Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dotacje przedmiotowe

Dotacje przedmiotowe na dofinansowanie kosztów ochrony roślin udzielane są na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (treść dostępna tutaj).

 

Zadania objęte w/w dofinansowaniem:

  • pokrycie różnicy pomiędzy wartością bulw ziemniaków, którą producent rolny mógłby uzyskać przy ich sprzedaży jako materiał siewny, a wartością uzyskaną ze sprzedaży tych bulw z innym przeznaczeniem, w przypadku uznania tych ziemniaków za porażone lub podejrzane o porażone przez bakterię Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterię Ralstonia solanacearum,
  • pokrycie strat związanych ze zniszczeniem bulw ziemniaka wyprodukowanych w celu ich sprzedaży jako materiał siewny, w przypadku uznania tych ziemniaków za porażone lub podejrzane o porażone przez bakterię Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterię Ralstonia solanacearum,
  • pokrycie kosztów zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin lub kosztów odkażania przedmiotów lub miejsc z zastosowaniem środka ochrony roślin lub produktu biobójczego w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia określonych organizmów,
  • pokrycie strat związanych z nieodpłatnym przekazaniem bulw ziemniaka wyprodukowanych w celu ich sprzedaży jako bulwy ziemniaka inne niż materiał siewny, jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynku lnu i konopi uprawianych na włókno,
  • pokrycie różnicy pomiędzy kwotą, jaką mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka (inne niż sadzeniaki) wyprodukowanych w celu ich sprzedaży jako bulwy ziemniaka inne niż materiał siewny, a kwotą uzyskaną ze sprzedaży tych bulw,
  • pokrycie strat wynikających z unieszkodliwienia bulw ziemniaka wyprodukowanych w celu ich sprzedaży jako bulwy ziemniaka inne niż materiał siewny, jeżeli zostały unieszkodliwione przez ich spalenie w spalarni odpadów lub przekazane w celu przerobu przemysłowego, konsumpcji, skarmienia zwierząt lub wykorzystania do produkcji biogazu,
  • pokrycie różnicy pomiędzy wartością bulw ziemniaków, którą producent rolny mógłby uzyskać przy ich sprzedaży jako materiał siewny, a wartością uzyskaną ze sprzedaży tych bulw z innym przeznaczeniem, w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia PSTVd.

 

Ceny targowiskowe przydatne przy wyliczaniu należnej kwoty dotacji można sprawdzić na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Zintegrowanym Systemie Rolniczej Informacji Rynkowej.

 

Dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o dotacje przedmiotowe jak również wzory formularzy, można uzyskać w jednostkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie całego kraju. Dane adresowe jednostek organizacyjnych PIORiN dostępne są tutaj.

Zgłoś błąd