Informacja
  

 

Eksport do Federacji Rosyjskiej wymagania i zasady dotyczące owoców i warzyw


 

Admin
2014-02-12 11:12

Ochrona Roślin

Witamy na stronie PIORiN WI w Warszawie

Nasiennictwo
Do zadań Inspekcji należy nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym, a w szczególności :
 • ochrona terytorium Polski przed przenikaniem organizmów szkodliwych
 • ochrona upraw przed organizmami szkodliwymi oraz zapobieganie ich rozprzestrzenianiu się wewnątrz kraju
 • nadzór nad prawidłowością obrotu i stosowania srodków ochrony roślin
 • ocena polowa i laboratoryjna materiału siewnego
 • kontrola przestrzegania warunków wytwarzania materiału siewnego roślin
 • kontrola obrotu materiału siewnego
 • kontrola stosowania materiału siewnego • Admin
  2014-03-03 10:56

  Komunikat

  Przypominamy, że 30 września 2014 r. upływa termin składania wniosków o wpisanie do krajowego rejestru, bez przeprowadzania badań OWT, odmian roślin sadowniczych, utrzymywanych przez dostawców na liście odmian materiału szkółkarskiego CAC w okresie od dnia 30 września 2004 r. do dnia 30 września 2012 r. (podstawa prawna: art. 132 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2012 r. poz. 1512, ze zm.)).
  Szczegóły dotyczące trybu składania wniosków należy uzgadniać z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych (www.coboru.pl).

  opublikował: Herbert Małecki 
  2014-09-15 15:12
  Admin
  2014-09-15 15:09

  Zakaz eksportu towarów roślinnych do Federacji Rosyjskiej

  Na mocy dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 560 został wprowadzony z dniem 6 sierpnia 2014 roku zakaz importu do Federacji Rosyjskiej z państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Królestwa Norwegii, następujących rodzajów produktów roślinnych:

  Wykaz towarów objętych zakazem eksportu do Federacji Rosyjskiej

  W związku z powyższym Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, nie będzie wydawała świadectw fitosanitarnych na towary objęte zakazem.


   

  opublikował: Herbert Małecki 
  2014-08-07 14:20
  Admin
  2014-08-08 14:16

  Komunikat dot. eksportu produktów pochodzenia roślinnego z Polski do Federacji Rosyjskiej

  W dniu 15 maja br. na stronie Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej (Rossielchoznadzor) zostały kolejny raz opublikowane informacje, że eksportowane z Polski produkty pochodzenia roślinnego nie spełniają norm Federacji Rosyjskiej. Rossielchoznadzor zakwestionował jakość ponad 295 ton owoców i warzyw pochodzących m.in. z Polski.
  Więcej...

  opublikował: Herbert Małecki 
  2014-05-19 10:00
  (oryginalny tekst na stronie piorin.gov.pl) 
  Admin
  2014-05-19 09:48

  Kampania informacyjna: Racjonalna gospodarka nawozmi - kliknij aby przejść do strony kampanii informacyjnej

  Admin
  2014-04-22 14:32

  Informacja
    

   

  Informacja o planowanych zabiegach z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego

  opublikował: Herbert Małecki
  2014-04-24 08:25

   

  Informacja o planowanych zabiegach z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego

  opublikował: Herbert Małecki
  2014-04-01 08:15

  Admin
  2014-04-24 08:22

  Informacja
    

   

  Integrowana Ochrona Roślin

   

   

   

  Admin
  2014-04-16 11:45

  Powiększ


  Do pobrania:

 • Kampania informacyjna: Polska wolna od upraw GMO
 • Podstawy prawne wprowadzenia zakazów stosowania materiału siewnego kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora
 • Nadzór nad stosowaniem materiału siewnego (uprawą odmian GMO) –nowa ustawa o nasiennictwie nowe zadanie dla Inspekcji
 • Ulotka informacyjna - wersja 1
 • Ulotka informacyjna - wersja 2
 • opublikował: Herbert Małecki
  2013-03-08 15:30
  Admin
  2014-02-27 09:57

  Informacja o skreśleniu z listy organizmów kwarantannowych zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte)

  Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że w dniu 07.02.2014 r. została opublikowana dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/19/UE z dnia 6 lutego 2014 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie. Zgodnie z ww. aktem prawnym, Diabrotica virgifera virgifera, została skreślona z listy organizmów kwarantannowych.

