Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Specjalista w dziale finansowym

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 22462 z dnia 15.02.2018 r.

 • OFERTY DO26

  LUTEGO

  2018

 • WYMIAR ETATU

  1

 • STANOWISKA

  1

 • STATUS

  NABÓR W TOKU

 • DODATKOWE 

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalistaw Dziale Finansowym

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

LUBLIN

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN 

WARUNKI PRACY

• praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych, 
• praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem 
• obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie 
• praca z dokumentami, obsługa interesantów 
• praca w siedzibie Inspektoratu, możliwe wyjazdy służbowe 
• praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym 
• brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i pomieszczeń sanitarnych 

ZAKRES ZADAŃ

 • Sprawdzanie raportów kasowych z wydatków budżetowych
 • Dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych w dzienniku w ujęciu syntetycznym i analitycznym zgodnie z zasadami rachunkowości (wydatki budżetowe w zakresie kosztów i wydatków oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń)
 • Księgowanie bieżących ruchów mienia na poszczególnych kontach analitycznych
 • Zaangażowanie wydatków budżetowych
 • Uzgadnianie wniosków o zakup z wydatkami po zakończeniu miesiąca razem z osobą księgującą wnioski oraz uzgadnianie kosztów z wydatkami po zakończeniu miesiąca
 • Rozliczanie magazynu
 • Sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznych z wydatków budżetowych oraz sporządzanie części opisowych do sprawozdań za okresy kwartalne
 • Weryfikacja sald kont na koniec każdego roku obrotowego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: 5 lat pracy w księgowości jednostek sektora finansów publicznych
 • Znajomość zasad rachunkowości
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość rozporządzeń do wyżej wymienionych ustaw
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dokładność, rzetelność, systematyczność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.02.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
  ul. Diamentowa 6 
  20-447 Lublin 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Starszego specjalisty w Dziale Finansowym, ogłoszenie nr 22462”. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. 
Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Specjalista ds. kadr

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 22022 z dnia 08.02.2018 r.

 • OFERTY DO19

  LUTEGO

  2018

 • WYMIAR ETATU

  1

 • STANOWISKA

  1

 • STATUS

  NABÓR W TOKU

 • DODATKOWE

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalistado spraw: kadrsamodzielne stanowisko

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

LUBLIN

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN 

WARUNKI PRACY

• praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych 
• praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem 
• obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie 
• praca z dokumentami, obsługa interesantów 
• praca w siedzibie Inspektoratu, możliwe wyjazdy służbowe 
• praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym 
• brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych 

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie spraw dotyczących naborów
 • prowadzenie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie spraw dotyczących ustalania warunków zatrudnienia (np. dodatków stażowych, nagród jubileuszowych)
 • prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów cywilno-prawnych
 • prowadzenie spraw dotyczących staży zawodowych, praktyk studenckich oraz przygotowania zawodowego
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu stanu i charakterystyki zatrudnienia w Inspektoracie

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata pracy na stanowisku ds. kadr w służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów prawa pracy
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • Znajomość ustawy o wojewodzie
 • Znajomość przepisów wykonawczych do ww. ustaw
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dokładność, rzetelność, systematyczność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe administracyjne

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.02.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
  ul. Diamentowa 6 
  20-447 Lublin 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalista ds. kadr, ogłoszenie nr 22022". 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

WRÓĆ DO WYNIKÓW

 •  
 •  
 •  
 •  

Kierownik Oddział w Puławach

Ogłoszenie o naborze NR 21694 z dnia 02.02.2018 r.

 • OFERTY DO12

  LUTEGO

  2018

 • WYMIAR ETATU

  1

 • STANOWISKA

  1

 • STATUS

  NABÓR W TOKU

 • DODATKOWE

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

kierownik oddziałuOddział w Puławach

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

PUŁAWY

WIORIN W LUBLINIE 
ODDZIAŁ W PUŁAWACH 
AL. KRÓLEWSKA 19 
24-100 PUŁAWY

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN 

WARUNKI PRACY

• praca terenowo-biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych 
• obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie 
• praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym, wprowadzanie danych do komputera 
• praca z dokumentami, obsługa interesantów 
• praca w siedzibie Inspektoratu oraz wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego 
• praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym 

