Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej dla lokali i nieruchomości komórek organizacyjnych WIORIN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej dla lokali i nieruchomości komórek organizacyjnych WIORIN we Wrocławiu (WAD.2601.86.2021). Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r.

I. Zamawiający:
      Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
      ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław

      NIP: 897-16-70-405

      REGON: 932791158

WWW: www.piorin.gov.pl/wroclaw

e-mail:

telefon: 71 371 84 35                         

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do komórek organizacyjnych WIORiN we Wrocławiu.
 2. Kod CPV: 09310000-5 – Elektryczność.
 3. Dostawę energii elektrycznej należy realizować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy.
 4. Wykaz komórek organizacyjnych (punktów poboru) oraz istotne warunki zamówienia zostały zamieszczone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik Z1. Łączne zużycie energii dla wszystkich punktów poboru w 2020 roku wyniosło 51 840 kWh.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 6. Zamawiający informuje, że obecnym Dystrybutorem energii elektrycznej jest Tauron Dystrybucja S.A.
 7. Zamawiający informuje, że obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

 

III. Termin składania ofert: 05.05.2021 r. do godz. 12:00
 

IV. Termin realizacji zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego będzie odbywać się
od 01.06.2021 r. do dnia 31.05.2023 r.

 

V. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni liczony od upływu terminu składania ofert.

 

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz o sposobie przekazywania dokumentów:

 

 1. W postępowaniu na dostawę energii elektrycznej wszelkie oświadczenia, wnioski, informacje, dokumenty i zawiadomienia oraz kompletne oferty Wykonawcy przekazują:
 1. pocztą elektroniczną na adres e-mail: (w ,,Temacie” przesyłanej wiadomości należy podać: ,,Postępowanie WAD.2601.86.2021,
 2. pocztą tradycyjną lub osobiście na adres:

            Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

ul. Piłsudskiego 15/17, 50-044 Wrocław z dopiskiem:

dot. Postępowania WAD.2601.86.2021

2.  Dokumenty przekazywane elektronicznie mogą być w postaci:

a) skanu (kopii podpisanego dokumentu papierowego) zapisanego w formacie PDF,

b) elektronicznego dokumentu w formacie PDF opatrzonego wewnętrznym podpisem kwalifikowanym.

3.  Dokumenty przekazywane w formie papierowej mogą być w postaci:

a) kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

b) oryginału.

4.  Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu e-mail podanego przez Wykonawcę
w Formularzu oferty.

5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami w sprawie zmówienia są:

Pan Mieczysław Dynaka, kom. 604 975 668

  Pani Ewa Rozbrojová Zaremba, tel. 71 371 84 35 wew. 31, e-mail: da-wroclaw@piorin.gov.pl

 

VII. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie muszą spełnić oraz złożyć Wykonawcy:

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Oferenci posiadający:
 • aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną  ,
 • Generalną Umowę Dystrybucyjną (GUD) zawartą z operatorem systemu dystrybucyjnego dla punktów poboru wymienionych w Załączniku Z1.

       2. Kompletna oferta musi zawierać następujące dokumenty:

-  Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz oferty (Załącznik Z2),

 • Wzór umowy kompleksowej Wykonawcy (integralną częścią umowy będzie Załącznik Z1 i Załącznik Z2), w którym określone będą wszystkie warunki realizacji umowy, a w szczególności: przedmiot i wielkość zamówienia, punkty poboru energii elektrycznej, termin realizacji, koszt jednostkowy oraz zasady rozliczeń, kary umowne, zmiany wartości opłat regulowanych urzędowo, osoba do kontaktu w sprawach przedmiotowej umowy, tzw. ,,opiekun umowy”, a także warunki ewentualnego rozwiązania umowy przed upływem terminu jej obowiązywania.
 •  
 • Kryterium wyboru ofert oraz sposób oceniania:

 

 1. Kryterium ceny zostało zastosowane jako jedyne w ocenie ofert, gdyż przedmiot zamówienia ma ustalone standardy jakościowe.
 2. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą punktowo wg następujących zasad:

Cena oferty – 100%

Sposób obliczenia kryterium: maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100.

Liczba punktów przyznanych za oferowaną cenę będzie liczona jako iloraz ceny najniższej do analizowanej, pomnożonej przez 100. Otrzymana ilość punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium (wg formuły):

Pc=[CN/CR x100 %] x 100 pkt gdzie:   

PC    – ilość punktów badanej oferty

PN – najniższa cena brutto (spośród ważnych i nie odrzuconych ofert) zaoferowana w postępowaniu

CR  – cena brutto oferty rozpatrywanej

      3. Ilość otrzymanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

      4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów, czyli PC.

      5. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że 2 lub więcej ofert otrzyma tyle samo punktów, Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która wpłynęła jako pierwsza do siedziby Zamawiającego.