  W ślad za ww. dyrektywą ukazała się decyzja wykonawcza Komisji z dnia 6 lutego 2014 r. uchylająca decyzję 2003/766/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Diabrotica virgifera virgifera Le Conte. Ww. decyzja znosi szczegółowe obowiązki fitosanitarne, dotyczące zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się ww. organizmu szkodliwego.

  Zgodnie z art. 2 ww. dyrektywy, przedmiotowe przepisy powinny zostać przyjęte przez państwa członkowskie do dnia 31 maja 2014 r. i stosowane od dnia 1 czerwca 2014 r.

  Jednocześnie informuję, że w związku ze skreśleniem stonki kukurydzianej z listy organizmów kwarantannowych, w dniu 7.02.2014 r. zostały opublikowane także zalecenia Komisji z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie środków na rzecz zwalczania Diabrotica virgifera virgifera na obszarach Unii, na których potwierdzono jego obecność. Treść zaleceń dostępna jest tutaj.

  Admin
  2014-02-21 08:39

  Ogłoszenie  

   

  Na podstawie wyników ponownej oceny (przeprowadzonej przez PCA w dniach 25-26.11.2013r.) akredytacja NR AB 1167 została przedłużona w dotychczasowym zakresie akredytacji z uwzględnieniem korekty zakresu.


  Otrzymany Certyfikat jest potwierdzeniem że wdrożony w Laboratorium Systemu Zarządzania spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1.2007 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” w zakresie planowania, przygotowania i wykonywania badań próbek gleby, roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania, jak również jest potwierdzeniem, że laboratorium posiada kompetencje w zakresie wykonywania określonych badań.


  CERTYFIKAT

  Działalność objęta akredytacją określona jest
  w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 1167.

   

  (kliknij aby powiększyć)

  Działalność objęta akredytacją określona jest w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 1167.  

   

  opublikował: Herbert Małecki
  2014-02-17 08:15

  Admin
  2014-02-17 08:05

  Informacja
   

  Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie informuje, że w dniu 30 grudnia 2013 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 1686). Ww. rozporządzenie wprowadza z dniem 1 stycznia 2014 r. m. in. nowy, zmieniony, wzór znaku kontrolnego (określony w zał. 7 do ww. rozporządzenia) który zawiera:

  1) napis „Sprzęt sprawny technicznie”;

  2) numer składający się z siedmiu cyfr i litery, z których:

  - pierwsze dwie cyfry stanowią identyfikator terytorialny województwa, na którego obszarze znajduje się siedziba podmiotu przeprowadzającego badania, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2),

  - pięć kolejnych cyfr i litera stanowią niepowtarzalny numer identyfikacyjny znaku kontrolnego;

  3) znak Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

  4) rok przeprowadzenia badania.

  Pragnę zaznaczyć, że ustawodawca nie przewidział okresu przejściowego na wykorzystanie posiadanych zapasów znaków kontrolnych, które nie spełniają wymogów określonych w ww. rozporządzeniu.

  W związku z powyższym proszę składać zamówienia o przydzielenie ilości numerów znaków kontrolnych. Informacja w powyższym zakresie powinna być przesłana na adres Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa lub skanem na adres e-mail dorit-warszawa@piorin.gov.pl. W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 22 773 59 08, 22 773 53 29, 22 773 91 70 wew.111.

  Po przydzieleniu numerów znaków kontrolnych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, znaki kontrolne są zamawiane przez przedsiębiorców lub podmioty wykonujące działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin we własnym zakresie w wybranych przez Państwa drukarniach.

  Admin
  2014-01-02 14:00

  Informacja


  W dniu 28 listopada br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja poświęcona omówieniu problemów występujących w eksporcie owoców i warzyw do Federacji Rosyjskiej oraz ocenie bieżącej sytuacji w tym zakresie. W konferencji udział wzięli Pan Stanisław Kalemba, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz Pani Krystyna Gurbiel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  Więcej...

