29 Września 2020

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Oddziale w Kłodzku

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektora do spraw nadzoru fitosanitarnego w Oddziale w Kłodzku

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Kłodzko
ul. Kościuszki 3
57-300 Kłodzko

 

ADRES URZĘDU:
ul. Piłsudskiego 15-17
50-044 Wrocław

 

LICZBA ETATÓW    1

LICZBA STANOWISK PRACY  1

 

WARUNKI PRACY

Praca biurowo-terenowa, częste kontakty zewnętrzne, kontakt z czynnikami alergizującymi, kontakt ze środkami ochrony roślin, wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób. Praca z monitorem ekranowym, kierowanie samochodem służbowym kat. B. Praca na wysokim parterze budynku, wejście do budynku po schodach, brak windy, brak podjazdu.

 

ZAKRES ZADAŃ
Prowadzenie kontroli w zakresie występowania agrofagów kwarantannowych dla UE, agrofagów tymczasowo kwalifikujących się jako agrofagi kwarantannowe dla UE, agrofagów niekwarantannowych dotychczas niewystępujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla UE i innych agrofagów;
Prowadzenie kontroli urzędowych w celu weryfikacji zgodności z przepisami w obszarze środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin;
Pobieranie próbek roślin, produktów roślinnych, przedmiotów i agrofagów do badań laboratoryjnych; wykonywanie badań makroskopowych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów oraz badań laboratoryjnych w zakresie ustalonym przez Wojewódzkiego Inspektora;
Prowadzenie urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych (URPP), przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz wydawanie zawiadomień o wpisie i aktualizacji;
Wydawanie fitosanitarnych świadectw eksportowych i reeksportowych, świadectw przedeksportowych, paszportów roślin i zaświadczeń fitosanitarnych;
Prowadzenie urzędowych kontroli w celu ustanowienia obszarów i miejsc produkcji wolnych od określonego agrofaga;
Kontrole podmiotów upoważnionych do wydawania paszportów roślin i znakowania drewnianego materiału opakowaniowego;
Kontrole w stacjach kwarantanny i obiektach zapewniających izolację.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe
Znajomość przepisów ustawy o ochronie roślin przed agrofagami oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy;
Komunikatywność;
Niekonfliktowość;
Umiejętność obsługi komputera;
Prawo jazdy kat. B;
Posiadanie obywatelstwa polskiego;
Korzystanie z pełni praw publicznych;
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne;
Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w rolnictwie lub administracji;
Odporność na stres.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
CV i list motywacyjny;
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B;
Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie - dostępny na stronie Urzędu, w zakładce Formularze:
http://piorin.gov.pl/ds-formularze/;
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 12 października 2020 r.;
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu;
Miejsce składania dokumentów:
ul. Piłsudskiego 15-17
50-044 Wrocław.

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Administrator danych i kontakt do niego: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław, tel. 71/371-84-35
Kontakt do inspektora ochrony danych: 71/371-84-35 wew. 31; abi-wroclaw@piorin.gov.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
Uprawnienia:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane;
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71/371-84-35.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

 

 

Pliki do pobrania


powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Monika Kobusińska
Data publikacji informacji: 29.09.2020 00:00
Data aktualizacji informacji: 28.09.2020 15:13
Sprawdź historię zmian