Zapytanie ofertowe na dostawę 4 szt. drukarek Brother DCP-L6600DW

Zapytanie ofertowe na dostawę 4 szt. drukarek Brother DCP-L6600DW (WAD.2601.117.2021). Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r

 

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław
  NIP                                    897-16-70-405
  REGON                                         932791158
  WWW:                                         www.piorin.gov.pl/wroclaw
  e-mail:                                        
  telefon:                                        (71) 371-84-35                         fax: (71) 371-84-32

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych urządzeń wielofunkcyjnych Brother DCP-L6600DW w ilości 4 szt. wyposażonych w tonery startowe o wydajności 8 tys. stron oraz objętych (po rejestracji) 3 letnią gwarancją producenta typu on-site. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania innych modeli urządzeń (dla zachowania jednolitości posiadanych urządzeń)
 2. Termin składania ofert:    08.06.2021 r. do godz. 10:00
 3. Termin realizacji zamówienia :    dostawa do 23.07.2021r.
 4. Osoba kontaktowa z ramienia Zamawiającego:, Mariusz Łuczyk tel.  506-399-639, Mieczysław Dynaka tel. 71/371-84-35, wew. 39,
 5. Wykaz dokumentów, oświadczeń i materiałów jakie muszą dostarczyć Oferenci:

Warunkami koniecznymi do udziału w postępowaniu  jest  dostarczenie przez Wykonawcę  przed upływem terminu  składania ofert:

 1. wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza oferty (zał. nr 1) w jednej z dopuszczalnych postaci:
  1. zeskanowanej na adres e-mail .
  2. faxem na nr (71) 371-84-32
  3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat – półpiętro, pok. nr 2)

 

 1. Kryterium wyboru ofert:  100 % cena brutto - minimalizacja
 2. Inne istotne warunki zamówienia:
 1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/3/regulamin__zp_-_zwolnione_z_ust._pzp_-11.01.2021.pdf).
 2. Zamawiający w przypadku realizacji zamówienia podpisze umowę z Wykonawcą, której projekt określa załącznik nr 2.
 3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO informujemy, iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudkiego 15-17, 50-044 Wrocław;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - , tel. 71 371 84 35 wew. 31;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego postępowania oraz w przypadku wybrania Pani/Pana oferty za najkorzystniejszą w celu zawarcia umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z zawartej umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami (np. dotyczącymi archiwizacji dokumentów);
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (skorzystanie z prawa sprostowania nie może jednak skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego postępowania, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
 • z przepisami prawa, ani naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego oraz jego załączników), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
 • w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odrzuceniem oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu lub odmową zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2021-06-01
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

WIORIN we Wrocławiu informuje że w dniu 09.06.2021r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty przedstawionej przez CEDARTEX T&D Żukowski Spółka Jawna ul. Oleska 119, 45-231 Opole za łączną kwotę brutto 12890,40 zł. Szczegóły w załączeniu. Data:
opublikował:
2021-06-01
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2021-06-09
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 01.06.2021 12:57
Data ostatniej aktualizacji informacji: 09.06.2021 13:10
Sprawdź historię zmian