Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (typ E) do komórek WIORiN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (typ E) do komórek WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.151.2021). Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r.

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
  ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław

NIP 897-16-70-405

REGON 932791158

Strona internetowa www.piorin.gov.pl/wroclaw

e-mail: wi-wroclaw@piorin.gov.pl

      telefon:71 371 84 35                         

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO (typ E), obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję
   do obiektów WIORiN we Wrocławiu przez 24 miesiące. Dane dotyczące punktów poboru, tzn. adresy poszczególnych lokalizacji jednostek, numery punktów poboru gazu, moce umowne, obecny OSD, dotychczasowe taryfy oraz miesięczne zużycie
   (w 2020 r.) przedstawiono w ujęciu tabelarycznym – Załącznik nr 1.
  2. Łączna przewidywana ilość kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego, przez okres 24 miesięcy, dla sześciu jednostek wynosi łącznie
   w jednostkach przeliczeniowych: 372 788 kWh (33 976 m3).
  3. Przewidywany pobór gazu ziemnego ma charakter jedynie orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Dostawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości gazu.
  4. Jakość dostarczanego gazu powinna być zgodna z ,,Polska Norma PN-C-04750 Paliwa gazowe”. Powyższa norma określa ustalone standardy jakościowe odnoszące się
   do wszystkich istotnych cech sprzedawanego gazu.
  5. Za jakość paliwa odpowiada Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) gazu zgodnie
   z § 30 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1158). Zasady świadczenia usług dystrybucji określone są w Instrukcji Ruchu
   i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (PURE). Wobec tego IRiESD wyznacza standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech dystrybucji gazu.
  6. Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień – CPV:

     09123000-7 – gaz ziemny; 65210000-8 – przesył gazu.

 1. Zamawiający wymaga, aby ewentualna zmiana sprzedawcy gazu ziemnego przebiegła dla Zamawiającego bez zakłóceń w dostawie paliwa gazowego obejmującej sprzedaż
  i dystrybucję, dlatego wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do dopełnienia
  w imieniu Zamawiającego wszelkich formalności związanych ze zmianą sprzedawcy paliwa gazowego, na podstawie zawartej umowy i odrębnie udzielonego pełnomocnictwa.
 2. Zamawiający wymaga bezpłatnego: przeniesienia punktu pobory gazu, dodania bądź rezygnacji z punktu poboru gazu – ze względu na zmiany organizacyjne Zamawiającego.
 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną.
 6. Zamawiający oświadcza, że jako organ administracji publicznej jest zwolniony
  od akcyzy za wyroby gazowe
  , a dostarczany gaz będzie wykorzystywany w 100%
  na cele opałowe, zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  (Dz. U.2020.0.722 ust.2 pkt 2).
 7. Formularz oferty stanowi – Załącznik nr 2.

 

 1. Termin składania ofert: 11.08.2021 r. do godz. 12:00
   
 2. Termin realizacji zamówienia:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego będzie odbywać się od 01.09.2021 r. do dnia 31.08.2023 r., lecz nie wcześniej
niż po zawarciu wymaganych umów i skutecznym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy (jeśli zajdzie taka konieczność).

 

 1. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni liczony od upływu terminu składania ofert.

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
  o sposobie przekazywania dokumentów:

 

 1. W postępowaniu na kompleksową dostawę gazu ziemnego wszelkie oświadczenia, wnioski, informacje, dokumenty i zawiadomienia oraz kompletne oferty Wykonawcy przekazują:
 1. pocztą elektroniczną na adres e-mail: (w ,,Temacie” przesyłanej wiadomości należy podać: ,,Postępowanie WAD.2601.151.2021,
 2. pocztą tradycyjną lub osobiście na adres:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

ul. Piłsudskiego 15/17, 50-044 Wrocław

z dopiskiem:

dot. Postępowania WAD.2601.151.2021

2.  Dokumenty przekazywane elektronicznie mogą być w postaci:

a) skanu (kopii podpisanego dokumentu papierowego) zapisanego w formacie PDF,

b) elektronicznego dokumentu w formacie PDF opatrzonego wewnętrznym podpisem kwalifikowanym.

3.  Dokumenty przekazywane w formie papierowej mogą być w postaci:

a) kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

b) oryginału.

4.  Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu e-mail podanego przez Wykonawcę
w Formularzu oferty.

