Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla WIORiN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu i jego komórek organizacyjnych (WAD.2601.168.2021). Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r.

I. Zamawiający:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław

NIP: 897-16-70-405, REGON:932791158

WWW: www.piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie

e-mail:

telefon: 71 371 84 35, fax: 71 371 84 32  

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych oraz świadczenie usług kurierskich w rozumieniu i zgodnie z ustawą
  z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 ze zm.)
  w obrocie krajowymi i zagranicznym dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu i jego komórek organizacyjnych w zakresie: przyjmowania i doręczania przesyłek listowych, paczek i przesyłek kurierskich oraz świadczenie usługi odbioru przesyłek od klienta (tzw. usługa poczty firmowej) trzy razy w tygodniu (dotyczy tylko siedziby głównej przy ul. Piłsudskiego 15-17).
 2. Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe zaliczane do powszechnych usług pocztowych z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym wskazanych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r., poz. 545 ze zm.).
 3. Wykonawca musi posiadać placówki nadawczo-odbiorcze minimum po jednej
  w każdym mieście powiatowym na terenie kraju.
 4. Nadanie przesyłki listowej/paczki/przesyłki kurierskiej następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę poprzez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
  w lokalizacjach komórek organizacyjnych Zamawiającego oraz placówkach nadawczych Wykonawcy w zależności od rodzaju przesyłki – zgodnie
  z postanowieniami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1. Ilość przewidywanych usług pocztowych wskazana jest w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2. Ilości te są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie z tytułu ilości nadanych przesyłek
  w poszczególnych kategoriach podanych w Załączniku nr 2.

 

III. Termin realizacji zamówienia:

Umowa zawarta od 01.09.2021 r. do 31.08.2023 r. (24 miesiące).

 

IV. Termin składanie ofert: do 21.07.2021 r. do godz. 1400, termin związania ofertą -14 dni.

 

V. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiającego:

Mieczysław Dynaka, tel. 71 3718435 wew. 39, kom. 604 975 668, Anna Maciołek, tel. 71 3718435 wew. 31, kom. 508 568 489.

 

VI. Sposób przygotowania i dostarczenia ofert:

      1. Oferta musi zawierać:

 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik nr 2.
 2. Dokumenty potwierdzające, iż Wykonawca został wpisany do rejestru operatorów pocztowych.
 3. Wzór umowy wg projektu Wykonawcy.

      2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć w jednej z dopuszczalnych postaci:

 1. Zeskanowaną na adres e-mail: .
 2. Faxem na nr 71 3718432.
 3. W wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat, wysoki parter, pok. nr 2).

 

VII. Kryteria wyboru ofert: Cena brutto – 100% (minimalizacja).

 

VIII. Istotne inne warunki zamówienia:

 1. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem
  na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r.
  (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/3/regulamin__zp_-_zwolnione_z_ust._pzp_-11.01.2021.pdf).
 2. Wykonawca przystępujący do postępowania związany jest wszelkimi informacjami, wyjaśnieniami, wymaganiami, zamieszczonymi na stronie internetowej przedmiotowego postępowania.
 3. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę uwzględniającą wszystkie warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia i złożonej ofercie oraz warunki realizacji umowy, a w szczególności: przedmiot i wielkość zamówienia, miejsce świadczenia usług, termin realizacji, zasady rozliczeń, płatności, obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego, sposób reklamacji, kary umowne, a także warunki ewentualnego rozwiązania umowy przed upływem terminu jej obowiązywania wg projektu, który zostanie dołączony do oferty.
 4. Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i Załącznik nr 2 – formularz oferty stanowić będą integralną część umowy. W przypadku istnienia niejednoznaczności lub sprzeczności zapisów umowy (lub jej innych załączników) z zapisami Załącznika nr 1 i/lub Załącznika nr 2, strony zgodnie przyjmują wyższość zapisów tych dokumentów nad zapisami zawartymi w umowie.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień dodatkowych lub uzupełniających w wysokości do 10% zamówienia podstawowego o ile podyktowane to będzie bieżącą potrzebą Zamawiającego
  i uzasadnione rachunkiem ekonomicznym.
 6. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO informujemy, iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – p. Anna Maciołek, , tel. 71 371 84 35 wew. 31;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego postępowania oraz w przypadku wybrania Pani/Pana oferty za najkorzystniejszą w celu zawarcia umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. policja, prokuratura, jednostki nadzorujące i kontrolujące działalność WIORiN we Wrocławiu itp.);
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z zawartej umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami (np. dotyczącymi archiwizacji dokumentów);
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (skorzystanie z prawa sprostowania nie może jednak skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego postępowania, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, ani naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego oraz jego załączników), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odrzuceniem oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu lub odmową zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

