Dostawa 2 szt macierzy NAS wraz z dyskami

Zapytanie ofertowe na dostawę 2 szt. macierzy NAS wraz z dyskami (WAD.2601.206.2021). Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r.

 1.  Zamawiający:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław
  NIP :897-16-70-405, REGON 932791158
  WWW: www.piorin.gov.pl/wroclaw, e-mail: wi-wroclaw@piorin.gov.pl
  telefon:(71) 371-84-35, fax: (71) 371-84-32
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych  2 szt. macierzy NAS wraz z dyskami twardymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup 2 szt. systemu macierzy dyskowej do WIORiN we Wrocławiu”. Minimalne wymagania techniczne określone zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).
 3. Termin składania ofert: 17.09.2021 r. do godz. 12:00, termin związania ofertą 7 dni.
 4. Termin realizacji zamówienia : dostawa w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy.
 5. Osoba kontaktowa z ramienia Zamawiającego: Mariusz Łuczyk tel.  506-399-639,71/371-84-35, wew. 38.
 6. Wykaz dokumentów, oświadczeń i materiałów jakie muszą dostarczyć Oferenci:
 7. Warunkami koniecznymi do udziału w postępowaniu  jest  dostarczenie przez Wykonawcę  przed upływem terminu  składania ofert wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza oferty (zał. nr 2) w jednej z dopuszczalnych postaci:
  1. zeskanowanej oraz wysłanej na adres e-mail .
  2. elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym oraz wysłanej na adres e-mail .
  3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat – półpiętro, pok. nr 2)
 8. Kryterium wyboru ofert:100 % cena brutto - minimalizacja
 9. Inne istotne warunki zamówienia:
  1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r. (pobierz regulamin w formacie PDF).
  2. Zamawiający w przypadku realizacji zamówienia podpisze umowę z Wykonawcą, której projekt określa załącznik nr 3.
  3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO informujemy, iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudkiego 15-17,50-044 Wrocław;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - , tel. 71 371 84 35 wew. 31;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego postępowania oraz w przypadku wybrania Pani/Pana oferty za najkorzystniejszą w celu zawarcia umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z zawartej umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami (np. dotyczącymi archiwizacji dokumentów);
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (skorzystanie z prawa sprostowania nie może jednak skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego postępowania, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, ani naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego oraz jego załączników), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odrzuceniem oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu lub odmową zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2021-09-09
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Pytania i Odpowiedzi

W dniu 14.09.2021r. dokonano poprawy błędu w jednostce pojemności żądanych dysków twardych (pkt. 6.5 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia). Szczegóły w załączeniu Data:
opublikował:
2021-09-14
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2021-09-14
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

WIORiN we Wrocławiu informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniu 20.09.2021 r. za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: Storage IT sp. z o.o. ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin za cenę 21 334,35 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote trzydzieści pięć groszy. Szczegóły w załączeniu. Data:
opublikował:
2021-09-14
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2021-09-20
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 09.09.2021 13:33
Data ostatniej aktualizacji informacji: 20.09.2021 14:25
Sprawdź historię zmian