5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami w sprawie zmówienia są:

Pan Mieczysław Dynaka

kom. 604 975 668

Pani Ewa Rozbrojová Zaremba

tel. 71 371 84 35 wew. 31

e-mail: da-wroclaw@piorin.gov.pl

 

 1. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie muszą złożyć bądź spełnić Wykonawcy:
   
 1. Posiadanie aktualnej koncesji na obrót paliwami gazowymi, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zgodna z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego),
 2. Posiadanej aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zgodna z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego) jeśli Wykonawca jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego,
 3. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego (województwo dolnośląskie),
 4. Kompletna oferta musi zawierać następujące dokumenty:

-  Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz oferty (Załącznik nr 2),

- Wzór umowy kompleksowej Wykonawcy (integralną częścią umowy będzie Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2), w którym określone będą wszystkie warunki realizacji umowy, a w szczególności: przedmiot i wielkość zamówienia, punkty poboru gazu, termin realizacji, koszt jednostkowy oraz zasady rozliczeń, kary umowne, zmiany wartości opłat regulowanych urzędowo, osoba do kontaktu
w sprawach przedmiotowej umowy, tzw. ,,opiekun umowy”, a także warunki ewentualnego rozwiązania umowy przed upływem terminu jej obowiązywania.

 1. Kryterium wyboru ofert oraz sposób oceniania:

 

 1. Kryterium ceny zostało zastosowane jako jedyne w ocenie ofert, gdyż przedmiot zamówienia ma ustalone standardy jakościowe.
 2. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą punktowo
  wg następujących zasad:

Cena oferty – 100%

Sposób obliczenia kryterium: maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100.

Liczba punktów przyznanych za oferowaną cenę będzie liczona jako iloraz ceny najniższej do analizowanej, pomnożonej przez 100. Otrzymana ilość punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium (wg formuły):

Pc=[CN/CR x100 %] x 100 pkt

gdzie:   PC    – ilość punktów badanej oferty

            PN – najniższa cena brutto (spośród ważnych i nie odrzuconych ofert) zaoferowana w postępowaniu

                               CR  – cena brutto oferty rozpatrywanej

 1. Ilość otrzymanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów, czyli PC.
 3. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że 2
  lub więcej ofert otrzyma tyle samo punktów, Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która wpłynęła jako pierwsza do siedziby Zamawiającego.
 4. Zamawiający poprawi w tekście ofert: oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe.

 

 1. Inne istotne warunki zamówienia:
 1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/3/regulamin__zp_-_zwolnione_z_ust._pzp_-11.01.2021.pdf).
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia do 10 % dostaw gazu ziemnego wysokometanowego zamówienia podstawowego bez konieczności przeprowadzania kolejnego postępowania, o ile podyktowane to będzie bieżącą potrzebą Zamawiającego i uzasadnione rachunkiem ekonomicznym.
 3. Zamawiający zawrze w czasie do 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania umowę
  z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
 4. Zaoferowana treść umowy powinna zawierać w szczególności:

- termin płatności 14 dni od otrzymania faktury lub 21 dni od wystawienia dokumentu obciążeniowego przez Wykonawcę (Zamawiający preferuje otrzymywanie e-faktur), za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia zlecenia przelewu w banku Zamawiającego,

- liczba okresów rozliczeniowych w roku umownym: 6,

- zagwarantowanie stałej wysokości opłaty handlowej (jeśli taka występuje),

- zagwarantowanie, iż ceny jednostkowe netto za paliwo gazowe (zł netto za 1 kWh) nie będą wyższe niż te, które zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem zmian stawki podatku akcyzowego lub VAT,

- ceny jednostkowe netto za opłatę dystrybucyjną stałą będą mogły podlegać zmianom tylko w przypadku zmian stawek w taryfie dla usług dystrybucji paliw gazowych zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Energetyki,

- Załącznik nr 1 (Adresy poszczególnych lokalizacji jednostek, numery punktów poboru gazu, moce umowne, obecny OSD, dotychczasowe taryfy oraz miesięczne zużycie przedstawiono w ujęciu tabelarycznym) oraz Załącznik nr 2 (Formularz oferty) stanowić będą integralną część zawartej umowy.

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO informujemy, iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudkiego 15-17, 50-044 Wrocław;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - , tel. 71 371 84 35 wew. 31;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego postępowania oraz w przypadku wybrania Pani/Pana oferty za najkorzystniejszą
  w celu zawarcia umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z zawartej umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny
  z obowiązującymi przepisami (np. dotyczącymi archiwizacji dokumentów);
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (skorzystanie z prawa sprostowania nie może jednak skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego postępowania, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, ani naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego oraz jego załączników), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odrzuceniem oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu
  lub odmową zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

 

