność, producent) z opisem zawartym w ofercie.
 3. Dodatkowe wymagania dotyczące dostarczenia próbek asortymentu, kart produktów określone są w Załączniku 1C.
 1. Termin składania ofert:

7 lutego 2022 r. do godz. 10:00

 1. Termin związania ofertą:

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Na podstawie sukcesywnie składanych zamówień od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022 r., z terminem realizacji w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.

 1. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Mieczysław Dynaka (tel. 604 975 668, 71 3718435 wew. 39), Ewa Rozbrojová Zaremba (tel. 508 568 489, 71 3718435 wew. 31)

 1. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:

Warunkami koniecznymi do udziału w postępowaniu jest dostarczenie przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert:

 1. wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza oferty (Załącznik 1A) wraz ze specyfikacją cenową (Załącznik 1B) w jednej z dopuszczalnych postaci:
 • zeskanowanej na adres email: ,
 • w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat – wysoki parter, pok. nr 2).
 • elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym (podpis wymagany dla formularza oferty) oraz wysłanej na adres e-mail: .
 1. zestawu próbek i kart produktów oferowanego asortymentu (zgodnego ze specyfikacją cenową – Załącznik 1B) do siedziby Zamawiającego (sekretariat – wysoki parter, pokój nr 2) przygotowanego wg opisu zawartego w Załączniku 1C.
 1. Kryterium wyboru ofert:

Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty ostateczne nie podlegające odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyska najwyższą łączną wartość punktową P obliczaną wg wzoru: P= PC +PD.

PC - punkty  przyznane w kryterium cena. Waga 80 %. W kryterium „cena” zastosowany zostanie wzór: PC = (minimalna cena brutto spośród złożonych ofert/ cena brutto badanej oferty) x 100 pkt. x 0,80 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalnie oferta może uzyskać w powyższym kryterium 80 pkt.

PD- punkty przyznane w kryterium darmowej dostawy. Waga 20 %. W kryterium „dostawa” zastosowany zostanie wzór: PD =

 • darmowe dostawy wyłącznie do jednej lokalizacji tj. WIORIN we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław = 0 pkt;
 • darmowe dostawy do czterech lokalizacji tj. WIORIN we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław, Oddział w Dzierżoniowie, ul. Słowiańska 34, 58-200 Dzierżoniów, Oddział w Legnicy, ul. Skarbka 3, 59-220 Legnica, Oddział w Lwówku Śląskim, ul. Zwycięzców 24, 59-600 Lwówek Śląski = 20 pkt.
 1. Inne istotne warunki zamówienia:
 1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r. (pobierz regulamin w formacie PDF).
 2. Dodatkowe wymagania dotyczące dostarczenia próbek asortymentu, kart produktów określone są w Załączniku 1C.
 3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Projekt umowy określa Załącznik 2.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień dodatkowych (zwiększona ilość lub/i innych materiałów biurowych niż wymienione) w wysokości do 10 % zamówienia podstawowego bez konieczności przeprowadzania kolejnego postępowania, o ile podyktowane to będzie bieżącą potrzebą Zamawiającego i uzasadnione rachunkiem ekonomicznym. Ceny artykułów niewyszczególnionych w Załączniku 1B wymagają wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego.
 5. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO informujemy, iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17,50-044 Wrocław;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - , tel. 71 371 84 35 wew. 31;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego postępowania oraz w przypadku wybrania Pani/Pana oferty za najkorzystniejszą w celu zawarcia umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z zawartej umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami (np. dotyczącymi archiwizacji dokumentów);
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (skorzystanie z prawa sprostowania nie może jednak skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego postępowania, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, ani naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego oraz jego załączników), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odrzuceniem oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu lub odmową zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2022-01-26
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

WIORiN we Wrocławiu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 10.02.2022 r. za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: Partner Papes Sp. z o.o., ul. Wagonowa 28a, 53-609 Wrocław za cenę 59 194,52 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 52/100). Szczegóły w załączeniu. Data:
opublikował:
2022-01-26
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2022-02-10
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 26.01.2022 08:56
Data ostatniej aktualizacji informacji: 10.02.2022 10:36
Sprawdź historię zmian