  Admin
  2013-12-11 12:17

  Komunikat dla eksporterów towarów roślinnych do Federacji Rosyjskiej

  Na wniosek strony polskiej, odbyło się w Głównym Inspektoracie spotkanie techniczne z przedstawicielem Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej, w trakcie którego omawiano problemy dotyczące spraw fitosanitarnych i bezpieczeństwa żywności występujące w eksporcie owoców i warzyw do Rosji. W wyniku rozmów wyjaśniono kwestie, które mogą negatywnie oddziaływać na wymianę handlową z tym krajem, Wobec konieczności wyeliminowania zasygnalizowanych przez stronę rosyjską nieprawidłowości, opracowane zostały zalecenia dla producentów i eksporterów, które stosownym pismem przekazano do wszystkich zainteresowanych. Ponadto powyższe kwestie będą szczegółowo omawiane podczas zaplanowanej na dzień 28 listopada br. o godz. 11.00 konferencji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z udziałem zainteresowanych producentów i eksporterów.


  Do pobrania: Zalecenia dla producentów i eksporterów

  Admin
  2013-12-11 12:18

  Komunikat

  W związku z pojawiającymi się publikacjami o licznych przekroczeniach rosyjskich norm w zakresie zawartości pestycydów w importowanych z Polski do Federacji Rosyjskiej produktach pochodzenia roślinnego, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa ponownie przypomina o konieczności zapewnienia, aby przesyłki zawierające tego rodzaju produkty, spełniały wymagania norm rosyjskich pod względem najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin.
  Równocześnie przypominam, że spełnienie przedstawionych wymagań w odniesieniu do określonych partii towarów kierowanych na rynek Federacji Rosyjskiej jest obowiązkiem ciążącym na eksporterze i powtarzające się przypadki wykrywania przez stronę rosyjską w przesyłkach owoców i warzyw przekroczeń norm zawartości środków ochrony roślin może skutkować dodatkowymi trudnościami w eksporcie tego asortymentu.

  Admin
  2013-12-11 12:19

  Komunikat


  Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa został powiadomiony, że na stronie internetowej Rossielchoznadzoru opublikowano następną informację o wykrytych przekroczeniach rosyjskich norm pozostałości środków ochrony roślin i azotanów w importowanych do Federacji Rosyjskiej z Polski, produktach pochodzenia roślinnego.
  W związku z powyższym powiadomieniem, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa kolejny raz zwraca uwagę na konieczność zapewnienia, aby przesyłki produktów pochodzenia roślinnego przeznaczone do spożycia przez ludzi, kierowane do Federacji Rosyjskiej, spełniały wymagania norm rosyjskich pod względem najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin i azotanów.
  Należy zwrócić uwagę, że powtarzające się przypadki wykrywania przez stronę rosyjską przekraczania norm zawartości środków ochrony roślin i azotanów, w przesyłkach produktów roślinnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, mogą skutkować wprowadzeniem przez Federację Rosyjską ograniczenia importu owoców i warzyw z Polski.

  Admin
  2014-02-12 10:44


  Przedstawienie pracy nadzoru fitosanitarnego, weterynaryjnego i jakości produktów oraz zwiedzanie laboratorium i zakładu eksportującego towary do Federacji Rosyjskiej to punkty spotkania wojewody Jacka Kozłowskiego z ambasadorem Aleksandrem Aleksiejewem.

   

  Cały artykuł - kliknij

  Admin
  2013-09-17 05:46


  Nowe zasady wysyłki ziemniaków do innych państw członkowskich UE

  Na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieszczona została informacja dotycząca planowanych zmian zasad przy przemieszczaniu bulw ziemniaków wyprodukowanych w Polsce i przeznaczonych do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Nowe warunki określają, że ziemniaki pochodzące z miejsc produkcji, w których wysadzone zostały jedynie sadzeniaki kwalifikowane lub ziemniaki badane na obecność bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus przez Inspekcję, będą mogły być wysyłane do innych państw członkowskich Unii Europejskiej po przeprowadzeniu badań jedynie wysyłanych partii. W przypadku pozostałych gospodarstw, niespełniających tych warunków, ziemniaki będą wysyłane na dotychczasowych zasadach tj. badaniom podlegać będzie wysyłana partia, jak również wszystkie pozostałe partie pochodzące z tego samego miejsca produkcji. Ziemniaki nie będą mogły być wysyłane z gospodarstw, w których wykryto Cms.
  Pełna treść informacji dostępna jest tutaj.

