06 Sierpnia 2020

Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowego w Dziale Finansowym

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

księgowy do spraw ewidencji operacji finansowych

w Dziale Finansowym

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Wrocław

 

ADRES URZĘDU:

ul. Piłsudskiego 15-17
50-044 Wrocław

 

WYMIAR ETATU   1

LICZBA STANOWISK PRACY    1


WARUNKI PRACY

Praca biurowa, z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin/dobę, głównie siedząca.
Praca na parterze budynku. W budynku jest podjazd dla niepełnosprawnych i winda.

 

ZAKRES ZADAŃ

 • Dekretowanie dokumentów księgowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 • Weryfikacja i uzgadnianie kont księgowych;
 • Wprowadzanie do systemu dokumentów finansowo-księgowych, zgodnie z obowiązującym planem kont;
 • Generowanie raportów z systemu finansowo-księgowego w zakresie realizowanych zadań;
 • Organizowanie inwentaryzacji majątku Inspektoratu i jej rozliczenia.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne;
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze księgowości;
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i finansach publicznych;
 • Umiejętność obsługi komputera;
 • Komunikatywność;
 • Niekonfliktowość;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w obszarze księgowości;
 • Umiejętność obsługi programu księgowego.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17 sierpnia 2020 r.;
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu;
 • Miejsce składania dokumentów:
  ul. Piłsudskiego 15-17
  50-044 Wrocław

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław, tel. 71/371-84-35.;
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: 71/371-84-35 wew. 31, abi-wroclaw@piorin.gov.pl;
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru;
 • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim;
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji;
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje:
  podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

- oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane;
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71/371-84-35.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Pliki do pobrania


powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Monika Kobusińska
Data publikacji informacji: 06.08.2020 00:00
Data aktualizacji informacji: 05.08.2020 12:14
Sprawdź historię zmian