      6. Zamawiający poprawi w tekście ofert: oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe.

 

 • Inne istotne warunki zamówienia:

 

 1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/3/regulamin__zp_-_zwolnione_z_ust._pzp_-11.01.2021.pdf).
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia do 10 % dostaw energii elektrycznej zamówienia podstawowego bez konieczności przeprowadzania kolejnego postępowania, o ile podyktowane to będzie bieżącą potrzebą Zamawiającego
  i uzasadnione rachunkiem ekonomicznym.
 3. Zamawiający zawrze w czasie do 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania umowę
  z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
 4. Zaoferowana treść umowy powinna zawierać w szczególności:
 • termin płatności 14 dni od otrzymania faktury lub 21 dni od wystawienia dokumentu obciążeniowego przez Wykonawcę (Zamawiający preferuje otrzymywanie e-faktur), za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia zlecenia przelewu w banku Zamawiającego,
 • zagwarantowanie stałej wysokości opłaty handlowej (jeśli taka występuje),
 • zagwarantowanie stałej ceny sprzedaży 1 kWh energii elektrycznej,
 • bezkosztowa możliwość: przeniesienia punktu poboru energii elektrycznej, rezygnacja bądź dodanie kolejnego punktu poboru energii elektrycznej ze względu na zmiany organizacyjne Zamawiającego,
 • Załącznik Z1 (adresy poszczególnych lokalizacji jednostek, numery punktów poboru, kody identyfikacyjne, moc umowna, dotychczasowe taryfy oraz miesięczne

i roczne zużycie przedstawiono w ujęciu tabelarycznym) oraz Załącznik Z2 (Formularz oferty) stanowić będą integralną część zawartej umowy,

 • okres rozliczeniowy powinien wynosić min. 1 miesiąc (preferowany okres rozliczeniowy – 2 miesiące),
 • Wykonawca własnym staraniem i kosztem przeprowadzi proces rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą energii elektrycznej, tj. Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

 

5. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudkiego 15-17, 50-044 Wrocław;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - , tel. 71 371 84 35 wew. 31;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego postępowania oraz w przypadku wybrania Pani/Pana oferty za najkorzystniejszą w celu zawarcia umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z zawartej umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami (np. dotyczącymi archiwizacji dokumentów);
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (skorzystanie z prawa sprostowania nie może jednak skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego postępowania, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, ani naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego oraz jego załączników), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odrzuceniem oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu lub odmową zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2021-04-23
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Pytania i Odpowiedzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu informuje, że w dniu 27 kwietnia 2021 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania w sprawie postępowania na dostawę energii elektrycznej dla lokali i nieruchomości komórek organizacyjnych WIORIN we Wrocławiu (WAD.2601.86.2021): Pytanie nr 1: „Czy umowy dystrybucyjne (jeśli Zamawiający posiada rozdzielne umowy) zawarte są na czas określony czy nieokreślony?” Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada umowy dystrybucyjne, rozdzielne, na czas nieokreślony, zgodnie z informacją podaną w Formularzu oferty ppkt k). Pytanie nr 2: „Czy w przypadku wymogu zawarcia umów na świadczenie usług dystrybucji, Zamawiający sam doprowadzi do ich zawarcia?” Odpowiedź: Nie. Zamawiający informuje w Formularzu oferty ppkt k), że to Wykonawca własnym kosztem i staraniem przeprowadzi powyższy proces. Pytanie nr 3: „Wykonawca prosi o udzielenie informacji na poniższe pytania: 1) jaki jest nr umowy z obecnym sprzedawcą 2) jaki jest typ umowy na poszczególne PPE (sprzedaży/kompleksowa) 3) data zawarcia umowy 4) obowiązuje od 5) obowiązuje do 6) okres wypowiedzenia [m/c] W przypadku gdy Zamawiający posiada rozdzielone umowy, prosimy o podanie również poniższych informacji: 7) numer umowy z OSD, 8) data zawarcia 9) obowiązuje od 10) obowiązuje do 11) okres wypowiedzenia [m/c]” Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią Zapytania ofertowego (pkt II ppkt 4-7 i w części Istotne warunki zamówienia) oraz Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik Z1 Zamawiający podaje wszystkie niezbędne informacje, w szczególności: kto jest dystrybutorem i sprzedawcą energii elektrycznej, kiedy wygasa umowa na sprzedaż energii elektrycznej. Zamawiający nie podaje okresu wypowiedzenia umowy na sprzedaż energii elektrycznej, gdyż ww. umowa wygasa z dniem 31.05.2021 r. Umowy na dystrybucję energii elektrycznej zawarte są na czas nieokreślony. Pytanie nr 4: „Wykonawca prosi Zamawiającego o potwierdzenie, że podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi? Wykonawca wyjaśnia, że w trakcje zmiany sprzedawcy nie ma możliwości dokonywania zmiany parametrów technicznych” Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że podane parametry: moc umowna i grupa taryfowa są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi. Pytanie nr 5: „Czy Zamawiający ma zawarte umowy lub aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej?” Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie posiada zwartych umów i aneksów w ramach akcji promocyjnych. Pytanie nr 6: „Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej (koszty zakupu certyfikatów) lub innych opłat o charakterze publicznoprawnym a dotyczących zakupu energii elektrycznej. Zmiana ceny energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie właściwych przepisów.” Odpowiedź: Nie. Zamawiający w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik Z1 (pkt 2 ppkt b) wyraził stanowisko w tej sprawie. Pytanie nr 7: „Czy w przypadku nieuzyskania od Operatora Systemu Dystrybucji wskazań liczników w wymaganym terminie, zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur szacunkowych lub będzie sam podawał odczyt rzeczywisty (korygowany po otrzymaniu faktur rzeczywistych) w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz sprzedawcy?” Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na faktury szacunkowe. Zgodnie z pkt 2 ppkt e) Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik Z1 zawarty jest zapis, który reguluje powyższą sytuację: ,,w przypadku gdy Wykonawca (dostawca energii elektrycznej) nie dokona w danym okresie rozliczeniowym odczytu urządzeń pomiarowych strony dopuszczają dokonanie rozliczenia na podstawie zużycia energii (stanu licznika) podanego przez Zamawiającego”. Pytanie nr 8: „Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług? Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie właściwych przepisów i nie będzie wymagała zgody Zamawiającego.” Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę, ale koniecznym jest poinformowanie przez Wykonawcę o takich zmianach w formie pisemnej. Pytanie nr 9: „Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku akcyzowego? Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie właściwych przepisów i nie będzie wymagała zgody Zamawiającego.” Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę, ale koniecznym jest poinformowanie przez Wykonawcę o takich zmianach w formie pisemnej. Pytanie nr 10: „Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy był zgodny w z okresem rozliczeniowym stosowanym OSD?” Odpowiedź: Tak, o ile okresy rozliczeniowe będą wynosić min. 1 miesiąc. Zamawiający preferuje 2 miesięczny okres rozliczeniowy o czym informuje w Zapytaniu ofertowym w części Istotne warunki zamówienia – pkt 4. Pytanie nr 11: „Czy Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej za energię elektryczną do 5 miejsc po przecinku w zł/kWh?” Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej w złotych za 1 kWh do pięciu miejsc po przecinku. Pytanie nr 12: „Wykonawca prosi zamawiającego o dodanie poniższego: ,,rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i skutecznym zgłoszeniu umowy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich punktów poboru objętych zapytaniem”.” Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ dotychczasowa umowa kończy się z dniem 31.05.2021 r. i musi być zapewniona ciągłość dostawy energii elektrycznej dla prawidłowego funkcjonowania naszych komórek organizacyjnych. Pytanie nr 13: „Czy oferta może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym?” Odpowiedź: Tak. Zamawiający informuje, że oferta może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pytanie nr 14: „Z uwagi na konieczność przygotowania odpowiedzi przez Zamawiającego, oraz ich uwzględnienie w ofercie wykonawcy, wykonawca zwraca się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert, co umożliwi przygotowanie korzystnej cenowo kalkulacji.” Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ proponowany termin jest zgodny z naszym Regulaminem udzielania zamówień publicznych i jest wystarczający do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz przygotowanie oferty. Pytanie nr 15: „Wykonawca prosi, aby Zamawiający podał dla każdego nr, PPE oddzielnie prognozowane zapotrzebowanie na energie elektryczną w okresie od 01.06.2021 do 31.05.2023 r. Wykonawca informuje, że powyższe dane powinny być zgodne z danymi zamieszczonymi w załączniku nr 2 – formularz oferty.” Odpowiedź: Zamawiający informuje, że prognozowane zapotrzebowanie dla każdego nr PPE, w każdym miesiącu przez ww. okres trwania umowy, jest takie jak zawarto w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik Z1 określające średnie miesięczne i roczne zużycie energii elektrycznej pobranej w 2020 r. dla każdego z PPE. Naszym zadaniem jest to wystarczająca informacja do przygotowanie oferty. Precyzyjne zużycie energii elektrycznej w przyszłości jest niemożliwe do ustalenia. Pytanie nr 16: „Czy Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie dostaw energii elektrycznej do 31.12.2022 r. ?” Odpowiedź: Nie. Zamawiający ma określony plan działania jednostki i nie może być on korygowany przez Wykonawcę. Data:
opublikował:
2021-04-23
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2021-04-29
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu informuje, że w dniu 11 maja 2021 r. w postępowaniu na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej dla lokali i nieruchomości WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.86.2021), za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków za cenę 50 372,93 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt trzy grosze). Więcej informacji w załączeniu Data:
opublikował:
2021-04-29
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2021-05-11
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 23.04.2021 08:04
Data ostatniej aktualizacji informacji: 11.05.2021 14:37
Sprawdź historię zmian