  opublikował: Herbert Małecki 
  2013-06-13 12:00

  Admin
  2013-06-13 11:10

  Zasady przemieszczania polskich bulw ziemniaka do innych państw członkowskich UE -

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że w 2012 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpiło do Komisji Europejskiej o złagodzenie zasad wysyłki polskich ziemniaków do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Jednakże, Komisja Europejska uzależniła podjęcie decyzji w tej sprawie, m.in. od wyeliminowania przypadków nielegalnego wywozu ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich UE, bez wymaganych dokumentów i oznakowań.

  W powyższej sprawie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystosował następujący komunikat:

  opublikował: Herbert Małecki 
  2013-04-26 10:50
  Admin
  2013-04-26 10:31

  Sankcje karne z tytułu przemieszczania ziemniaków z Polski do Republiki Czeskiej

  Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że w związku z odnotowywanymi przypadkami dokonywania nielegalnego wywozu polskich ziemniaków do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, z pominięciem obowiązujących wymagań i procedur w tym zakresie, czeska organizacja ochrony roślin, wprowadziła regulacje, w których szczegółowo określono środki fitosanitarne obowiązujące w przypadku przywozu polskich ziemniaków do Republiki Czeskiej. Ww. wymagania zostały określone w "Rozporządzeniu Państwowego Urzędu Fitosanitarnego w sprawie doraźnych środków służących zapobieżeniu i rozprzestrzenianiu na terytorium Republiki Czeskiej bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus za pośrednictwem bulw ziemniaka pochodzących z Polski". Tłumaczenie ww. dokumentu na język polski dostępne jest tutaj (tłumaczenie nieoficjalne).

  Jednocześnie należy zauważyć, że w art. 2 ww. dokumentu wskazano, że w przypadku stwierdzenia przesyłki ziemniaków pochodzących z Polski, niezaopatrzonej w wydawane przez PIORiN zaświadczenie potwierdzające, że przesyłka jest wolna od ww. bakterii, Państwowy Urząd Fitosanitarny w Republice Czeskiej, może nałożyć na podmioty odpowiedzialne, karę pieniężną w wysokości do 1,5 mln CZK (tj. ok. 240 tys. PLN).

  opublikował: Herbert Małecki 
  2013-04-22 12:25
  Admin
  2013-04-22 12:01

  Powiększ


  Do pobrania:

 • Kampania informacyjna: Polska wolna od upraw GMO
 • Podstawy prawne wprowadzenia zakazów stosowania materiału siewnego kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora
 • Nadzór nad stosowaniem materiału siewnego (uprawą odmian GMO) –nowa ustawa o nasiennictwie nowe zadanie dla Inspekcji
 • Ulotka informacyjna - wersja 1
 • Ulotka informacyjna - wersja 2
 • opublikował: Herbert Małecki
  2013-03-08 15:30
  Admin
  2013-03-08 15:25


  Informacja

   

    W dniu 11 kwietnia 2013r. o godz. 10.00 w siedzibie WIORiN  Warszawa ,   Warszawa - Wesoła, ul. Żółkiewskiego 17  odbędzie się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców , rolników wytwarzających i prowadzących obrót materiałem siewnym, dostawców materiału szkółkarskiego , rozmnożeniowego , nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych dotyczące  zmian przepisów w nowej ustawie z dnia 9 listopada 2012r. o nasiennictwie ( Dz.U. z 2012r. poz. 1512 ).

   

  opublikował: Herbert Małecki
  2013-04-04 14:45

  Admin
  2014-02-12 10:20

  Przemieszczanie ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich Unii Europejskiej


  Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa był wielokrotnie informowany przez organizacje ochrony roślin innych państw członkowskich Unii Europejskiej, o nieprawidłowościach przy przemieszczaniu przesyłek polskich ziemniaków do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w odniesieniu do sezonu wywozowego 2012/2013.

