Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Biuro Ochrony Roślin i Nawozów

BIURO OCHRONY ROŚLIN I NAWOZÓW

 

Joanna Tumińska
Dyrektor Biura
tel. 22 652-93-11

Kierowanie pracami Biura Ochrony Roślin i Nawozów

 

 

Iwona Dąbrowska
główny specjalista
tel. 22 652-93-12

Sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu, przemieszczaniem i składowaniem oraz reklamą środków ochrony roślin. Nadzór nad systemem rejestracji przedsiębiorców prowadzących obrót i/lub konfekcjonowanie środków ochrony roślin.

 

 

Magdalena Nowak
główny specjalista
tel. 22 652-93-10

Sprawowania nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu, produkcją, obrotem i konfekcjonowaniem środków ochrony roślin oraz zaprawionym materiałem siewnym. Nadzór nad systemem rejestracji przedsiębiorców prowadzących obrót lub konfekcjonowanie środków ochrony roślin. Opracowanie programów badań w zakresie kontroli składu lub właściwości fizyko – chemicznych środków ochrony roślin. Koordynowanie spraw związanych z monitorowaniem zużycia środków ochrony roślin.

 

 

Magdalena Małecka

specjalista

tel. 22 652-93-33

Nadzór nad importem środków ochrony roślin. Koordynowanie spraw w ramach Platformy Koordynacji  i Wymiany Danych Single Window.

 

 

Grzegorz Gorzała
główny specjalista
tel. 22 652-93-08

Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad stosowaniem środków ochrony roślin, certyfikacją w systemie Integrowanej Produkcji Roślin oraz systemem badań sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

 

 

Agnieszka Federowicz
starszy specjalista

tel. 22 652-92-95 

Realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego i stosowania środków ochrony roślin.  Koordynowanie działań związanych z realizacją urzędowej kontroli pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych  oraz w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt RASFF.

 

 

Małgorzata Kukuła
główny specjalista
tel. 22 652-93-07

Realizowanie zadań z zakresu badań skuteczności działania środków ochrony roślin - udzielanie informacji na temat zasad Dobrej Praktyki Eksperymentalnej, rozpatrywanie wniosków o wydanie upoważnień do prowadzenia badań. Nadzorowanie ustawowych szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz agrolotniczego stosowania środków ochrony roślin. Prowadzenie i aktualizacja bazy danych o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu. Prowadzenie rejestru decyzji MRiRW zezwalających na prowadzenie badań z użyciem środków ochrony roślin niedopuszczonych do obrotu. 

 

 

Kinga Pszczółkowska
naczelnik
 

 

 

Małgorzata Wołoszynowska

starszy specjalista

tel. 22 652-93-53

Sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu oraz konfekcjonowaniem nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin. Koordynowanie i nadzór nad pobieraniem próbek nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin do badań laboratoryjnych.  Nadzór nad prowadzeniem oceny zgodności nawozów i środków wspomagających uprawę roślin w rozumieniu przepisów rozporządzenia UE nr 2019/515 w sprawie wzajemnego uznawania towarów.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania realizowane przez Biuro Ochrony Roślin i Nawozów

 

Do zadań Biura należy w szczególności:

 1. nadzór nad importem, wprowadzaniem do obrotu, przemieszczaniem i składowaniem środków ochrony roślin;
 2. nadzór nad  produkcją środków ochrony roślin w zakresie określonym w rozporządzeniu  WE  nr 1107/2009; 
 3. nadzór nad kontrolą składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych środków ochrony roślin;
 4. nadzór nad prowadzeniem reklamy środków ochrony roślin w zakresie określonym w rozporządzeniu WE nr 1107/2009;
 5. nadzór nad systemem rejestracji przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin;
 6. nadzór nad prawidłowością stosowania środków ochrony roślin;
 7. koordynacja i nadzór nad pobieraniem próbek płodów rolnych do badań pozostałości środków ochrony roślin 
 8. koordynacja działań Inspekcji związanych z systemem wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych i środkach żywienia zwierząt RASFF;
 9. nadzór nad prowadzeniem badań stanu technicznego sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin;
 10. nadzór nad prowadzeniem szkoleń z zakresu środków ochrony roślin;
 11. nadzór nad systemem rejestracji przedsiębiorców i podmiotów prowadzących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń dot. środków ochrony roślin i potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin;
 12. nadzór nad systemem Integrowanej produkcji roślin;
 13. upoważnianie jednostek do prowadzenia badań skuteczności działania środków ochrony roślin i nadzór nad ich działalnością w przedmiotowym zakresie;
 14. monitorowanie zużycia środków ochrony roślin;
 15. nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin;
 16. nadzór nad konfekcjonowaniem nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin;
 17. nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących znakowania i pakowania nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin;
 18. koordynacja i nadzór nad pobieraniem próbek nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin do badań laboratoryjnych;
 19. nadzór nad prowadzeniem oceny zgodności nawozów i środków wspomagających uprawę roślin w rozumieniu przepisów rozporządzenia UE nr 2019/515 w sprawie wzajemnego uznawania towarów;
 20. koordynowanie działań Inspekcji związanych z system wymiany informacji dot. nadzoru rynku -  ICSMS.

 

Zgłoś błąd