Slaskie

Adres skrzynki

Sławomir Chowański
2013-09-25 09:07
BIP Katowice
Status prawny WIORiN
Organizacja WI
Organy Inspekcji
Struktura własności
Zasady funkcjonowania
Dofinansowanie z WFOŚiGW
Sposób i tryb załatwiania spraw
Stanowienie aktów prawnych
Stan przyjmowanych spraw
Regulamin przeprowadzania kontroli
Laboratorium wojewódzkie
Prowadzone rejestry
Zamówienia publiczne
Służba cywilna
Komunikaty
Sygnalizacja
Rejestry działalności regulowanej
Instrukcja obsługi
Zalecenia
Kontakty
Strone odwiedzono: 138970
Pracownicze

Laboratorium Wojewódzkie

Informacje o akredytacji laboratorium.

System Zarządzania Laboratorium

Laboratorium Wojewódzkie WIORiN w Katowicach posiada wdrożony System Zarządzania Laboratorium, który spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie planowania, przygotowania i realizacji wszystkich analiz wykonywanych w Laboratorium.

Dnia 19.03.2010 r. Laboratorium Wojewódzkie otrzymało Certyfikat Akredytacji przyznany przez Centrum Akredytacji w Warszawie. Po ponownej ocenie dnia 5 marca 2014 roku Polskie Centrum Akredytacji udzieliło akredytacji na kolejne cztery lata, co potwierdza Certyfikat Akredytacji Nr AB 1165.


Akredytowana działalność określona jest w Zakresie Akredytacji Nr AB 1165 (tabela poz 2 - 4) Badania są realizowane w sposób zapewniający spełnienie wymagań wymienionej normy, wymagań Polskiego Centrum Akredytacji oraz zaspokojenie potrzeb Klienta. Polityka jakości Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu WIORiN w Katowicach została przedstawiona w załączniku Polityka Jakości Laboratorium

Zakres analiz wykonywanych przez Laboratorium Wojewódzkie w Katowicach

Podstawą analiz wykonywanych w Laboratorium są wytyczne opracowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w oparciu o procedury badawcze Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (European and Mediterranean Plant Protection Organization EPPO) oraz Międzynarodowy Związek Oceny Nasion (International Seed Testing Association ISTA).

Wdrożone i sprawdzone metody badawcze, które stanowią usługę dostępną w Laboratorium WIORiN w Katowicach przedstawione zostały w załączniku Lista metoda badawczych. Wybór metod badawczych i zakres prowadzonych badań uzależniony jest od: rodzaju i przeznaczenia materiału, zakresu roślin żywicielskich, podejrzenia o porażenie, wymagań fitosanitarnych kraju przeznaczenia przesyłki, wymogów jakościowych. Laboratorium w zależności od wymagań klienta i specyfiki badań zawiera z klientem zlecenie na badania. Dokumentem potwierdzającym zawarcie zlecenia jest wypełniony formularz zlecenia. Zlecenia zawierane są z klientami na formularzach:

- RB-02.00.01 Zlecenie na wykonanie badania nr........ - Próby pobrane i dostarczone przez posiadacza badane są za opłatą na zlecenie klienta. Wysokość opłat reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwo wg Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin i plomb urzędowych ( www.piorin.gov.pl) .

- RB-02.00.02 Zlecenie na wykonanie badań dla klienta wewnętrznego ......... na okres/rok......

- RB-02.00.04 Zlecenie okresowe na wykonanie badania nr ........... Współpraca z klientem obejmuje uzyskiwanie informacji zwrotnych od klienta (opinie i uwagi) w postaci ankiet. Formularz ankiety znajduje się w załączniku Ankieta badania poziomu satysfakcji klienta. Informacje te są analizowane i wykorzystywane do doskonalenia Systemu Zarządzania Laboratorium.

Laboratorium Fitosanitarne  e-mail: lw-katowice@piorin.gov.pl  

Ilona Płonka Tel. (32) 3 512 415
Kierownik Laboratorium 

Anna Pałka Tel. (32) 3 512 415 (419) 
Główny specjalista ds. wirusologii

Elżbieta Budzikur-Ramza Tel. (32) 3 512 415 (437,419) 
Starszy specjalista ds. mykologii

Anna Gruszka Tel. (32) 3 512 415 (437,419) 
Specjalista ds. nematologii i entomologii

Klaudia Krajciczek Tel. (32) 3 512 415 (419)
Specjalista ds. wirusologii

Anna Darowska Tel. (32) 3 512 415 (419)
Starszy asystent ds. bakteriologii

Iwona Stefanides-Banaczek Tel. (32) 3 512 415 (437,419)
Starszy asystent ds. mykologii

Anna Kołtuniak Tel. (32) 3 512 415 (437,419)
Starszy asystent ds. nematologii i entomologii

                                                                                                                                                 
Do zakresu działania Laboratorium Fitosanitarnego należy w szczególności:

 1. Wykonywanie badań próbek roślin i produktów roślinnych, w tym podłoży na obecność organizmów kwarantannowych oraz niektórych organizmów niekwarantannowych, w szczególności: wykrywanie obecności bakterii chorobotwórczych w materiale roślinnym oraz ich identyfikacja; wykrywanie obecności wirusów i wiroidów w materiale rozmnożeniowym; przeprowadzanie oceny zdrowotności sadzeniaków ziemniaka pod kątem wirusów jakościowych; wykrywanie obecności i identyfikacja grzybów w materiale roślinnym; badanie gleby i podłoży uprawowych na obecność zarodni przetrwalnikowych grzyba Synchytrium endobioticum; badanie materiału roślinnego w celu wykrycia nicieni wolnożyjących oraz ich identyfikacja; wykrywanie obecności nicieni wolnożyjących oraz tworzących cysty w podłożu oraz ich identyfikacja; badanie materiału roślinnego w celu wykrycia owadów, roztoczy, nasion chwastów i roślin pasożytniczych oraz ich identyfikacja
 2. Wdrażanie nowych metod badawczych,
 3. Udział w badaniach międzylaboratoryjnych,
 4. Zachowanie bezpieczeństwa fitosanitarnego oraz przestrzeganie przepisów BHP podczas wykonywania badań,
 5. Wdrożenie i utrzymanie udokumentowanego Systemu Zarządzania Laboratorium,

Pracownia Oceny Nasion  e-mail: pon-katowice@piorin.gov.pl 

Gizela Kluzik Tel. (32) 3 512 434
Koordynator Pracowni Oceny Nasion  

Liliana Polańska Tel. (32) 3 512 439
Specjalista

Krystyna Kosicka Tel. (32) 3 512 438
Specjalista

Anna Poterejko Tel. (32) 3 512 438
Specjalista


Do zakresu działania Pracowni Oceny Nasion należy w szczególności:

 1. Ocena laboratoryjna materiału siewnego w obrocie krajowym i wystawianie stosownej dokumentacji w zakresie ustalonym przez Głównego Inspektora,
 2. Organizowanie i nadzorowanie pobierania prób do oceny tożsamości oraz przekazywanie ich do odpowiednich jednostek zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora,
 3. Wypełnianie i wydawanie etykiet urzędowych dla materiału siewnego wprowadzonego do obrotu oraz wydawanie plomb urzędowych – zgodnie z zaleceniami Głównego inspektora,
 4. Opiniowanie wniosków przedsiębiorców o udzielenie akredytacji w zakresie wypełniania etykiet urzędowych dla materiału siewnego oraz kontrola prawidłowości wypełniania etykiet urzędowych przez upoważnione przedsiębiorstwa,
 5. Opiniowanie wniosków przedsiębiorców o udzielenie akredytacji w zakresie pobierania prób oraz wykonywania analiz laboratoryjnych materiału siewnego,
 6. Organizowanie szkoleń i przeprowadzanie egzaminów dla próbobiorców materiału siewnego i analityków nasiennych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie ,
 7. Nadzór nad pracą laboratoriów akredytowanych oraz próbobiorców urzędowych i akredytowanych,
 8. Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla próbobiorców materiału siewnego i analityków nasiennych oraz upoważnień i decyzji akredytacyjnych,
 9. Wystawianie obciążeń finansowych za ocenę laboratoryjną, wydawane etykiety i plomby urzędowe oraz za informacje udzielane hodowcom,
 10. Prowadzenie archiwum prób,
 11. Udział w badaniach laboratoryjnych,
 12. Wdrożenie i utrzymanie udokumentowanego Systemu Zarządzania Laboratorium.
LP
Treść informacji

Status

Data

Plik

1.
Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego. aktualny 2014-03-05 Pobierz
2.
Zakres akredytacji strona 1 / 3. aktualny 2014-04-03 Pobierz
3.
Zakres akredytacji strona 2 / 3. aktualny 2014-04-03 Pobierz
4.
Zakres akredytacji strona 3 / 3. aktualny 2014-04-03 Pobierz
5.
Polityka jakości laboratorium. aktualny 2010-06-22 Pobierz
6.
Lista metod badań. aktualny 2014-03-05 Pobierz
7.
Zlecenie wykonania badania dla klienta zew. aktualny 2013-08-01 Pobierz
8.
Zlecenie wykonania badania dla klienta wew. aktualny 2010-06-22 Pobierz
9.
Badanie okresowe. aktualny 2013-05-10 Pobierz

Informations about accreditation of testing laboratory.

LP
Treść informacji

Status

Data

Plik

1.
Accreditation certyficate of testing laboratory.

current

2014-03-05

Pobierz

2.
Scope of accreditation - page 1 / 3.

current

2014-04-03

Pobierz

3.
Scope of accreditation - page 2 / 3.

current

2014-04-03

Pobierz

4.
Scope of accreditation - page 3 / 3.

current

2014-04-03

Pobierz

Sławomir Chowański
2014-04-28 11:45