07 Listopada 2018

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Dziale Ochrony Roślin i Techniki

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek

na stanowisko inspektora do spraw obrotu środkami ochrony roślin i kontroli techniki
w Dziale Ochrony Roślin i Techniki

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
ul. Piłsudskiego 15-17
50-044 Wrocław

 

ADRES URZĘDU:
ul. Piłsudskiego 15-17
50-044 Wrocław

 

LICZBA ETATÓW   1

LICZBA STANOWISK PRACY    1

 

WARUNKI PRACY
Praca biurowo-terenowa, możliwe kontakty zewnętrzne, możliwy kontakt ze środkami ochrony roślin oraz wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób, praca z monitorem ekranowym, poruszanie się samochodem służbowym.
Budynek ma podjazd i windę. Praca na parterze budynku.

 

ZAKRES ZADAŃ
nadzór nad wprowadzaniem środków ochrony roślin do obrotu i konfekcjonowaniem tych środków, w tym nadzór nad opakowaniami środków ochrony roślin znajdującymi się w obrocie oraz nadzór nad obrotem materiałem siewnym zaprawionym środkami ochrony roślin;
prowadzenie rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków;
prowadzenie rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin i podmiotów niebędących przedsiębiorcami wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin;
nadzór nad realizacją urzędowej kontroli jakości środków ochrony roślin;
nadzór nad badaniami potwierdzającymi sprawność techniczną sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin;
ewidencjonowanie zezwoleń/pozwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin oraz decyzji zmieniających wydawanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
przygotowywanie dokumentacji związanej z wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków;
opracowywanie zbiorczych informacji z terenu województwa dolnośląskiego z zakresu ochrony roślin i techniki;

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
znajomość przepisów ustawy o ochronie roślin i ustawy o środkach ochrony roślin wraz z rozporządzeniami wykonawczymi
prawo jazdy kat. B
umiejętność obsługi komputera
komunikatywność
niekonfliktowość
posiadanie obywatelstwa polskiego
korzystanie z pełni praw publicznych
nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE
doświadczenie zawodowe: 2 lata w rolnictwie lub administracji
dobra znajomość języka angielskiego
odporność na stres

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
życiorys/CV i list motywacyjny
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
kopia prawa jazdy kat. B
kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie Urzędu: https://piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie/ w zakładce Formularze)
oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 19 listopada 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 15-17
50-044 Wrocław

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław, tel. 71/371-84-35
Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 71/371-84-35 wew. 31, abi-wroclaw@piorin.gov.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu ul.Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław, tel. 71/371-84-35
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
- oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone po upływie 30 dni od zakończenia rekrutacji, jeżeli wcześniej nie zostaną odebrane przez kandydatów/kandydatki,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 071/371-84-35.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Monika Kobusińska
Data publikacji informacji: 07.11.2018 00:00
Data aktualizacji informacji: 06.11.2018 15:38
Sprawdź historię zmian