10 Stycznia 2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta w Laboratorium Wojewódzkim w Bolesławcu

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

asystent do spraw wirusologii

w Laboratorium Wojewódzkim w Bolesławcu

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Bolesławiec
ul.Kosiby 3
59-700 Bolesławiec

ADRES URZĘDU:

ul. Piłsudskiego 15-17
50-044 Wrocław

 

LICZBA STANOWISK PRACY   1

WYMIAR ETATU                       1


WARUNKI PRACY

Praca laboratoryjno-biurowa, kontakt z odczynnikami chemicznymi, możliwy kontakt ze środkami ochrony roślin oraz wysiłek fizyczny przy przenoszeniu prób, praca z monitorem ekranowym. Budynek nie ma podjazdu, nie ma windy. Budynek 3-poziomowy - praca na każdym poziomie budynku.

 

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie analiz próbek roślin pod kątem porażenia przez wirusy metodą ELISA w celu stwierdzenia lub wykluczenia porażenia;

 • dokumentowanie i zabezpieczanie materiału dowodowego z wykonywanych analiz;

 • przygotowywanie buforów i podłoży hodowlanych do analiz wirusologicznych, bakteriologicznych i mikologicznych;

 • obsługa Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz EZD;

 • przyjmowanie próbek do badań laboratoryjnych;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne

 • znajomość patogenów roślinnych oraz podstawowych metod analitycznych stosowanych w mikrobiologii

 • umiejętność obsługi komputera

 • komunikatywność

 • niekonfliktowość

 • posiadanie obywatelstwa polskiego

 • korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie: wyższe chemiczne, analityczne

 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w pracy diagnostycznej i analitycznej, szczególnie z zakresu wirusologii

 • znajomość zasad pracy zgodnych z Dobrą Praktyką Laboratoryjną (GLP)

 • znajomość przepisów ustawy o ochronie roślin oraz ustawy o służbie cywilnej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie Urzędu https://piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie/ w zakładce Formularze)

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • dokumenty należy złożyć do: 21 stycznia 2019 r.

 • decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 • miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
  ul. Piłsudskiego 15-17
  50-044 Wrocław

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław, tel. 71/371-84-35

 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 71/371-84-35 wew. 31, abi-wroclaw@piorin.gov.pl

 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

 • Informacje o odbiorcach danych: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław, tel. 71/371-84-35

 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

 • Uprawnienia:

  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 071/371-84-35.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Monika Kobusińska
Data publikacji informacji: 10.01.2019 00:00
Data aktualizacji informacji: 09.01.2019 14:17
Sprawdź historię zmian