 

XI. Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 2. Załącznik nr 2 – formularz oferty

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2021-07-13
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Pytania i Odpowiedzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu informuje, że w dniu 20 lipca 2021 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania w sprawie postępowania na świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla WIORIN we Wrocławiu (WAD.2601.168.2021): Pytanie nr 1: „Witam, w nawiązaniu do otrzymanych odpowiedzi Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie Załącznik 2 –poprzez dokonanie korekty odpowiednich pozycji wagi przesyłki i określenie_ format M (do 1000g), L (do 2000g)”. Odpowiedź: W celu ułatwienia Oferentom złożenia rzetelnej oferty Zamawiający postanawia skorygować Załącznik nr 2 – Formularz oferty z zakresie wagi przesyłki (kolumna nr 3) dotyczącej przesyłek listowych upraszczając ich opis. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu informuje, że w dniu 14 lipca 2021 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania w sprawie postępowania na świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla WIORIN we Wrocławiu (WAD.2601.168.2021): Pytanie nr 1: „Zamawiający w Załączniku 1 do przetargu w pkt. 5.2 określił, że przesyłki kurierskie będą dostarczane do adresata w przeciągu dwóch dni roboczych od poniedziałku do piątku- co w przypadku przesyłek niestandardowych, których gwarantowany termin doręczenia jest wydłużony do czterech dni? Wykonawca wnosi o dodanie zapisu „ pod warunkiem zachowania godziny granicznej określonej w Regulaminie usługi Pocztex””. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż punkcie 5.2 Załącznika nr 1 mowa jest o przesyłkach standardowych. W przypadku przesyłek niestandardowych zastosowanie będą miały zasady określone w regulaminie Wykonawcy dla tego rodzaju przesyłek. Pytanie nr 2: „Czy przesyłki niestandardowe nadane przez Zamawiającego mają być przyjmowane w placówce nadawczej Wykonawcy, czy też bezwzględnie mają być kierowane do zwrotu do siedziby Zamawiającego?”. Odpowiedź: Przesyłki niestandardowe mają być odbierane z oraz zwracane do placówki nadawczo-oddawczej wskazanej dla danej komórki organizacyjnej Zamawiającego. Lista tych placówek będzie stanowiła jeden z załączników do umowy zawartej między Zamawiającym i Wykonawcą. Pytanie nr 3: „Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z propozycją dopuszczenia możliwości świadczenia usług w zakresie ich przyjmowania z wykorzystaniem systemu informatycznego, który automatycznie dopuszcza możliwość korzystania z bezpłatnej internetowej aplikacji elektronicznej. Aplikacja dokonuje automatycznego przekazywania i odbierania plików z informacjami o zarejestrowanych usługach, komunikując się bezpośrednio z placówką pocztową wskazaną w umowie. Dzięki aplikacji Zamawiający będzie miał możliwość wygenerowania nalepek adresowych gotowych do druku czy książki nadawczej, ułatwi ona również dostęp do dokumentacji związanej z obsługą przesyłek oraz umożliwi Zamawiającemu przygotowanie raportu z nadanych przesyłek. Aplikacja umożliwia ponadto elektroniczne potwierdzenie książki nadawczej jak również składanie reklamacji w formie elektronicznej, co usprawnia proces i skraca okres oczekiwania na jej rozpatrzenie. W razie potrzeby, istnieje możliwość importu danych o przesyłkach za pomocą integracji aplikacji z WebAPI lub XML zgodny z wymaganiami Wykonawcy oraz z plików XLS. Czy Zamawiający jest zainteresowany wykorzystaniem powyższej aplikacji przy świadczeniu usług?” Odpowiedź: Zamawiający jest zainteresowany wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji elektronicznej, ale tylko w przypadku, gdy będzie miał swobodę wyboru sposobu obsługi przesyłek – tradycyjnego lub elektronicznego, niezależnie dla każdej z jego komórek organizacyjnych. Pytanie nr 4: „Załącznik 2 – Wykonawca wnosi o określenie czy dany rodzaj przesyłek dotyczy obrotu krajowego lub zagranicznego, oraz dokonanie korekty pozycji wagi przesyłki poprzez określenie_ format M (do 1000g), L (do 2000g”. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rodzaje przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz przesyłek kurierskich określone w Załączniku nr 2 dotyczą przesyłek w obrocie krajowym. Opłaty za ewentualne usługi świadczone w obrocie zagranicznym będą naliczane zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający nie wyraża zgody na korektę Załącznika nr 2 w zakresie wagi przesyłki, ponieważ w dokumencie tym zastosowano określenie wielkości przesyłek w formacie S, M i L zgodnie z aktualnymi wielkościami przesyłek pocztowych w obrocie krajowym. Pytanie nr 5: „Zamawiający określa, iż za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego (zał.1 ust.16). Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że takie określenie momentu zapłaty nie pozwala Wykonawcy swobodnie dysponować środkami za wykonane usługi – co jest niezgodne z orzecznictwem sądów w tej sprawie oraz uniemożliwia Wykonawcy monitorowanie terminowości płatności za świadczone usługi oraz naliczanie ewentualnych odsetek za zwłokę. Termin zapłaty należności cywilnoprawnych reguluje art. 454 Kodeksu cywilnego, który regulując miejsce wykonania zobowiązania traktuje także o chwili spełnienia świadczenia, co nie budzi wątpliwości chociażby ze względu na orzecznictwo Sądu Najwyższego. W przypadku zobowiązań cywilnoprawnych zasadą jest, że zapłata dokonana jest dopiero z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela, co gwarantuje m.in. prawidłowe monitorowanie rozliczania stron. Czy ze względu na to, że faktyczną możliwością dysponowania środkami jest data ich wpływu na rachunek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę określenia dnia zapłaty według powszechnie stosowanej formy w obrocie gospodarczym: „Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy”?”. Odpowiedź: Tak. Pytanie nr 6: „Czy Zamawiający uzna za dopuszczalne nadawanie przesyłek Zamawiającego przez wyłonionego w przetargu Wykonawcę u innego operatora pocztowego bez zawarcia z nim stosownej umowy, o której mowa w art. 35 ust. 1 Prawa pocztowego i w konsekwencji uzna za dopuszczalne świadczenie przez Wykonawcę usług w formie, w której Wykonawca w istocie jest pośrednikiem pomiędzy Zamawiającym, a innym operatorem (w tym operatorem wyznaczonym)? W ocenie składającego zapytanie, umowa o której mowa w art. 35 Prawa pocztowego jest jedynym sposobem zapewnienia świadczenia usługi zgodnie z wymogami i potrzebami Zamawiającego, przy pełnym zachowaniu warunków konkurencyjności postępowania i jednoczesnego zapewnienia skutków, o których mowa m.in. w przepisach art. 57 § 5 pkt 2 KPA, czy art. 165 § 2 KPC, art. 17 ustawy Prawo pocztowe. Zgodnie Art. 35. ust 1. ustawy Prawo pocztowe operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, może po przyjęciu przesyłki pocztowej powierzyć dalsze wykonanie usługi innemu operatorowi pocztowemu na podstawie umowy o współpracę zawieranej w formie pisemnej. Istotna w przedmiotowej sprawie jest również regulacja ust. 2- zgodnie, z którą w umowie o współpracę operatorzy pocztowi określają w szczególności: 1) zakres współpracy; 2) wynagrodzenie za wykonane przez operatora pocztowego czynności związane z realizacją umowy; 3) zakres i sposób przekazywania informacji w sprawie zabezpieczenia przesyłek pocztowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu pocztowego oraz zatrzymania i zabezpieczenia przesyłek pocztowych w przypadkach, o których mowa w art. 36; 4) zasady przekazywania operatorowi pocztowemu, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, przesyłek niedoręczalnych oraz przesyłek pocztowych, których dotyczy prawo zastawu; 5) zasady przekazywania przesyłek pocztowych zwróconych z powodu niewłaściwego doręczenia do oddawczej skrzynki pocztowej; 6) terminy wykonania przez operatora pocztowego czynności określonych w umowie; 7) zasady odpowiedzialności za naruszenie warunków umowy. W świetle powyższych regulacji stwierdzić należy, iż umowa zawarta pomiędzy operatorami na podstawie art. 35 ustawy Prawo pocztowe może, a nawet powinna szczegółowo regulować zasady współpracy między stronami, w tym precyzyjnie określać terminy wykonania przez danego operatora pocztowego (w tym operatora wyznaczonego) czynności określonych w umowie. