Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Skargi i wnioski

Każdy obywatel ma prawo składać wnioski i skargi w związku z działalnością urzędu. Może je składać we własnym imieniu, a także w imieniu innych osób, jeżeli uzyska na to ich zgodę. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Wnioski mogą dotyczyć w szczególności ulepszenia organizacji urzędu, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Skarga (wniosek) powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca, a skarżący (wnioskodawca) powinien zostać zawiadomiony o sposobie załatwienia jego skargi (wniosku).

 

Podstawa prawna: art. 63 Konstytucji RP oraz art. 221 i nast. Kodeksu postępowania administracyjnego.


Skargi i wnioski przyjmuje i rejestruje sekretariat oraz oddziały Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu w godzinach pracy urzędu.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przyjmuje obywateli w środy w godzinach od 15:00 do 16:00. Możliwość spotkania istnieje po uprzednim kontakcie telefonicznym.


Skargi i wnioski można składać:

  1. listownie - na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres: wi-wroclaw@piorin.gov.pl;
  3. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP (www.epuap.gov.pl),  - na adres skrytki: /43a10stlv2/SkrytkaESP;
  4. osobiście – w siedzibie WIORiN we Wrocławiu od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tj.: 7:30-15:30;
  5. faksem – na numer: 71 3718432.
     

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: WIORiN we Wrocławiu
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji informacji: 30.08.2014 19:20
Data aktualizacji informacji: 25.03.2024 09:46
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd