25 Maja 2020

Ogłoszenie o naborze na stanowisko robotnika gospodarczego w Dziale Administracyjnym

Ogłoszenie o naborze na stanowisko
robotnika gospodarczego w Dziale Administracyjnym

 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\ kandydatek na stanowisko:

Robotnik gospodarczy
w Dziale Administracyjnym


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Wrocław
ul. Piłsudskiego 15-17
50-044 Wrocław

 

ADRES URZĘDU:

ul. Piłsudskiego 15-17
50-044 Wrocław

 

WYMIAR ETATU                          1

 

LICZBA STANOWISK PRACY      1

 

WARUNKI PRACY

Lekka praca fizyczna, sprzątanie pomieszczeń biurowych, laboratoryjnych i higieniczno-sanitarnych, prace pomocnicze w Pracowni Oceny Nasion (np. mycie, czyszczenie sprzętu laboratoryjnego, szkła laboratoryjnego itp.). Sporadyczne dźwiganie ciężarów do 20 kg, możliwa praca na wys. do 3 m, kontakt z detergentami. Praca na parterze budynku.

 

ZAKRES ZADAŃ OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • Sprzątanie pomieszczeń biurowych, laboratoryjnych i higieniczno-sanitarnych,
  w tym m.in.:

- odkurzanie, mycie mebli, podłóg, drzwi, wynoszenie śmieci;

- mycie urządzeń higienicznych i sanitarnych, glazury, uzupełnianie środków czystości w toaletach;

 • Przygotowywanie sprzętu laboratoryjnego, w tym:

- mycie szkła laboratoryjnego;

- mycie urządzeń laboratoryjnych i kuwet itp.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: min. zawodowe;
 • Komunikatywność;
 • Niekonfliktowość;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie Urzędu https://piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie/ w zakładce Formularze lub w kadrach/ sekretariacie Urzędu);
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w zakresie wykraczającym poza wymagania określone w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 3 czerwca 2020 r.;
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu;
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
  ul. Piłsudskiego 15-17
  50-044 Wrocław.

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław, tel. 71/371-84-35.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Anna Maciołek, abi-wroclaw@piorin.gov.pl, tel. 71 371-84-35 wew. 31.
 • Dane osobowe osób składających oferty będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru na stanowisko poza służbą cywilną.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych dotyczących kandydatów jest art. 221§ 1 , art. 221 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz zgoda w odniesieniu do danych osobowych w zakresie wykraczającym poza ww. przepisy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym podmiotom.
 • Dane kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu przetwarzania, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. wynikającego z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów).
 • Kandydat ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa.
 • Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych przez kandydata przystępującego do naboru jest dobrowolne. Bez podania wymaganych danych osobowych udział kandydata w naborze nie będzie możliwy.
 • Dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


INNE INFORMACJE:

- oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 071/371-84-35.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Pliki do pobrania


powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Monika Kobusińska
Data publikacji informacji: 25.05.2020 14:15
Data aktualizacji informacji: 25.05.2020 15:26
Sprawdź historię zmian