  Przypadki nielegalnego przemieszczania ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich UE, były również przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin przy Komisji Europejskiej, które odbyło się w dniach 28.02-01.03.2013 r. w Brukseli. Z wypowiedzi przedstawicieli organizacji ochrony roślin innych państw członkowskich Unii Europejskiej wynika, że masowy przywóz ziemniaków z Polski bez wymaganych dokumentów jest dużym problemem dla tych państw i w związku z tym, wprowadziły one dodatkowe kontrole z ukierunkowaniem na przesyłki ziemniaków pochodzących z Polski. Z przesyłek tych, pobierane były/są również próby do badań laboratoryjnych pod kątem bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, w wyniku których w kilkunastu przypadkach stwierdzono występowanie ww. bakterii.

  Komisja Europejska wyraziła duże zaniepokojenie sytuacją nielegalnego wywozu przesyłek ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich UE i poinformowała, że w przypadku dalszego nieprzestrzegania, przez polskie podmioty, ustalonych zasad przemieszczania ziemniaków z Polski do innych państw UE, może nawet określić dodatkowe wymogi w tym zakresie.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa ponownie przypomina o zasadach przemieszczania ziemniaków wyprodukowanych w Polsce, do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Więcej...

  opublikował: Herbert Małecki
  2013-03-22 12:20
  Admin
  2013-04-22 11:58


  KOMUNIKAT

   

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie informuje, że 28 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2012 r. poz. 1512).

  Podmioty prowadzące obrót materiałem siewnym dla profesjonalnych odbiorców są obowiązane, w terminie 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia prowadzenia obrotu, dokonać zgłoszenia do odpowiedniej ewidencji:

  - przedsiębiorców – art. 84 ww ustawy lub/i

  - dostawców - art. 87 ww ustawy lub/i

  - rolników – art. 86 ww ustawy,

  prowadzonych przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na siedzibę podmiotu a w przypadku osoby fizycznej ze względu na miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania.

  Uwaga !!

  Zgodnie z art. 136 ww ustawy podmioty wpisane w dniu wejścia w życie ustawy do rejestrów prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 czerwca 2003 r. o nasiennictwie oraz ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin mogą nadal prowadzić obrót pod warunkiem, że w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy dokonają zgłoszenia wojewódzkiemu inspektorowi prowadzenie obrotu tym materiałem.

  Druk zgłoszenia zamiaru prowadzenia działalności znajduje się na stronie internetowej WIORIN Warszawa www.piorin.gov.pl/warszawa w zakładce Druki, Dział Nadzoru Nasiennego.

  Admin
  2013-04-04 14:34


  Przejście graniczne Warszawa – Okęcie: nowe inwestycje 

  Remont pomieszczeń i zakup specjalistycznego sprzętu dla Oddziału Granicznego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie został sfinansowany z budżetu wojewody mazowieckiego. Na inwestycje przeznaczono prawie 153 tys. zł.

   

  Pełna treść artykułu


  Admin
  2013-01-31 08:45

  Zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO

  Główny Inspektor informuje, że 28 stycznia 2013 r. weszły w życie akty prawne regulujące sprawy zakazu uprawy odmian roślin zmodyfikowanych genetycznie:

  - ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r (Dz. U. z 2012, poz.1512) oraz

  - wydane na podstawie art. 104 ust. 9 tej ustawy, 2 rozporządzenia Rady Ministrów:

    • w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON810,

    • w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka Amflora

  Te akty prawne nakładają na Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa nowe zadania polegające na sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem materiału siewnego oraz sprawowanie kontroli przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie stosowania materiału siewnego.
  Producenci rolni, którzy nie zastosują się do powyższych przepisów będą podlegali określonym sankcjom.
  W celu uniknięcia wszelkich nieporozumień podczas działań kontrolnych apeluję do wszystkich uprawiających kukurydzę aby zadbali o przechowywanie dokumentów zakupu materiału siewnego kukurydzy oraz etykiet urzędowych, którymi oznakowane są wszystkie opakowania tego materiału. Dokumenty te będą podlegały sprawdzeniu podczas przeprowadzanych przez PIORiN kontroli przestrzegania zakazu stosowania materiału siewnego, w tym odmian zmodyfikowanych genetycznie. Jednocześnie przypominam, że brak etykiety na opakowaniu świadczy o nielegalnym pochodzeniu materiału siewnego.