ZAKRES ZADAŃ

 • koordynacja i nadzór nad realizacją zadań Inspekcji przez pracowników Oddziału
 • przygotowywanie merytoryczne decyzji administracyjnych
 • nadzór nad prowadzeniem postępowań administracyjnych
 • prowadzenie kontroli fitosanitarnych
 • prowadzenie kontroli obrotu i stosowania środków ochrony roślin
 • prowadzenie kontroli wytwarzania i obrotu materiałem siewnym
 • prowadzenie kontroli u podmiotów zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców
 • pobieranie prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów
 • dokonywanie oceny zgodności stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli ze stanem prawnym
 • prowadzenie ocen polowych materiału szkółkarskiego
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji podmiotów, wynikających z przepisów ustawy o ochronie roślin, ustawy o nasiennictwie i ustawy o środkach ochrony roślin
 • sporządzanie sprawozdań z działalności Oddziału

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • staż pracy: 5 lat w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
 • Znajomość krajowych i wspólnotowych regulacji prawnych dotyczących ochrony roślin i nasiennictwa
 • Doświadczenie w bezpośredniej realizacji zadań PIORiN lub nadzorze nad realizacją tych zadań
 • Służba przygotowawcza w służbie cywilnej
 • Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem
 • Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • Dobra znajomość obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat. B
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym
 • Znajomość języka rosyjskiego w stopniu podstawowym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.02.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
  ul. Diamentowa 6 
  20-447 Lublin 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Oddziału w Puławach, ogłoszenie nr 21694”. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem.. 
Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Kierownik Oddział w Radzyniu Podlaskim

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 21638 z dnia 01.02.2018 r.

 • OFERTY DO12

  LUTEGO

  2018

 • WYMIAR ETATU

  1

 • STANOWISKA

  1

 • STATUS

  NABÓR W TOKU

 • DODATKOWE

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

kierownik oddziałuOddział w Radzyniu Podlaskim

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

RADZYŃ PODLASKI

WIORIN W LUBLINIE 
ODDZIAŁ W RADZYNIU PODLASKIM 
UL. MIĘDZYRZECKA 96 
21-300 RADZYŃ PODLASKI

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN 

WARUNKI PRACY

• praca terenowo-biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych 
• obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie 
• praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym, wprowadzanie danych do komputera 
• praca z dokumentami, obsługa interesantów 
• praca w siedzibie Inspektoratu oraz wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego 
• praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym 

ZAKRES ZADAŃ

 • koordynacja i nadzór nad realizacją zadań Inspekcji przez pracowników Oddziału
 • przygotowywanie merytoryczne decyzji administracyjnych
 • nadzór nad prowadzeniem postępowań administracyjnych
 • prowadzenie kontroli fitosanitarnych
 • prowadzenie kontroli obrotu i stosowania środków ochrony roślin
 • prowadzenie kontroli wytwarzania i obrotu materiałem siewnym
 • prowadzenie kontroli u podmiotów zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców
 • pobieranie prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów
 • dokonywanie oceny zgodności stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli ze stanem prawnym
 • prowadzenie ocen polowych materiału szkółkarskiego
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji podmiotów, wynikających z przepisów ustawy o ochronie roślin, ustawy o nasiennictwie i ustawy o środkach ochrony roślin
 • sporządzanie sprawozdań z działalności Oddziału

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • staż pracy: 5 lat w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
 • Znajomość krajowych i wspólnotowych regulacji prawnych dotyczących ochrony roślin i nasiennictwa
 • Doświadczenie w bezpośredniej realizacji zadań PIORiN lub nadzorze nad realizacją tych zadań
 • Służba przygotowawcza w służbie cywilnej
 • Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem
 • Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • Dobra znajomość obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat. B
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym
 • Znajomość języka rosyjskiego w stopniu podstawowym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.02.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
  ul. Diamentowa 6 
  20-447 Lublin 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Oddziału w Radzyniu Podlaskim, ogłoszenie nr 21638”. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. 
Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

WRÓĆ DO WYNIKÓW

 •  
 •  
 •  
 •  

Kierownik Oddział w Opolu Lubelskim

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 21636 z dnia 01.02.2018 r.

OFERTY DO
12 LUTEGO 2018

WYMIAR ETATU
1
STANOWISKA
1
STATUS
NABÓR W TOKU
DODATKOWE

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

kierownik oddziału
Oddział w Opolu LubelskimMIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

OPOLE LUBELSKIE

WIORIN W LUBLINIE 
ODDZIAŁ W OPOLU LUBELSKIM 
UL. KALISZAŃSKA 20 
24-300 OPOLE LUBELSKIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN

WARUNKI PRACY

• praca terenowo-biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych 
• obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie 
• praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym, wprowadzanie danych do komputera 
• praca z dokumentami, obsługa interesantów 
• praca w siedzibie Inspektoratu oraz wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego 
• praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym 

ZAKRES ZADAŃ

koordynacja i nadzór nad realizacją zadań Inspekcji przez pracowników Oddziału
przygotowywanie merytoryczne decyzji administracyjnych
nadzór nad prowadzeniem postępowań administracyjnych
prowadzenie kontroli fitosanitarnych
prowadzenie kontroli obrotu i stosowania środków ochrony roślin
prowadzenie kontroli wytwarzania i obrotu materiałem siewnym
prowadzenie kontroli u podmiotów zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców
pobieranie prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów
dokonywanie oceny zgodności stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli ze stanem prawnym
prowadzenie ocen polowych materiału szkółkarskiego
prowadzenie rejestrów i ewidencji podmiotów, wynikających z przepisów ustawy o ochronie roślin, ustawy o nasiennictwie i ustawy o środkach ochrony roślin
sporządzanie sprawozdań z działalności Oddziału

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
staż pracy: 5 lat w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
Znajomość krajowych i wspólnotowych regulacji prawnych dotyczących ochrony roślin i nasiennictwa
Doświadczenie w bezpośredniej realizacji zadań PIORiN lub nadzorze nad realizacją tych zadań
Służba przygotowawcza w służbie cywilnej
Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem
Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
Dobra znajomość obsługi komputera
Prawo jazdy kat. B
Komunikatywność
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym
Znajomość języka rosyjskiego w stopniu podstawowym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 12.02.2018
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
ul. Diamentowa 6 
20-447 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Oddziału w Opolu Lubelskim, ogłoszenie nr 21636" . 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. 
Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37

Wyniki Kadry

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 17841POKAŻ OGŁOSZENIE

 • DATA OGŁOSZENIA10

  LISTOPADA

  2017

 • DATA WYNIKU14

  GRUDNIA

  2017

 • STATUS

  KONIEC
  NABORU

Nazwa stanowiska:

specjalista

NAZWA URZĘDU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN

 

Wyniki naboru:

oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

Wyniki nabory Biłgoraj

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 16439POKAŻ OGŁOSZENIE

 • DATA OGŁOSZENIA10

  PAŹDZIERNIKA

  2017

 • DATA WYNIKU14

  GRUDNIA

  2017

 • STATUS

  KONIEC
  NABORU

Nazwa stanowiska:

inspektorNAZWA URZĘDU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Małgorzata Ciupak    Godziszów Trzeci

Wyniki naboru Parczew

Nazwa stanowiska:

inspektor

NAZWA URZĘDU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN


 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Dorota Kawecka    Wierzchowiny Stare

Inspektor Parczew II

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 18417 z dnia 23.11.2017 r.

 • OFERTY DO04

  GRUDNIA

  2017

 • WYMIAR ETATU

  1

 • STANOWISKA

  1

 • STATUS

  NABÓR W TOKU

 • DODATKOWE

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektorOddział w Parczewie

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

PARCZEW

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
ODDZIAŁ W PARCZEWIE 
UL. PIWONIA 50 
21-200 PARCZEW

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN

WARUNKI PRACY

- praca terenowo - biurowa 
- wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego 
- wprowadzanie danych do komputera

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie obserwacji i kontroli związanych z realizacją zadań PIORiN na terenie działania Oddziału
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań
 • pobieranie prób roślin i produktów roślinnych
 • dokonywanie oceny zgodności stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli ze stanem prawnym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze lub ogrodnicze

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 04.12.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
  ul. Diamentowa 6 
  20-447 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektor - Oddział w Parczewie, ogłoszenie nr 18417". 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Specjalista ds. kadr II

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 18365 z dnia 22.11.2017 r.

 • OFERTY DO04

  GRUDNIA

  2017

 • WYMIAR ETATU

  1

 • STANOWISKA

  1

 • STATUS

  NABÓR W TOKU

 • DODATKOWE

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalistado spraw: ds. kadrsamodzielne stanowisko

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

LUBLIN

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN

WARUNKI PRACY

- praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych 
- praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem 
- obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę 
- praca z dokumentami, obsługa interesantów 
- praca w siedzibie Inspektoratu, możliwe wyjazdy służbowe 
- praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym 
- brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie spraw dotyczących naborów
 • prowadzenie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie spraw dotyczących ustalania warunków zatrudnienia (np. dodatków stażowych, nagród jubileuszowych)
 • prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów cywilno-prawnych
 • prowadzenie spraw dotyczących staży zawodowych oraz przygotowania zawodowego
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu stanu i charakterystyki zatrudnienia w Inspektoracie

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • staż pracy: 3 lata pracy na stanowisku ds. kadr w służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów prawa pracy
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • Znajomość ustawy o wojewodzie
 • Znajomość przepisów wykonawczych do ww. ustaw
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dokładność, rzetelność, systematyczność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe administracyjne

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionarius osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 04.12.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
  ul. Diamentowa 6 
  20-447 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalista ds. kadr, ogłoszenie nr 18365". 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Specjalista ds. kadr

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 17841 z dnia 10.11.2017 r.

 • OFERTY DO20

  LISTOPADA

  2017

 • WYMIAR ETATU

  1

 • STANOWISKA

  1

 • STATUS

  NABÓR W TOKU

 • DODATKOWE

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalistado spraw: kadrsamodzielne stanowisko

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

LUBLIN

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN

WARUNKI PRACY

- praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych 
- praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem 
- obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę 
- praca z dokumentami, obsługa interesantów 
- praca w siedzibie Inspektoratu, możliwe wyjazdy służbowe 
- praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym 
- brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych 

 

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie spraw dotyczących naborów
 • prowadzenie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie spraw dotyczących ustalania warunków zatrudnienia (np. dodatków stażowych, nagród jubileuszowych)
 • prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów cywilno-prawnych
 • prowadzenie spraw dotyczących staży zawodowych oraz przygotowania zawodowego
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu stanu i charakterystyki zatrudnienia w Inspektoracie

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • staż pracy: 3 lata pracy na stanowisku ds. kadr w służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów prawa pracy
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • Znajomość ustawy o wojewodzie
 • Znajomość przepisów wykonawczych do ww. ustaw
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dokładność, rzetelność, systematyczność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe administracyjne

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.11.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
  ul. Diamentowa 6 
  20-447 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalista ds. kadr, ogłoszenie nr 17841". 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Inspektor Parczew

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 16427 z dnia 10.10.2017 r.

 • OFERTY DO20

  PAŹDZIERNIKA

  2017

 • WYMIAR ETATU

  1

 • STANOWISKA

  2

 • STATUS

  NABÓR W TOKU

 • DODATKOWE

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektorOddział w Parczewie

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

PARCZEW

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
ODDZIAŁ W PARCZEWIE 
UL. PIWONIA 50 
21-200 PARCZEW

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN

WARUNKI PRACY

- praca terenowo - biurowa 
- wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego 
- wprowadzanie danych do komputera

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie obserwacji i kontroli związanych z realizacją zadań PIORiN na terenie działania Oddziału
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań
 • pobieranie prób roślin i produktów roślinnych
 • dokonywanie oceny zgodności stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli ze stanem prawnym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze lub ogrodnicze

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Kopia dokumentu potwierdzajacego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.10.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
  ul. Diamentowa 6 
  20-447 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Inspektor - Oddział w Parczewie, ogłoszenie nr 16427 ". 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranych kandydatów. 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na ww. stanowisku – ok. 2050,00 zł brutto. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Wyniki inspektor Zamość

 • Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 13165POKAŻ OGŁOSZENIE

  DATA OGŁOSZENIA
  15

  LIPCA

  2017

  DATA WYNIKU
  18

  WRZEŚNIA

  2017

  STATUS
  KONIEC
  NABORU

  Nazwa stanowiska:

  inspektor

  NAZWA URZĘDU

  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

  ADRES URZĘDU:

  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN


  Wyniki naboru:

  nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

  WYBRANE OSOBY:

  Marta Zawiślak    Feliksówka

Wyniki Księgowy

Nazwa stanowiska:

księgowy

NAZWA URZĘDU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN


 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Marlena Burda    Wólka Husińska

Inspektor Biłgoraj

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 16439 z dnia 10.10.2017 r.

 • OFERTY DO20

  PAŹDZIERNIKA

  2017

 • WYMIAR ETATU

  1

 • STANOWISKA

  1

 • STATUS

  NABÓR W TOKU

 • DODATKOWE

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektorOddział w Biłgoraju

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

BIŁGORAJ

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
ODDZIAŁ W BIŁGORAJU 
PL. WOLNOŚCI 8 
23-400 BIŁGORAJ

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN

WARUNKI PRACY

- praca terenowo - biurowa 
- wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego 
- wprowadzanie danych do komputera

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie obserwacji i kontroli związanych z realizacją zadań PIORiN na terenie działania Oddziału
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań
 • pobieranie prób roślin i produktów roślinnych
 • dokonywanie oceny zgodności stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli ze stanem prawnym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze lub ogrodnicze

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Kopia dokumentu potwierdzajacego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.10.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
  ul. Diamentowa 6 
  20-447 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Inspektor - Oddział w Biłgoraju, ogłoszenie nr 16439" . 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na ww. stanowisku – ok. 2050,00 zł brutto. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Inspektor Zamość

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

 

Ogłoszenie o naborze 

NR 13165

 z dnia 15.07.2017 r.

 

OFERTY DO

25

LIPCA

2017

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

STATUS

NABÓR W TOKU

DODATKOWE

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

Oddział w Zamościu

 

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

ZAMOŚĆ

 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 

ODDZIAŁ W ZAMOŚCIU 

UL. PARTYZANTÓW 94 

22-400 ZAMOŚĆ 

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 

UL. DIAMENTOWA 6 

20-447 LUBLIN

WARUNKI PRACY

 

- praca terenowo - biurowa 

- wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego 

- wprowadzanie danych do komputera

ZAKRES ZADAŃ

 

wykonywanie obserwacji i kontroli związanych z realizacją zadań PIORiN na terenie działania Oddziału

sporządzanie dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań

pobieraniie prób roślin i praduktów roślinnych

dokonywanie oceny zgodności stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli ze stanem prawnym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

Wykształcenie: średnie

Znajomość zagadnień z zaktesu ochrony roślin i nasiennictwa

Prawo jazdy kat. B

Umiejętność obsługi komputera

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 

Wykształcenie: wyższe rolnicze lub ogrodnicze

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Kopia dokumentu potwierdzajacego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania prawa jazdy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Dokumenty należy złożyć do: 25.07.2017

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 

ul. Diamentowa 6 

20-447 Lublin

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Inspektor - Oddział w Zamościu, ogłoszenie nr 13165. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 

Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na ww. stanowisku – ok. 2050,00 zł brutto. 

Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Księgowy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Ogłoszenie o naborze NR 12704 z dnia 05.07.2017 r.

 • OFERTY DO 14 LIPCA 2017
 • WYMIAR ETATU

  1

 • STANOWISKA

  1

 • STATUS

  NABÓR W TOKU

 • DODATKOWE 

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

księgowyDział Finansowy

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

LUBLIN

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN

WARUNKI PRACY

- praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych, 
- większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, praca z dokumentami, obsługa interesantów, 
-obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, 
- praca w siedzibie Inspektoratu, 
- praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. 

ZAKRES ZADAŃ

 • sprawowanie kontroli dowodów stanowiących podstawę wypłaty pod względem formalnym i rachunkowym
 • kwalifikowanie wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową
 • księgowanie wniosków o zakup
 • księgowanie dochodów i wyciągów bankowych
 • kwalifikowanie wydatków strukturalnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dokładność, rzetelność, systematyczność
 • Umiejetność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osoboy ubiegajacej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.07.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
  ul. Diamentowa 6 
  20-447 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Księgowy”, ogłoszenie nr 12704 . 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Proponowane wynagrodzenia zasadnicze na ww. stanowisku - ok. 2050,00 zł brutto. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Laborant wyniki

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 11041

 • DATA OGŁOSZENIA 17 MAJA 2017
 • DATA WYNIKU 05 LIPCA 2017
 • STATUS

  KONIEC
  NABORU

Nazwa stanowiska:

laborantNAZWA URZĘDU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Grażyna Chrześcijanek    Lublin

Laborant

Ogłoszenie o naborze NR 11041 z dnia 17.05.2017 r.

 • OFERTY DO 29 MAJA 2017
 • WYMIAR ETATU

  1

 • STANOWISKA

  1

 • STATUS

  NABÓR W TOKU

 • DODATKOWE

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

laborantw Laboratorium Wojewódzkim

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

LUBLIN

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN

WARUNKI PRACY

- praca w laboratorium oceny nasion z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego, komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych 
- większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej, analizy laboratoryjne, praca z dokumentami 
- obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę 
- praca w siedzibie Inspektoratu 
- praca w systemie ośmiogodzinnym

ZAKRES ZADAŃ

 • ocena laboratoryjna materiału siewnego: ocena czystości, zdolności kiełkowania, zawartości nasion innych roślin, wilgotności, masy tysiąca nasion, gorzkości
 • prowadzenie dokumentacji związanej z oceną laboratoryjną
 • obsługa urządzeń slużących do pracy laboratoryjnej
 • wypełnianie etykiet urzędowych
 • przyjmowanie i rejestracja prób do badań laboratoryjnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomośc ustawy o ochronie roślin
 • Znajomość ustawy o nasiennictwie
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dokładność, systematyczność, cierpliwość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze lub ogrodnicze
 • Znajomość języka angielskiego
 • Szkolenia z zakresu oceny laboratoryjnej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie szkoleń z oceny laboratoryjnej

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.05.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
  ul. Diamentowa 6 
  20-447 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Laborant, ogłoszenie nr 11041" . 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na ww. stanowisku – ok. 2050,00 zł brutto. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

 

Wyniki księgowy

Nazwa stanowiska:

księgowyNazwa urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie ul. Diamentowa 6 20-447 Lublin

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Adelina Storczyk    Lublin

 

 •  
 •  
 •  
 •  

Księgowy

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

księgowyDział Finansowy

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

LUBLIN

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE 
UL. DIAMENTOWA 6 
20-447 LUBLIN

WARUNKI PRACY

- praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych, 
- większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługa interesantów, 
- praca w siedzibie Inspektoratu, 
- praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. 

ZAKRES ZADAŃ

 • sprawowanie kontroli dowodów stanowiących podstawę wypłaty pod względem formalnym i rachunkowym
 • kwalifikowanie wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową
 • księgowanie wniosków o zakup
 • księgowanie dochodów i wyciągów bankowych
 • kwalifikowanie wydatków strukturalnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dokładność, rzetelność, systematyczność
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • staż pracy: 1 rok w księgowości

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.04.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
  ul. Diamentowa 6 
  20-447 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Księgowy”, ogłoszenie nr 9829. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. 
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie

Nazwa stanowiska:

inspektor ds. kadr

NAZWA URZĘDU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN


 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Agnieszka Boczkowska    Grabowiec

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 8415

Nazwa stanowiska:

główny księgowy

NAZWA URZĘDU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN


 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Jacek Pastuszak    Kraśnik

Główny Księgowy

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny księgowy
Dział FinansowyMiejsce wykonywania pracy:

Lublin

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
ul. Diamentowa 6
20-447 Lublin

WARUNKI PRACY

- praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,
- praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem,
- obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę,
- praca z dokumentami, obsługa interesantów,
- praca w siedzibie Inspektoratu, możliwe wyjazdy służbowe,
- praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
- praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,
- brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

ZAKRES ZADAŃ

organizowanie i nadzorowanie prowadzenia rachunkowości Inspektoratu,
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w ramach budżetu Inspektoratu,
dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dokonywanie analizy planu finansowego,
dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
kierowanie Działem Finansowym Inspektoratu,
opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu,
sporządzanie analiz finansowych na potrzeby Inspektoratu,
współudział w opracowywaniu zasad finansowej kontroli wewnętrznej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie ekonomiczne (średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna)
staż pracy: 6 lat w księgowości lub wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
Dobra znajomość przepisów dotyczących gospodarki finansowej jednostek budżetowych, ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, Ordynacja podatkowa, Kpa, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
Znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
Nieskazanie za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
Nieskazanie za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
Nieskazanie za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
Znajomość zasad funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych
Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem
Dobra znajomość obsługi komputera
Komunikatywność
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne (ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe)
staż pracy: 3 lata w księgowości (w tym co najmniej 2 lata w księgowości w jednostce budżetowej)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o nieskazaniu za przestępstwo przeciwko mieniu
Oświadczenie o nieskazaniu za przesępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
Oświadczenie o nieskazaniu za przestępstwo przeciwko wiarygodnośi dokumentów
Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 21.02.2017
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
ul. Diamentowa 6
20-447 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych może być osoba, która:
1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5. spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.


Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego księgowego, ogłoszenie nr 8415 .
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem.
Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata.
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37

Wyniki Główny Księgowy

Nazwa stanowiska:

główny księgowy

NAZWA URZĘDU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN


 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

Inspektor ds. kadr

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor do spraw: ds. kadr samodzielne stanowisko

Miejsce wykonywania pracy:

Lublin

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
ul. Diamentowa 6
20-447 Lublin

WARUNKI PRACY

- praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,
- większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługa interesantów,
- praca w siedzibie Inspektoratu, możliwe wyjazdy służbowe,
- praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
- praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,
- brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie spraw związanych z czasem pracy, mi in.: ewidencja czasu pracy pracowników Inspektoratu, ewidencja urlopów pracowniczych, ewidencja zwolnień lekarskich,
 • prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą członków korpusu służby cywilnej,
 • prowadzenie ewidencji szkoleń pracowników Inspektoratu,
 • wystawianie legitymacji służbowych dla pracowników Inspektoratu,
 • wystawianie delegacji służbowych dla pracowników Inspektoratu,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • przygotowywanie informacji i sprawozdań dotyczących wykonywanych zadań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Dobra znajomość przepisów dotyczących prawa pracy - Kodeks pracy i przepisy wykonawcze
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (Ms Office, Internet)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.02.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
  ul. Diamentowa 6
  20-44 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora ds. kadr, ogłoszenie nr 8232" .
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem.
Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata.
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Główny Księgowy

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny księgowy w Dziale Finansowym

Miejsce wykonywania pracy:

Lublin

Adres urzędu:

Wojewódzki inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
ul. Diamentowa 6
20-447 Lublin

WARUNKI PRACY

- praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,
- praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem,
- obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę,
- praca z dokumentami, obsługa interesantów,
- praca w siedzibie Inspektoratu, możliwe wyjazdy służbowe,
- praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
- brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • organizowanie i nadzorowanie prowadzenia rachunkowości Inspektoratu,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w ramach budżetu Inspektoratu,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dokonywanie analizy planu finansowego,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • kierowanie Działem Finansowym Inspektoratu,
 • opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu,
 • sporządzanie analiz finansowych na potrzeby Inspektoratu,
 • współudział w opracowywaniu zasad finansowej kontroli wewnętrznej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne ( średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna)
 • staż pracy: 6 lat w księgowości, - lub wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów - lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych - lub posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
 • dobra znajomość przepisów dotyczących gospodarki finansowej jednostek budżetowych, ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, Ordynacja podatkowa Kpa, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • nieskazanie za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • nieskazanie za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
 • nieskazanie za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
 • co najmniej 3 letni staż pracy w księgowości w jednostce budżetowej
 • znajomość zasad funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne (ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
 • staż pracy: 3 lata w księgowości

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o nieskazaniu za przestępstwo przeciwko mieniu
 • oświadczenie o nieskazaniu za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
 • oświadczenie o nieskazaniu za przestępstwo przeciwko wiarygodnoci dokumentów
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.01.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
  ul. Diamentowa 6
  20-447 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.


Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych może być osoba, która:
1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5. spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej
6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego księgowego”, ogłoszenie nr 7709" .
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem.
Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata.
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Wyniki Oddział w Kraśniku

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Aniela Kasperek    Kępa

Oddział w Kraśniku

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor Oddział w Kraśniku

Miejsce wykonywania pracy:

Kraśnik

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
Oddział w Kraśniku
ul. Oboźna 38
23-200 Kraśnik

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
ul. Diamentowa 6
20-447 Lublin

WARUNKI PRACY

- praca terenowo - biurowa
- wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego
- wprowadzanie danych do komputera

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie obserwacji i kontroli związanych z realizacją zadań PIORiN na terenie działania Oddziału
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań
 • pobieranie prób roślin i produktów roślinnych
 • dokonywanie oceny zgodności stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli ze stanem prawnym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Preferowane będą osoby z wyksztalceniem wyższym rolniczym lub ogrodniczym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zalącznik nr 1 do rozporządzenia MPiPS w sprawie prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (Dz. U. 1996 Nr 62, poz. 286 z późn. zm.))
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.11.2016
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
  ul. Diamentowa 6
  20-447 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem "Nabór na stanowisko Inspektora w Oddziale w Kraśniku, ogłoszenie nr 5110."
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie i e-mailowo o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Brak kontaktu do dnia 30 listopada 2016 r. będzie równoznaczny z wyborem innego kandydata.
Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata.
Proponowane wynagrodzenie na ww. stanowisku - ok. 1870,00 zł brutto.
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37

 

 •  
 •  
 •  
 •  

Oddział w Zamościu

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor Oddział w Zamościu

Miejsce wykonywania pracy:

Zamość

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
Oddział w Zamościu
ul. Partyzantów 94
22-400 Zamość

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
ul. Diamentowa 6
20-447 Lublin

WARUNKI PRACY

- praca terenowo - biurowa
- wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego
- wprowadzanie danych do komputera

