10 Lutego 2016

Xylella fastidiosa

W związku ze stwierdzeniem w niektórych państwach Unii Europejskiej bakterii Xylella fastidiosa, Komisja Europejska wprowadziła środki fitosanitarne zapobiegające jej wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się w Unii Europejskiej, w tym m.in. obowiązek zaopatrywania określonych roślin w paszporty roślin.

Organizm ten, nie był dotychczas notowany na terytorium Polski (stan na luty 2016 r.). Zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie (decyzja wykonawcza Komisji 2015/789 z dnia 18 maja 2015 r., zmieniona decyzją 2015/2417 z dnia 17 grudnia 2015 r.) obowiązkiem paszportowania zostały objęte rośliny żywicielskie, pochodzące m.in. z obszarów/państw, gdzie dotychczas organizm ten nie był stwierdzany. Wśród roślin tych, znalazły się również nowe rodzaje i gatunki, które dotychczas nie wymagały zaopatrzenia w paszport roślin. Dlatego też, podmioty zajmujące się produkcją i/lub obrotem roślinami powinny zweryfikować, czy w swojej działalności nie zajmują się wskazanymi roślinami i odpowiednio dopełnić obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa (wpis do rejestru przedsiębiorców, zaopatrzenie roślin wprowadzanych do obrotu w paszporty roślin).

Zgodnie z ww. decyzją (art.1 lit. b) wykaz roślin żywicielskich bakterii, wymagających zaopatrzenia w paszport roślin zamieszczony został w bazie danych Komisji pod tym adresem i będzie na bieżąco uaktualniany o nowe rodzaje i gatunki roślin, po stwierdzeniu w nich ww. bakterii. Dlatego też, mając na uwadze fakt, że lista roślin wymagających zaopatrzenia w paszport roślin będzie się zmieniała, przed wprowadzeniem roślin do obrotu na terytorium UE, należy każdorazowo weryfikować jej aktualność.


Więcej informacji:

    Xylella fastidiosa w bazie EPPO
    Xylella fastidiosa w bazie Komisji Europejskiej

Pliki do pobrania

Decyzja wykonawcza Komisji 2015/789 z dnia 18 maja 2015 r., zm. decyzją 2015/2417 z dnia 17 grudnia 2015 r. Wersja scalona, nieoficjalna.
Ulotka informacyjna dotycząca bakterii Xylella fastidiosa