  Admin
  2013-01-30 07:45

   


  Przemieszczanie ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

  W bieżącym roku Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa był wielokrotnie informowany o nieprawidłowościach przy przemieszczaniu przesyłek ziemniaków wyprodukowanych w Polsce, do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez służby ochrony roślin innych państw członkowskich UE, ziemniaki nieposiadające stosownych dokumentów i oznakowań, są zwracane do Polski lub niszczone na koszt posiadacza. Jednocześnie, po uzyskaniu informacji o takich nieprawidłowościach, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa wszczyna stosowne postępowanie wyjaśniające, które może zakończyć się zastosowaniem kary grzywny lub opłaty sankcyjnej.
  Biorąc pod uwagę powyższe, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa ponownie przypomina o zasadach przemieszczania ziemniaków wyprodukowanych w Polsce, do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
  Więcej...

  opublikował: Herbert Małecki 
  2012-10-03 11.35
  Admin
  2012-10-03 11:35

  KOMUNIKAT

  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie w sprawie wystąpienia w województwie mazowieckim barszczu Sosnowskiego

   

  Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie informuje, że na terenie  województwa mazowieckiego stwierdzono występowanie barszczu Sosnowskiego. Roślina stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi, szczególnie dzieci i alergików oraz zwierząt. Chwast ten ma działanie toksyczne i alergizujące. Wydziela parzącą substancję, która może powodować zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy i trudno gojących się ran oraz zapalenie spojówek.

  W celu uniknięcia powyższych konsekwencji prosimy o zapoznanie się z ulotką zawierającą podstawowe informacje o biologii, szkodliwości i metodach zwalczania barszczu Sosnowskiego

   

  (kliknij aby zobaczyć pełną treść ogłoszenia)

   

  opublikował: Herbert Małecki 
  2012-07-09 12.05


  Admin
  2012-07-09 12:07

  KOMUNIKAT

   

  w sprawie interaktywnej wyszukiwarki informacji dotyczących dopuszczonych do obrotu w Polsce środków ochrony roślin

  (kliknij aby zobaczyć pełną treść ogłoszenia)

   

  opublikował: Herbert Małecki 
  2011-11-24 13.07


  Admin
  2011-11-28 09:23

  KOMUNIKAT

   

  w sprawie stosowania przepisów art. 46 Rozporządzenia Nr 1107/2009 w zakresie zużycia zapasów środków ochrony roślin.

  (kliknij aby zobaczyć pełną treść ogłoszenia)

   

  opublikował: Herbert Małecki 
  2011-10-17 13.10

   


  Admin
  2011-10-17 13:29


   

  KOMUNIKAT

   

  Dotyczący badań sprawności technicznej opryskiwaczy

   

  (kliknij aby zobaczyć pełną treść ogłoszenia)

   

  opublikował: Herbert Małecki 
  2011-05-31 08.10

   


  Admin
  2011-05-31 08:17

  KOMUNIKAT

   

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że w ramach krajowego systemu jakości żywności „Integrowana Produkcja” dodatkowo będą wprowadzone zasady certyfikacji owoców i warzyw przeznaczonych na eksport do Federacji Rosyjskiej. Zasadniczym elementem proponowanym do wdrożenia jest, przygotowany przez Instytut Ogrodnictwa, program ochrony roślin, uwzględniający wymagania rosyjskie odnośnie bezpieczeństwa żywności w zakresie pozostałości środków ochrony roślin w produktach pochodzenia roślinnego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

  Pliki do pobrania:

  1. Program ochrony jabłoni uwzględniający wymagania Federacji Rosyjskiej odnośnie bezpieczeństwa żywności w zakresie pozostałości środków ochrony roślin;

  2. Program ochrony wiśni, czereśni i truskawki uwzględniający wymagania Federacji Rosyjskiej odnośnie bezpieczeństwa żywności w zakresie pozostałości środków ochrony roślin;

  3. Wykaz środków ochrony roślin zalecanych do stosowania w uprawie jabłoni uwzględniający wymagania Federacji Rosyjskiej;

  4. Metodyka integrowanej produkcji jabłek.

  opublikował: Tomasz Surgiewicz 
  2011-04-04 15.00

   


