22 Listopada 2021

OGŁOSZENIE O DRUGIM POSTĘPOWANIU NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Drukuj

 1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu , ul Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław ogłasza na podstawie § 9 ust. 1, pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa z póź. zm., sprzedaż w trybie aukcji składników, których wartość jest wyższa niż 2000,00 zł, opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1.

W aukcji może wziąć udział dowolny zainteresowany podmiot (nabywca). Warunkiem udziału w aukcji danego samochodu jest wpłacenie przed rozpoczęciem aukcji wadium na konto WIORiN nr  44 1010 1674 0035 8013 9120 0000 w wysokości:

 • 190,00 zł na samochód Fiat Seicento 1,1 (cena wywoławcza 1900,00 zł).
 • 250,00 zł na samochód Fiat Panda, nr rejestracyjny DW 6827S (cena wywoławcza 2500,00 zł).
 • 220,00 zł samochód  Fiat Panda nr rejestracyjny DW 6829S (cena wywoławcza 2200,00 zł.)

Aukcja rozpocznie się 06.12.2021 r. o godz. 1000 w siedzibie WIORiN we Wrocławiu), przy ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław (pokój nr 6, parter). Minimalne postąpienie określa się na kwotę: 100,00 zł.

Aukcja przeprowadzona zostanie w formie ustnej licytacji. Samochód zostanie sprzedany licytantowi oferującemu najwyższą cenę. Zwycięzca aukcji zobowiązany jest do uiszczenia wylicytowanej ceny nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia wyboru nabywcy na wskazane konto bankowe. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po dokonaniu ww. płatności i po podpisaniu umowy sprzedaży.
Wadium wniesione przez wybranego w wyniku aukcji nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu. Pozostałym osobom wadium zwraca się na konto wskazane przy wpłacie wadium. W przypadku uchylania się od zapłaty za wylicytowany samochód w ciągu 7 dni od otrzymania przez WIORiN we Wrocławiu rachunku Ogłaszający zatrzyma wpłacone wadium bezpowrotnie.

Samochody będą udostępnione zainteresowanym do oglądania w miejscu, w którym były dotychczas używane w dniach roboczych w godzinach 9 oo – 14 oo (przed terminem aukcji), po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnego terminu i miejsca pod nr tel. 604 975 668.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela osobiście w siedzibie jednostki (pok. 6) lub telefonicznie, kierownik Działu Administracyjnego – Mieczysław Dynaka, tel. 71 371 84 35 wew.39 lub 604 975 668.

Uwaga! Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania aukcji całej lub częściowej bez podawania przyczyn.

 1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego ogłasza informację o drugim postępowaniu na sprzedaż pozostałych zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego (zwanych w dalszej części składnikami majątku), których wartość jednostkowa została określona poniżej kwoty 2000,00 zł, w trybie sprzedaży ofertowej.

Składniki majątku przeznaczone do sprzedaży wraz z ich ceną wywoławczą i opisem stanu technicznego zawarte są w Załączniku nr 2. Ofertę kupna może złożyć dowolny zainteresowany podmiot (nabywca). Nabywcy zainteresowani zakupem konkretnych składników majątku zobowiązani są do złożenia pisemnej oferty nabycia. w terminie do 06 grudnia 2021 r. do godziny 1200 w jednej z dopuszczalnych form:

 • osobiście lub pocztą tradycyjną do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa , 50-044 Wrocław, ul. Piłsudskiego 15-17 (decyduje data wpływu do sekretariatu WIORiN),
 • e-mailem, w postaci zeskanowanej, na adres: wi-wroclaw@piorin.gov.pl.

Oferta nabycia winna zawierać: adres nabywcy (lub nazwę podmiotu), nazwę, numer inwentarzowy składnika majątku, ilość oraz oferowaną jednostkową cenę zakupu składnika majątku. Oferowana jednostkowa cena zakupu nie może być niższa niż podana w informacji wartość jednostkowa danego składnika.
Oferty nabycia niekompletne, zawierające ceny niższe niż wymagane, zostaną odrzucone.

Oferty nabycia zawierające kilka pozycji składników rozpatrywane będą niezależnie na każdą z wymienionych pozycji.
Nabywca zostanie wybrany na podstawie oferowanej ceny zakupu – zwycięża oferta z najwyższą proponowaną ceną. W przypadku złożenia kilku ofert zawierających taką samą cenę, nabywca zostanie wybrany na podstawie kolejności wpływu ofert.
Oferty nabycia należy składać na formularzu o sprzedaż składników majątku o wartości poniżej 2 tys. zł stanowiącym Załącznik nr 4.

Wybranemu nabywcy Dział Finansowy wystawi rachunek za nabyty składnik majątku (składniki). Nabywca w terminie 7 dni od otrzymania rachunku, dokonuje wpłaty ustalonej kwoty na konto bankowe WIORiN nr: 55 1010 1674 0035 8022 3100 0000 i odbiera zakupiony składnik majątku ze wskazanej komórki organizacyjnej.
Przedmioty przeznaczone do sprzedaży można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godzinach 9 oo –14 oo (przed upływem terminu składania ofert), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu miejsca i terminu z kierownikiem Działu Administracyjnego – p. Mieczysławem Dynaką, tel. 71-371 84 35 wew.39. lub 604 975 668.

Uwaga ! Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania sprzedaży ofertowej całej lub częściowej bez podawania przyczyn.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1  –  Wykaz samochodów przeznaczonych do sprzedaży
 2. Załącznik nr 2  –  Wykaz składników majątku przeznaczonych do sprzedaży ofertowej
 3. Załącznik nr 3  –  Procedura zbywania ofertowego składników majątku ruchomego
 4. Załącznik nr 4  –  Wniosek o sprzedaż składników majątku o wartości poniżej 2 tys. zł

lista aktualności