Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział finansowy - wiorin wrocław


fax: 71 371-84-32

 

Wioletta Śliwak
Główny księgowy

tel. 71 371-84-30
tel.  692-495-953

Katarzyna Helbik
St. księgowy

tel. 71 371-84-30 wew. 12

Julia Długosz
St. specjalista

tel. 71 371-84-30 wew. 11

Joanna Bober
Księgowy

tel. 71 371-84-30 wew. 12

Anna Łakomy
Księgowy

 

tel. 71 371-84-30 wew. 12

Zadania realizowane przez dział

 1. Opracowywanie projektów preliminarzy budżetowych planów finansowych w układzie tradycyjnym i zadaniowym oraz kontrola ich realizacji.
 2. Bieżące prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Dokonywanie bieżących rozliczeń finansowych gotówkowych i bezgotówkowych związanych z wykonywaniem zadań ustawowych.
 4. Wykonywanie operacji związanych z wypłatami wynagrodzeń pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu oraz osobom zatrudnionym w ramach umów cywilnoprawnych.
 5. Prowadzenie dokumentacji podatków oraz należności i świadczeń ubezpieczeniowych.
 6. Kontrola wydatków realizowanych przez Wojewódzki Inspektorat pod względem legalności, gospodarności i celowości.
 7. Monitorowanie i egzekwowanie dochodów budżetowych.
 8. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych, organizowanie inwentaryzacji majątku i jej rozliczenie.
 9. Terminowe sporządzanie obowiązujących sprawozdań budżetowych i finansowych.
 10. Opracowywanie informacji o sytuacji finansowej Wojewódzkiego Inspektoratu.
 11. Współpraca z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, bankami, organami skarbowymi, ZUS w zakresie obsługi finansowo - księgowej Wojewódzkiego Inspektoratu.
 12. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 13. Obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej.
Zgłoś błąd