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie obserwacji i kontroli związanych z realizacją zadań PIORiN na terenie działania Oddziału
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań
 • pobieranie prób roślin i produktów roślinnych
 • dokonywanie oceny zgodności stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli ze stanem prawnym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Preferowane będą osoby z wyksztalceniem wyższym rolniczym lub ogrodniczym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do rozporządzenia MPiPS w sprawie prowadzennia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy Dz. U. 1996 Nr 62, poz. 286 z późn. zm))
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.11.2016
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
  ul. Diamentowa 6
  20-447 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem "Nabór na stanowisko Inspektora w Oddziale w Zamościu, ogłoszenie nr 5103."
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie i e-mailowo o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Brak kontaktu do dnia 30 listopada 2016 r. będzie równoznaczny z wyborem innego kandydata.
Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na ww. stanowisku - ok. 1870,00 zł brutto.
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37

 

 •  
 •  
 •  

Wyniki Tomaszów Lubelski

inspektor

NAZWA URZĘDU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE UL. DIAMENTOWA 6 20-447 LUBLIN

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Agnieszka Berezecka    Tomaszów Lubelski

WRÓĆ DO WYNIKÓW

 •  
 •  
 •  
 •  

Kierownik Działu Nadzoru Nasiennego

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

kierownik działu do spraw: nadzoru nasiennego Dział Nadzoru Nasiennego

Miejsce wykonywania pracy:

Lublin

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
ul. Diamentowa 6
20-447 Lublin

WARUNKI PRACY

- praca terenowo - biurowa
- wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego
- wprowadzanie danych do komputera

ZAKRES ZADAŃ

 • kierowanie pracą Działu Nadzoru Nasiennego i nadzór nad realizacją jego zadań
 • planowanie, nadzór i koordynacja realizacji zadań z zakresu nadzoru nad wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • staż pracy: 5 lat w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa - w tym 2 lata doświadczenia w kierowaniu zespołem
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
 • Znajomość krajowych i wspólnotowych regulacji prawnych dotyczących ochrony roślin i nasiennictwa
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość języka angielskiego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do rozporządzenia MPiPS w sprawie prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (Dz.U. 1996 Nr 62, poz. 286 z późn. zm.))
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.10.2016
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
  ul. Diamentowa 6
  20-447 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem "Nabór na stanowisko Kierownika Działu Nadzoru Nasiennego, ogłoszenie nr 3785".
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Brak odpowiedzi do dnia 31 października 2016 r. będzie równoznaczny z wyborem innego kandydata.
Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata.
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37 

Ogłoszenie o naborze nr 2440 z dnia 11.08.2016 r.

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektorOddział w Tomaszowie Lubelskim

Miejsce wykonywania pracy:

Tomaszów Lubelski

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
Oddział w Tomaszowie Lubelskim
ul. Kościuszki 24
22-600 Tomaszów Lubelski

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
ul. Diamentowa 6
20-447 Lublin

WARUNKI PRACY

- praca terenowo - biurowa
- wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego
- wprowadzanie danych do komputera

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie obserwacji i kontroli związanych z realizacją zadań PIORiN na terenie działania Oddziału
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań
 • pobieranie prób roślin i produktów roślinnych
 • dokonywanie oceny zgodności stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli ze stanem prawnym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • preferowane będą osoby z wykształceniem wyższym rolniczym lub ogrodniczym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.08.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
  ul. Diamentowa 6
  20-447 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata oraz napis "Nabór na stanowisko Inspektora w Oddziale w Tomaszowie Lubelskim, ogłoszenie nr 2440."
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Przewidywany termin zatrudnienia - 1 października 2016 r. Brak odpowiedzi do dnia 30 września 2016 r. będzie równoznaczny z wyborem innego kandydata. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na ww. stanowisku - ok. 1870,00 zł brutto.
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37

Wyniki Kierownik DNN

Na stanowisko: Kierownik Działu Nadzoru Nasiennego
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
Adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
ul. Diamentowa 6
20-447 Lublin

Status: Nabor zakonczony

Wyniki naboru:
Piotr Włodarczyk, Lublin 

Wyniki Kierownik Działu Nadzoru Nasiennego

 

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Zbigniew Baran    Kolonia Borzechów

 •  
 •  
 •  

Wyniki Oddział w Zamościu

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Aniela Sadłowska Sitno

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Adrian Warchoł
Data publikacji informacji: 12.09.2014 08:14
Data aktualizacji informacji: 30.12.2014 08:28
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd