Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

dział finansowy - wiorin wrocław


fax: 71 371-84-32

 

Wioletta Śliwak
Główny księgowy

tel. 71 371-84-30
tel.  692-495-953

Katarzyna Helbik
St. księgowy

tel. 71 371-84-30 wew. 12

Julia Długosz
St. specjalista

tel. 71 371-84-30 wew. 11

Joanna Bober
Księgowy

tel. 71 371-84-30 wew. 12

Anna Łakomy
Księgowy

 

tel. 71 371-84-30 wew. 12

Zadania realizowane przez dział

 1. opracowywanie projektów preliminarzy budżetowych i planów finansowych oraz kontrola ich realizacji,
 2. bieżące prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. dokonywanie bieżących rozliczeń finansowych gotówkowych i bezgotówkowych związanych z wykonywaniem zadań ustawowych,
 4. opracowywanie planów i prowadzenie gospodarki finansowej związanej z działalnością w formie dochodów własnych,
 5. wykonywanie operacji związanych z wypłatami wynagrodzeń pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu oraz osobom zatrudnionym w ramach umów cywilnoprawnych,
 6. prowadzenie dokumentacji podatków oraz należności i świadczeń ubezpieczeniowych,
 7. kontrola wydatków realizowanych przez Wojewódzki Inspektorat pod względem legalności, gospodarności i celowości,
 8. ustalanie limitów wydatków dla oddziałów i delegatur,
 9. kontrola i windykacja dochodów budżetowych,
 10. organizowanie inwentaryzacji majątku i jej rozliczenie,
 11. terminowe sporządzanie obowiązujących sprawozdań budżetowych i finansowych,
 12. opracowywanie informacji o sytuacji finansowej Wojewódzkiego Inspektoratu,
 13. współpraca z bankami, organami skarbowymi, ZUS w zakresie obsługi finansowo- księgowej Wojewódzkiego Inspektoratu,
 14. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 15. współpraca z działem administracyjnym i kadrami,
 16. obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 17. obsługa finansowa Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.
Zgłoś błąd