Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

stanowiska samodzielne - wiorin wrocław

Monika Kobusińska
Gł. specjalista ds. kadr, bhp i ppoż

 

Joanna Witek

St. specjalista ds. kadr, szkoleń i organizacji

tel. 71 371-84-35 wew. 11
tel.  506-399-571


Mariusz Łuczyk
St. informatyk

tel. 71 343-72-27
tel.  506-399-639

Krzysztof Graniczny
Radca prawny

tel. 71 371-84-35 wew. 29

Anna Maciołek

Inspektor Ochrony Danych

tel. 71 371-84-35 wew. 31

Zadania realizowane przez poszczególne stanowiska

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska do spraw Kadr należy prowadzenie spraw osobowych pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu, w tym:

 1. spraw związanych z przyjmowaniem do pracy i zwalnianiem pracowników,
 2. przygotowywanie dokumentów związanych z przejściem pracowników na emeryturę lub rentę,
 3. opracowywanie projektów planów urlopów oraz ewidencja czasu pracy,
 4. prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą w służbie cywilnej,
 5. prowadzenie spraw dotyczących upoważnień, legitymacji służbowych i ubezpieczeniowych,
 6. przygotowywanie materiałów i dokumentów związanych z awansowaniem, nagradzaniem, odznaczaniem i karaniem pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,
 7. prowadzenie zagadnień związanych z dysponowaniem środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 8. prowadzenie spraw związanych z profilaktycznymi badaniami lekarskimi pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu oraz zwolnieniami lekarskimi,
 9. zapewnienie ochrony danych osobowych,
 10. opracowywanie sprawozdań, analiz, informacji z zakresu spraw osobowych.

 

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska do spraw bhp i p.poż. należy:

 1. nadzór i kontrola przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych w Wojewódzkim Inspektoracie,
 2. prowadzenie spraw dotyczących szkoleń pracowników z zakresu bhp,
 3. ocena występowania ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 4. ustalanie przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla określonych stanowisk pracy – prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
 5. prowadzenie spraw dotyczących wypadków przy pracy oraz w drodze do i z pracy,
 6. zaopatrywanie obiektów i pomieszczeń biurowych w sprzęt przeciw pożarowy oraz instrukcje dotyczące bhp,
 7.  współpraca ze Społecznym Inspektoratem Pracy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż.

 

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska do spraw obsługi informatyki należy:

 1. zapewnienie stałego połączenia siecią Internet Wojewódzkiego Inspektoratu oraz podległych komórek organizacyjnych,
 2. zapewnienie funkcjonowania sieci lokalnych Wojewódzkiego Inspektoratu oraz podległych komórek organizacyjnych,
 3. zapewnienie funkcjonowania usługi poczty elektronicznej Wojewódzkiego Inspektoratu oraz podległych komórek organizacyjnych,
 4. zapewnienie funkcjonowania serwerów lokalnych WIORiN
 5. tworzenie i rozwój strony podmiotowej WWW oraz BIP,
 6. bieżąca konserwacja sprzętu komputerowego Wojewódzkiego Inspektoratu oraz podległych komórek organizacyjnych,
 7. bieżąca naprawa sprzętu komputerowego Wojewódzkiego Inspektoratu oraz podległych komórek organizacyjnych,
 8. bieżąca archiwizacja danych zebranych na nośnikach elektronicznych Wojewódzkiego Inspektoratu oraz podległych komórek organizacyjnych,
 9. instalacje oraz aktualizacje oprogramowania dla Wojewódzkiego Inspektoratu oraz podległych komórek organizacyjnych,
 10. szkolenie kadry Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania,
 11. zakupy sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla Wojewódzkiego Inspektoratu,
 12. projektowanie i rozwój sieci informatycznej Wojewódzkiego Inspektoratu.

 

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej należy:

 1. udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
 2. informowanie Wojewódzkiego Inspektora o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Wojewódzkiego Inspektoratu,
 3. uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, a zwłaszcza umów,
 4. nadzór prawny nad egzekucją wierzytelności Wojewódzkiego Inspektoratu,
 5. występowanie w charakterze pełnomocnika Wojewódzkiego Inspektora w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
 6. opiniowanie projektów decyzji administracyjnych,
 7. wykonywanie innych czynności zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora, a wynikających z ustawy o radcach prawnych.

 

Zgłoś błąd