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie aby w pisemnej umowie pomiędzy operatorami terminy wykonania określonych usług były zbieżne z terminami przewidzianymi w przepisach art. 57 § 5 pkt 2 KPA, czy art. 165 § 2 KPC, czy art. 17 ustawy Prawo pocztowe. Inaczej mówiąc operatorzy pocztowi mogą tak ukształtować warunki współpracy (w tym zakresie zastosowanie znajduje zasada swobody umów) aby spełniać warunek stawiany przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, np. poprzez ustalenie iż, nadanie (w tym dalsze przekazanie przesyłki do doręczenia) musi nastąpić w terminie jej przyjęcia od nadawcy, co pozwala na zachowanie skutków przewidzianych w przytoczonych wyżej przepisach. Zamawiający nie ogranicza możliwości korzystania przy realizacji zamówienia z podwykonawców, a taki charakter miałby operator pocztowy będący stroną umowy zawartej z wykonawcą na podstawie art. 35 ustawy Prawo pocztowe. Ponadto takie uregulowanie stosunków pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami, zapewnia spełnianie innych wymogów Zamawiającego, w tym w szczególności wymóg konieczności realizacji zamówienia zgodnie z ustawą Prawo pocztowe i aktami wykonawczymi. Przyjęcie innego trybu np. świadczenie usług w charakterze pośrednika („posłańca” przekazującego przesyłki od zamawiającego do innego operatora) powoduje, iż w świetle przepisów ustawy Prawo pocztowe Zamawiający nie jest stroną dla końcowego operatora pocztowego realizującego usługę doręczenia przesyłki, co pozbawia go faktycznej możliwości dochodzenia odszkodowań czy składania reklamacji w przypadku jej nienależytego wykonania albo choćby dochodzenia właściwego dokonywania i rozliczania tzw. zwrotów, za które (w przypadku operatora wyznaczonego) Zamawiający będzie uiszczał opłatę gotówką jako usługę świadczoną poza umową o zamówienie publiczne.”. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ponoszenie odpowiedzialności za operatora pośredniczącego w przypadku nienależytego wykonania usług, albo dochodzenia właściwego dokonywania i rozliczania usług, w tym również tzw. zwrotów. Z chwilą przejęcia przesyłek od nadawcy (Zamawiającego) odpowiedzialność za nie przechodzi na stronę Wykonawcy - to on w umowie zawartej na podstawie art. 35 Prawa pocztowego z operatorem pośredniczącym jest zobowiązany do zabezpieczenia swoich interesów, szczególnie interesów swoich klientów, z którymi wiążą go odrębne umowy. Ponadto Zamawiający nie wyraża zgody na ponoszenie odpowiedzialności za działania operatora pośredniczącego, na którego działalność nie ma żadnego wpływu, ponieważ jest to niezgodne z art. 44 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), w szczególności punktu 1 lit. b tegoż artykułu. Zamawiający nie wyraża zgody na jakiekolwiek uiszczanie opłat gotówkowych za usługi świadczone poza umową o zamówienie publiczne. Jednocześnie informuje, że wszelkie wydatki poniesione przez Zamawiającego są zamówieniami publicznymi, również te, które nie podlegają Ustawie z dnia 11 września 2019 r. o zamówieniach publicznych (t. j. z 2021 r. poz. 1129) oraz te, które będą ponoszone poza umową, z którą Zamawiający będzie związany z wybranym Wykonawcą. Wszelkie opłaty za świadczenie usług pocztowych i kurierskich Zamawiający będzie uiszczał wyłącznie Wykonawcy, z którym podpisze umowę, na podstawie wystawionej faktury lub innego dokumentu obciążeniowego, na wskazany w tym dokumencie numer rachunku bankowego. Zasady rozliczania Zamawiającego z Wykonawcą za wykonane usługi zostały opisane w punktach 15-17 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego. Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej powinno zawsze zapewnić skutek określony w art. 57 § 5 pkt 2 KPA, czy art. 165 § 2 KPC, czy art. 17 ustawy Prawo pocztowe. Pytanie nr 7: „Czy Zamawiający dopuszcza formę oznaczenia korespondencji tak iż na przesyłkach będą widoczne dane Zamawiającego poprzedzone informacją „Nazwa Wykonawcy w imieniu lub na rzecz Zamawiającego”?”