Zapytanie ofertowe na dostawę 2 szt. komputerów AIO wraz z oprogramowaniem.

Zapytanie ofertowe na dostawę 2 szt. komputerów AIO wraz z oprogramowaniem (WAD.2601.257.2021). Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r.

 1.  .Zamawiający:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław
  NIP      :897-16-70-405, REGON 932791158
  WWW:
  telefon:(71) 371-84-35, fax: (71) 371-84-32
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych  2 szt.  komputerów typu All-In-One wraz z oprogramowaniem. Minimalne wymagania techniczne określone zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr
 3. Termin składania ofert:
  12.11.2021 r. do godz. 12:00, termin związania ofertą 7 dni.
 4. Termin realizacji zamówienia :
  dostawa w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy..
 5. Osoba kontaktowa z ramienia Zamawiającego:Mariusz Łuczyk tel.  506-399-639,71/371-84-35, wew. 38.
 6. Wykaz dokumentów, oświadczeń i materiałów jakie muszą dostarczyć Oferenci:
  Warunkami koniecznymi do udziału w postępowaniu  jest  dostarczenie przez Wykonawcę  przed upływem terminu  składania ofert wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza oferty (załącznik nr 2) w jednej z dopuszczalnych postaci:
  1. zeskanowanej oraz wysłanej na adres e-mail .
  2. elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym oraz wysłanej na adres e-mail .
  3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat – półpiętro, pok. nr 2)
 7. Kryterium wyboru ofert:
  100 % cena brutto - minimalizacja
 8. Inne istotne warunki zamówienia:
  1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r. (pobierz regulamin w formacie PDF).
  2. Zamawiający w przypadku realizacji zamówienia podpisze umowę z Wykonawcą, której projekt określa załącznik nr 3.
  3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO informujemy, iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudkiego 15-17,50-044 Wrocław;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - , tel. 71 371 84 35 wew. 31;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego postępowania oraz w przypadku wybrania Pani/Pana oferty za najkorzystniejszą w celu zawarcia umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z zawartej umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami (np. dotyczącymi archiwizacji dokumentów);
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (skorzystanie z prawa sprostowania nie może jednak skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego postępowania, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, ani naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego oraz jego załączników), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
 • w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odrzuceniem oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu lub odmową zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2021-11-04
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

WIORiN we Wrocławiu informuje że w dniu 12.11.2021r. w przedmiotowym postępowaniu został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z informacją w załączeniu Data:
opublikował:
2021-11-04
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2021-11-12
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 04.11.2021 09:53
Data ostatniej aktualizacji informacji: 12.11.2021 15:07
Sprawdź historię zmian