Rodzaj dokumentu: Pytania i Odpowiedzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu informuje, że w dniu 05 sierpnia 2021 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania w sprawie postępowania na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (E) do komórek WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.151.2021): Pytanie nr 1: „Kto jest Państwa aktualnym sprzedawcą oraz do kiedy trwa obecnie zawarta umowa kompleksowa? Jeśli umowę należy wypowiedzieć, do kogo będzie należał ten obowiązek- do oferenta czy do wykonawcy?” Odpowiedź: Zamawiający informuje, że: aktualnym sprzedawcą paliwa gazowego wysokometnaowego jest PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., umowa na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego została zawarta na czas określony, tzn. od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. W związku z powyższym umowy nie należy wypowiadać, jednakże zgodnie z pkt II ppkt 7 Zapytania ofertowego: ,,Zamawiający wymaga, aby ewentualna zmiana sprzedawcy gazu ziemnego przebiegła dla Zamawiającego bez zakłóceń w dostawie paliwa gazowego obejmującej sprzedaż i dystrybucję, dlatego wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do dopełnienia w imieniu Zamawiającego wszelkich formalności związanych ze zmianą sprzedawcy paliwa gazowego, na podstawie zawartej umowy i odrębnie udzielonego pełnomocnictwa.” Pytanie nr 2: „Ponieważ proces zmiany sprzedawcy trwa 21 dni od dnia podpisania umowy, czy są Państwo świadomi, że aby sprzedaż mogła się rozpocząć dnia 01.09.2021r. nowa umowa kompleksowa powinna zostać podpisana najpóźniej do dnia 11.08.2021r, czyli do dnia w którym upływa termin nadsyłania ofert w postępowaniu. W związku z powyższym, czy zgadzają się Państwo na przesunięcie terminu rozpoczęcia sprzedaży, który to będzie zależny od terminu podpisania umowy kompleksowej z wybranym wykonawcą, oraz od terminu zakończenia umowy kompleksowej z aktualnym sprzedawcą?” Odpowiedź: NIE Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na przesunięcie terminu kompleksowej sprzedaży paliwa gazowego, ponieważ termin 21 dni (na zmianę sprzedawcy) jest terminem maksymalnym a zatem istnieje możliwość spełniania tych warunków w krótszym terminie. Pytanie nr 3: „Jaki jest oddział/oddziały taryfowe PSG dla poszczególnych punktów poboru gazu? Jest to informacja istotna z tego względu, że w każdym oddziale taryfowym są inne koszty dystrybucji.” Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie punkty poboru (opisane są w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego) znajdują się na terenie województwa dolnośląskiego. Operatorem systemu dystrybucyjnego jest PSG sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu. Niezależnie od tego powyższe informacje można potwierdzić na stronie internetowej Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu informuje, że w dniu 06 sierpnia 2021 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania w sprawie postępowania na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (E) do komórek WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.151.2021): Pytanie nr 1: „Wykonawca prosi o informację, czy obecne umowy wymagają wypowiedzenia? Jeśli tak, to kto będzie odpowiedzialny za wypowiedzenie umowy? Jaki jest okres wypowiedzenia umów?” Odpowiedź: Zamawiający informuje, że: aktualnym sprzedawcą paliwa gazowego wysokometnaowego jest PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., umowa na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego została zawarta na czas określony, tzn. od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. W związku z powyższym umowy nie należy wypowiadać, jednakże zgodnie z pkt II ppkt 7 Zapytania ofertowego: ,,Zamawiający wymaga, aby ewentualna zmiana sprzedawcy gazu ziemnego przebiegła dla Zamawiającego bez zakłóceń w dostawie paliwa gazowego obejmującej sprzedaż i dystrybucję, dlatego wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do dopełnienia w imieniu Zamawiającego wszelkich formalności związanych ze zmianą sprzedawcy paliwa gazowego, na podstawie zawartej umowy i odrębnie udzielonego pełnomocnictwa.” Pytanie nr 2: „Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów promocyjnych?” Odpowiedź: NIE Zamawiający informuje, że nie ma zawartych umów (i aneksów) w ramach akcji promocyjnych. W związku z tym nie trzeba wypowiadać żadnej umowy. Pytanie nr 3: „Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej lub elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?” Odpowiedź: TAK Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt II ppkt 11 Zapytania ofertowego: ,,dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną”. Pytanie nr 4: „Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ceny jednostkowe w złotych za kWh lub kWh/h były podane maksymalnie do pięciu miejsc po przecinku? Wykonawca wyjaśnia, że powyższy zapis zgodny jest z obowiązującą taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego gdzie stawki podane są