. Odpowiedź: Nie. Pytanie nr 8: „Czy Zamawiający, w przypadku dopuszczenia możliwości nadawania przesyłek przez operatora pocztowego w imieniu i na rzecz Zamawiającego, jest świadomy, iż faktycznie nadawcą przesyłek będzie wówczas operator pocztowy, a nie Zamawiający? Powyższe może budzić wątpliwości adresatów przesyłek oraz organów, którym Zamawiający będzie przedstawiał dowody nadania korespondencji.”. Odpowiedź: Zamawiający jest świadomy, iż w przypadku dopuszczenia możliwości nadawania przesyłek przez operatora pocztowego w imieniu i na rzecz Zamawiającego faktycznym nadawcą przesyłek będzie wówczas operator pocztowy, a nie Zamawiający, dlatego nie wyraża zgody na umieszczanie na przesyłkach adnotacji, o której mowa w Pytaniu nr 7. Pytanie nr 9: „Czy Zamawiający dopuszcza, iż odbiór awizowanych przesyłek, które nie byłyby realizowane przez operatora pocztowego będzie możliwy w różnych placówkach pocztowych – zarówno operatora wyznaczonego jak i innego operatora?”. Odpowiedź: Nie. Odbiór przesyłek awizowanych ma być możliwy w placówkach określonych w załączniku do umowy, w którym zostaną określone placówki nadawczo-oddawcze dla każdej z komórek organizacyjnych Zamawiającego rozmieszczonych na terenie województwa dolnośląskiego. Pytanie nr 10: „Czy Zamawiający jest świadomy, iż będzie zobowiązany dołączać różne druki potwierdzenia odbioru do nadawanych przesyłek – jedne wymagane przez operatora wyznaczonego, zaś drugie wymagane u innego operatora? Wykonawca nadmienia, iż w takiej sytuacji będzie następować inny sposób wykonania usługi, właściwy dla danego operatora pocztowego, przy czym na druku potwierdzenia odbioru będzie pojawiać się jako nadawca przesyłki nazwa operatora pocztowego w imieniu i na rzecz będzie nadawał przesyłki u operatora pocztowego. Powyższe budzi ryzyko, możliwości wykorzystania takiego dowodu odbioru przesyłki w postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego, jako dowodu.” Odpowiedź: Zamawiający jest świadomy, iż będzie zobowiązany dołączać różne druki potwierdzenia odbioru do nadawanych przesyłek – jedne wymagane przez operatora wyznaczonego, zaś drugie wymagane u innego operatora, dlatego nie wyraża zgody na zamieszczanie na przesyłkach adnotacji, o której mowa w pytaniu nr 7 i pytaniu nr 8. Zamawiający zamierza stosować jeden wzór druku zwrotnego potwierdzenia odbioru zgodny z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego. Pytanie nr 11: „Czy Zamawiający akceptuje ryzyko związane z opóźnieniem nadania przesyłek przez operatora pocztowego, dla których dzień nadania przesyłki ma być ostatnim dniem na zachowanie terminu określonego w kpc, kpk, kpa i Ordynacji podatkowej?”. Odpowiedź: Nie. „Wykonawca wnosi o szczegółowe odniesienie się do powyższych kwestii, gdyż Zamówienie WAD.2601.168.2021 w obecnej formie uniemożliwia sporządzenie rzetelnej kalkulacji i złożenie oferty w postępowaniu oraz o przesunięcie składania terminu oferty na 23 lipca 2021 roku a także o zwrotne potwierdzenie otrzymania maila.” Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 27 lipca 2021 r. do godziny 1400. Data:
opublikował:
2021-07-13
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2021-07-19
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2021-07-21
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2021-07-21
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2021-07-21
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

WIORIN we Wrocławiu informuje że w dniu 28.07.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty przedstawionej przez Pocztę Polską S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa za łączną kwotę brutto 88795,15 zł. Szczegóły w załączeniu. Data:
opublikował:
2021-07-21
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2021-07-28
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 13.07.2021 11:46
Data ostatniej aktualizacji informacji: 28.07.2021 12:39
Sprawdź historię zmian