  Admin
  2011-05-31 08:13

  KOMUNIKAT

   

  W dniu 22 marca 2011 roku o godzinie 10.00 w siedzibie WIORiN Warszawa

  Warszawa-Wesoła ul. Żółkiewskiego 17

  odbędzie się szkolenie dla dostawców wytwarzających i prowadzących obrót materiałem rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych

   

  opublikował: Herbert Małecki 
  2011-03-14 11.40


  Admin
  2011-03-14 11:41

  Ogłoszenie  

   

  Dnia 03.03.2011 r. Laboratorium Wojewódzkie otrzymało zakres akredytacji rozszeżony o trzy metody badawcze.

   

  Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1167 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie. Laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. 

  (kliknij aby powiększyć)

  Działalność objęta akredytacją określona jest w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 1167.  

   

  opublikował: Herbert Małecki
  2011-03-11 13:15

   


  Admin
  2011-03-11 13:23

  KOMUNIKAT

   

  dla eksporterów/producentów wysyłających płody rolne do Federacji Rosyjskiej

   

  opublikował: Herbert Małecki 
  2011-03-09 15.25


  Admin
  2011-03-11 13:24

  INFORMACJA

   

  dla eksporterów - oznakowania opakowań na przesyłkach kierowanych do Federacji Rosyjskiej

   

  opublikował: Herbert Małecki 
  2011-02-21 10.44

   


  Admin
  2011-02-21 10:45

  KOMUNIKAT

   

  W dniu 1 marca 2011 roku o godzinie 10.00 w siedzibie WIORiN Warszawa

  Warszawa-Wesoła ul. Żółkiewskiego 17

  odbędzie się szkolenie dla przedsiębiorców i rolników wytwarzających i prowadzących obrót materiałem siewnym

  z uwzględnieniem przepisów oceny polowej

   

  opublikował: Herbert Małecki 
  2011-02-09 9.25

   


  Admin
  2011-02-21 10:41

  KOMUNIKAT

   

  Na podstawie Zarządzenia nr 528 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 grudnia  2010r.z dniem 1 stycznia 2011r. zniesione zostają Oddziały w Zwoleniu, Szydłowcu, Przasnyszu, Sierpcu, Gostyninie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.
  Z dniem 1 stycznia 2011r. zadania Oddziału w Zwoleniu przejmuje Oddział w Radomiu, zadania Oddziału w Szydłowcu przejmuje Oddział w Przysusze, zadania Oddziału w Przasnyszu przejmuje Oddział w Makowie Mazowieckim, zadania Oddziału w Sierpcu i Gostyninie przejmuje Oddział w Płocku

   

  opublikował: Herbert Małecki 
  2011-01-24 10.25


   

  Admin
  2011-01-25 11:14

  Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

  ogłasza postępowanie kwalifikacyjne

  dla kandydatów na stanowisko

  Zastępcy Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

   

  (kliknij aby zobaczyć pełną treść ogłoszenia)

   

  opublikował: Herbert Małecki 
  2011-01-12 12.55

   


  Admin
  2011-01-12 13:01

  KOMUNIKAT

   

  Spotkanie dla eksporterów i producentów wysyłających towary do Federacji Rosyjskiej - KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ PEŁNĄ TREŚĆ

   

  opublikował: Herbert Małecki 
  2010-12-22 15:10

   


   

  Admin
  2011-01-12 13:01

  OŚWIADCZENIE

   

  Informujemy, że zadanie pod nazwą "Przebudowa sieci kanalizacyjnej" w Warszawa-Wesoła zostało wsparte przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl

   

  opublikował: Herbert Małecki 
  2010-10-26 12:30

   


  Admin
  2010-10-26 12:27


  KOMUNIKAT

   

  Na podstawie Zarządzenia nr 237 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 czerwca 2010r.

  z dniem 1 lipca 2010r. zniesione zostają Delegatury w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

  Z dniem 1 lipca 2010r. zostają utworzone Oddziały Inspektoratu w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.

  Dane kontaktowe pozostają bez zmian.

   

  Admin
  2010-07-01 11:03


  KOMUNIKAT

   

  Instrukcja postępowania ze środkami roślin, które uległy uszkodzeniu podczas powodzi

  Admin
  2010-07-01 11:00


  KOMUNIKAT

   

  Eksport do Federacji Rosyjskiej - punkty wwozu

  Admin
  2010-07-01 11:00


  OGŁOSZENIE

   

  o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko zastępcy Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roslin i Nasiennictwa Pełna treść ogłoszenia (.PDF)

  opublikował: Herbert Małecki 
  2010-04-15 11:19

  Admin
  2010-07-01 10:59


  Ogłoszenie  

   

  Z przyjemnością informujemy, że dnia 23 marca 2010 r. Laboratorium Wojewódzkie WIORiN w Warszawie-Wesołej otrzymało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1167 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie. Laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. 

  (kliknij aby powiększyć)

  Działalność objęta akredytacją określona jest w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 1167.  

   

  opublikował: Tomasz Surgiewicz 
  2010-04-14 09:28

  Admin
  2010-07-01 10:59


  KOMUNIKAT

   

  Komunikat Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w sprawie eksportu produktów roślinnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wwożonych do Federacji Rosyjskiej

   

  opublikował: Herbert Małecki 
  2010-02-16 08:11

  Admin
  2010-02-16 08:13

  KOMUNIKAT

   

  Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w sprawie eksportu produktów roślinnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wwożonych do Federacji Rosyjskiej

  Admin
  2009-09-23 14:52

   


  KOMUNIKAT

   

  W sprawie sygnalizacji wystąpienia ważnych gospodarczo agrofagów

  Admin
  2009-04-07 13:28


  KOMUNIKAT

   

  W sprawie eksportu produktów żywnościowych do Federacji Rosyjskiej

  Admin
  2009-03-30 12:47


  KOMUNIKAT

   

  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o jednorazowym dopuszczeniu do obrotu z przeznaczeniem do stosowania w uprawie kukurydzy przeciwko zachodniej kukurydzianej stonce korzeniowej środków ochrony roślin: Karate Zeon 050 CS oraz Calypso 480 SC od dnia 1 lipca do dnia 28 października 2008 roku

  Admin
  2008-07-24 11:44


  Informacja

  w sprawie towarów roślinnych wywożonych z Rzeczpospolitej Polskiej do Federacji Rosyjskiej

  Admin
  2008-03-25 09:41


  Informacja

  o szkoleniu dla przedsiębiorców wytwarzających i prowadzących obrót materiałem siewnym - marzec 2008

  Admin
  2008-03-04 14:02


  Informacja

  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie dotycząca zmiany numeru konta opłaty skarbowej

  Admin
  2008-02-05 14:11


  Komunikat
  Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o przedłużeniu czasowego zakazu obrotu i stosowania środków ochrony roślin: Folicur Multi 50 WP, Folicur Multi 50 WG, Euparen Multi 50 WP , Euparen Multi 50 WG do dnia 30 czerwca 2008 r


  Admin
  2008-01-16 12:24

  Komunikat
  Informacja dla plantatorów buraka cukrowego

  Admin
  2008-01-16 12:24


  Ogłoszenie
  W sprawie promowania punktów obrotu środkami ochrony roślin

  Admin
  2007-11-12 09:01

  Komunikat
  W sprawie przemieszczania bulw ziemniaka w obrębie Unii Europejskiej


  Admin
  2007-10-04 12:37

  Komunikat
  Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w sprawie zmiany zasad wydawania pozwoleń na zastosowanie materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym


  Admin
  2007-08-08 14:18


  Komunikat
  Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w sprawie czasowego zakazu obrotu i stosowania środków ochrony roślin: Folicur Multi 50 WP, Folicur Multi 50 WG, Euparen Multi 50 WP , Euparen Multi 50 WG do dnia 31 maja 2007 r.

  Admin
  2008-01-16 12:19


  Procedura Robocza
  w sprawie potwierdzenia bezpieczeństwa produktów pochodzenia roślinnego
  przy eksporcie do Federacji Rosyjskiej.

   

  Przepisy i normatywy sanitarno-epidemiologiczne SanPiN 2.3.2.1078-01 (zał. nr 1)

   

  Załącznik nr 2 do procedury 


  Admin
  2007-02-01 12:33

  Admin
  2006-11-20 08:56