w gr za kWh co w przeliczeniu na zł za kWh daje pięć miejsc po przecinku. Taki zapis będzie korzystniejszy dla Zamawiającego, ponieważ ceny paliwa gazowego na Giełdzie Towarowej Energii podawane są w zł za MWh co w przeliczeniu na kWh daje cenę z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku.” Odpowiedź: TAK Zamawiający informuje, że wyraża zgodę aby w Formularzu oferty (Załącznik nr 2 do przedmiotowego Zapytania ofertowego) podać ceny jednostkowe w zł za kWh do 5 miejsc po przecinku. Pytanie nr 5: „dotyczy Rozdz. IX pkt 4 Zapytania ofertowego Czy Zamawiający zgodzi się aby za dzień zapłaty uznawać dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy? Informujemy, iż zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym oraz art. 454 §1 kodeksu Cywilnego za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata” Odpowiedź: TAK Zamawiający informuje, że wyraża zgodę aby za dzień zapłaty uznawać dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy. Pytanie nr 6: „Dotyczy Rozdz. II pkt 8 Zapytania ofertowego Wykonawca wnioskuje o dodanie zapisu, że zmiana ilości punktów poboru może być zmieniona w zakresie +/- 10% wolumenu podstawowego określonego w Zapytaniu.” Odpowiedź: NIE Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dodanie wnioskowanego zapisu. Powyższe stanowisko Zamawiającego wynika z faktu, że łączna ilość Punktów Poboru paliwa gazowego wynosi 6, a więc zakres ,,+/- 10% wolumenu podstawowego” nie jest liczbą całkowitą. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu informuje, że w dniu 06 sierpnia 2021 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania w sprawie postępowania na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (E) do komórek WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.151.2021): Odpowiedź nr 3 W związku z pytaniami, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego w dniu 06.08.2021 r., dotyczącymi postępowania na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (E) do komórek WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.151.2021), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu odpowiada: Pytanie nr 1: „Czy cena w formularzu cenowym powinna zawierać akcyzę?” Odpowiedź: NIE Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt II ppkt 12 Zapytania ofertowego: ,,Zamawiający oświadcza, że jako organ administracji publicznej jest zwolniony od akcyzy za wyroby gazowe, a dostarczany gaz będzie wykorzystywany w 100% na cele opałowe”. Pytanie nr 2: „Wykonawca prosi o udzielenie informacji kto jest aktualnym sprzedawcą paliwa gazowego dla Zamawiającego?” Odpowiedź: Zamawiający informuje, że aktualnym sprzedawcą paliwa gazowego wysokometanowego jest PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Pytanie nr 3: „Czy obowiązujące umowy należy wypowiadać? Kto ewentualnie będzie odpowiedzialny za wypowiedzenie obowiązujących umów? Jaki jest okres wypowiedzenia?” Odpowiedź: Zamawiający informuje, że umowa na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego została zawarta na czas określony, tzn. od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. W związku z powyższym umowy nie należy wypowiadać (okres wypowiedzenia nie ma zastosowania), jednakże zgodnie z pkt II ppkt 7 Zapytania ofertowego: ,,Zamawiający wymaga, aby ewentualna zmiana sprzedawcy gazu ziemnego przebiegła dla Zamawiającego bez zakłóceń w dostawie paliwa gazowego obejmującej sprzedaż i dystrybucję, dlatego wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do dopełnienia w imieniu Zamawiającego wszelkich formalności związanych ze zmianą sprzedawcy paliwa gazowego, na podstawie zawartej umowy i odrębnie udzielonego pełnomocnictwa.” Pytanie nr 4: „Czy wszystkie punkty znajdują się w obszarze wrocławskim Polskiej Spółki Gazownictwa?” Odpowiedź: TAK Zamawiający informuje, że wszystkie punkty poboru (opisane są w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego) znajdują się na terenie województwa dolnośląskiego. Operatorem systemu dystrybucyjnego jest PSG sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu. Niezależnie od tego powyższe informacje można potwierdzić na stronie internetowej Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu. Data:
opublikował:

 
Data:
opublikował:
2021-08-05
Aleksandra Polic 
Data:
opublikował:
2021-08-09
Aleksandra Polic 
Data:
opublikował:
2021-08-09
Aleksandra Polic 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

WIORIN we Wrocławiu informuje że w dniu 11.08.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty przedstawionej przez PGNiG S.A. Obrót Detaliczny Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa za łączną kwotę brutto 102242,23 zł. Szczegóły w załączeniu. Data:
opublikował:
2021-08-09
Aleksandra Polic 
Data:
opublikował:
2021-08-11
Aleksandra Polic 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Aleksandra Polic
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 04.08.2021 11:35
Data ostatniej aktualizacji informacji: 11.08.2021 14:31
Sprawdź historię zmian